Sök:

Kommunikation med musik och tecken

en experimentell studie med vuxna om inlärning av Tecken som AKK med stöd av musik


Denna studie underso?ker, via ett experiment, om musik sto?djer inla?rning av Teck- en som Alternativ och/eller Kompletterande Kommunikation. Ma?nniskor kom- municerar pa? olika sa?tt och musik kan vara motivation fo?r la?rande. I Fo?renta Nat- ionernas Konvention om ra?ttigheter fo?r ma?nniskor med funktionsnedsa?ttning sta?r det om ra?tten till kommunikation. Ma?nniskor med intellektuell funktionsnedsa?tt- ning beho?ver ofta sto?d av omgivningen i sin kommunikations- och spra?kutveckl- ing. Deltagarna i studien var vuxna med na?ra relation till personer med intellektu- ell funktionsnedsa?ttning som anva?nder eller beho?ver tecken som alternativ och/eller komplement fo?r sin kommunikation. Deltagarna (40 stycken) var inde- lade i fyra grupper. Grupperna tilldelades slumpvis fyra olika betingelser: musik eller inte respektive ka?nd eller oka?nd sa?ng. Sammanlagt genomfo?rdes tre tester av teckenkunskaperna av 20 olika tecken. Testerna genomfo?rdes vid tre tillfa?llen utspritt o?ver fem veckor. Resultatet visade att deltagarna som fo?r sin inla?rning av tecken fa?tt sto?d av musik kunde flest tecken efter fem veckor. I studien ges en bakgrund till begreppen musik och musikterapi, kommunikation och spra?k samt forskning och diskussion av dessa begrepp. Studien ger a?ven fo?rslag pa? framtida forskningsfra?gor inom a?mnet.

Författare

Maria Krafft Helgesson

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..