Sök:

Sökresultat:

1847 Uppsatser om Musik - Sida 1 av 124

Musik som pedagogiskt redskap - fyra lärare ger sin syn på musik i skolan

Musik är en del av människans vardag. Syftet med vår undersökning är att undersöka vilken syn fyra pedagoger har på Musikämnet samt hur de arbetar med Musik i sin undervisning. I vårt arbete har vi använt oss av forskning och annan litteratur inom ämnet. Vår undersökning är kvalitativ och innehåller observationer och intervjuer. De intervjuade pedagogerna anser att Musik är en viktig del av skolans verksamhet.

Musik som pedagogisk resurs i förskolans tidigare år

Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskolepedagoger ser på sitt arbete med Musik i förskolan. Vidare undersöks hur pedagogerna tänker sig att barn lär genom Musik, samt hur de använder Musik som pedagogisk resurs i den dagliga verksamheten. Undersökningen bygger på åtta intervjuer med pedagoger som arbetar, eller har arbetet, med åldersgruppen 1-3 år. Studiens resultat visar att pedagogernas syn på den egna Musikaliska kompetens har stor betydelse för hur de använder och upplever Musik som en pedagogisk resurs i förskolan. .

Läsförståelse kan försämras av att lyssna på självvald musik

Denna studie undersöker om Musik kan påverka resultatet på ett läsförståelseprov. Det finns tidigare forskning som tyder på att Musik ändrar vårt känslomässiga tillstånd vilket i sin tur kan påverka vår kognitiva förmåga. Försöket bestod av att 64 gymnasieelever fick utföra två läsförståelseprov, ett i tystnad och ett när de fick spela sin egen Musik genom sina egna Musikspelare. Efter varje prov fick deltagarna fylla i ett formulär med kontrollfrågor gällande deras prestation och studievanor. Det fanns en signifikant interaktion mellan Musik och deltagarnas vana att studera med Musik, så att de vana presterade sämre med Musik jämfört med tystnad..

Det é skrill: En studie om högstadieelevers musiklyssning

Vi ville i denna text undersöka vad högstadieelever lyssnar på för Musik, varför de lyssnar på Musik och hur ofta de lyssnar. Det intresserade oss att både veta hur Musik påverkar dem positivt och negativt. För att få reda på hur ungdomar lyssnar på Musik och hur de uppfattar att den påverkar dem valde vi att genomföra intervjuer med 14 elever, både tjejer och killar, i högstadiet. Det vi kom fram till i vår intervjustudie var att eleverna lyssnar mycket på Musik. Vi kunde tydligt se hur informanterna använder Musik på olika sätt.

Musik som pedagogiskt redskap i förskolan : En intervjustudie om hur sex verksamma förskollärare uttrycker att de väver in musik i barns lärande

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse förskollärarna anser Musik har för yngre barns utveckling. Tidigare forskning inom området visar att Musik i förskolornas pedagogik är att föredra då Musik främjar barns utveckling inom flera områden, exempelvis språk och motorik. I bakgrunden framkommer bland annat olika arbetssätt på hur förskollärarna kan använda sig utav Musik i den pedagogiska verksamheten. Studien är uppbyggd utifrån en kvalitativ metod baserad på strukturerade intervjufrågor. Studiens resultatdel visar på förskollärarnas uttryck kring hur de ser på Musik som ett pedagogiskt redskap i förskolan.

Musik och Ljud i Film : -En adaptionsanalys av Trainspotting

Syftet med den ha?r studien a?r att underso?ka huruvida ljud och Musik pa?verkar det narrativa bera?ttandet i film. Som utga?ngspunkt har jag valt att go?ra en adaptionsanalys av Trainspotting (Welsh, 1993) samt (Boyle, 1996) fo?r att pa? sa? sa?tt kunna se skillnader och likheter i fo?rekomsten av ljud och Musik i ba?de film och bok.Studien visade att ba?de ljud och Musik har spelat en betydande roll fo?r upplevelsen av filmen. Genom att anva?nda sig av ljud och Musik pa? ett sa?tt som skiljer sig fra?n boken har filmen lyckats att portra?ttera och skildra den historia som boken bera?ttar i ett helt annat medium. .

Musik inom demensvården

Demens är en allmän benämning på olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Några symtom vid svår demens är minnesstörning, oförmåga att tala, oro och aggressivitet. Musik är en naturlig ingrediens i livet. Studier visar att svårt dementa personer med ett oroligt och aggressivt beteende lugnar ner sig signifikant med hjälp av Musik. Syftet med studien var att beskriva Musikens positiva effekter i omvårdnaden för personer med svår demens.

Musikpedagogik i förskolan : Om olika syften med att arbeta med musik i förskolan

Läroplanen fastslår att det är förskollärares uppdrag att försöka utveckla barns skapandeförmåga, och deras förmåga att uttrycka sig via Musik. Musik ses av många som en självklaringrediens i förskolans vardag. Men varför ska egentligen Musikundervisning bedrivas iförskolan, och på vilket sätt sker denna oftast? Fyra förskolepedagogers uppfattningar omfenomenet Musik i förskolan, och vilken betydelse Musiken har för barns utvecklingundersöks genom intervjuer. Arbetssättet på Musikinriktade förskolor jämförs medickeinriktade förskolors arbetssätt.

Bilden och musikens roll i barns utveckling - en undersökning av pedagogens uppfattning av bild och musik i förskolan

Arbetets syfte är att undersöka hur olika försolepedagoger ser på bild och Musik i förskolan. Vi har studerat litteratur som är relevant för ämnet och det redovisas i litteraturdelen. Vår undersökning är baserad på tio stycken intervjuer. I vårt resultat kom vi bland annat fram till att de pedagoger vi intervjuade anser att bild och Musik är en viktig del i förskolan. De ser inte bara bild och Musik som något roligt när man har tid över.

Pedagogers syn på musik och rytmik : Kan musik och rytmik påverka barns språkutveckling?

Syftet med detta arbete har varit att undersöka några utvalda pedagogers föreställning hur Musik och rytmik påverkar barns språkutveckling. Till syftet använde vi oss av följande frågor : Vilka föreställningar har pedagoger kring hur barns språkutveckling påverkas av Musik och rytmik?  Vilken roll har pedagogerna? För att nå vårt syfte använde vi oss av kvalitativa intervjuer som gav möjlighet till en fördjupad intervju. I våra intervjuer gjorde våra informanter en djupare reflektion runt hur de egentligen använder Musik och rytmik i sin verksamhet. Vårt resultat visar på vikten av att man som pedagog känner sig trygg med att använda Musik som ett språkutvecklande verktyg..

Musik inom demensvården

Demens är en allmän benämning på olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Några symtom vid svår demens är minnesstörning, oförmåga att tala, oro och aggressivitet. Musik är en naturlig ingrediens i livet. Studier visar att svårt dementa personer med ett oroligt och aggressivt beteende lugnar ner sig signifikant med hjälp av Musik. Syftet med studien var att beskriva Musikens positiva effekter i omvårdnaden för personer med svår demens.

"Musik är ju matematik" : en studie om förskollärares syn på kombinationen matematik och musik

Syftet med studien är att undersöka om/hur förskollärare använder sig av kombinationen matematik och Musik i den pedagogiska verksamheten, samt att undersöka hur de ser på kombinationen av dessa ämnen. För att ta reda på detta har observationer och intervjuer använts. Resultatet visar att de utvalda förskolorna för studien arbetar med matematik och Musik kombinerat, det finns en röd tråd i hur de integrerar Musiken och matematiken i verksamheten. Samtliga intervjuade förskollärarna ser kombinationen Musik och matematik som något naturligt, som hör ihop och de är samtidigt hungriga att lära sig mer kring detta. Slutsatserna som kan dras av den här studien är att Musik och matematik hör ihop och att det går att kombinera de två ämnena tillsammans.

Musikinterventioners effekter på patienter

Musik har förmågan att påverka människor och har under historiens gång haft stor betdelse för människor. Det är av stor vikt att anaylsera hur användningen av Musik som ....

Musik som hjälpmedel : En kvalitativ undersökning om pedagogers användning av musik i matematik, svenska och engelska

Bakgrunden till uppsatsen är att skribenternas intresse väckts då de i lärarutbildningen läst Musik och fått verktyg för att arbeta med Musik i andra ämne. Ett varierat arbetssätt fångar fler elever än om pedagogen håller sig till ett och samma arbetssätt. Syftet är att undersöka pedagogers användning av Musik som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen i matematik, svenska och engelska i årskurserna fyra till sex. Datainsamlingen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i årskurs fyra till sex. Resultatet visar att pedagogerna ansåg sig sakna kompetens för att använda Musik för att stödja undervisningen.

Barns motorik: kan den utvecklas med hjälp av musik?

Vårt syfte med arbetet var att utveckla barns motorik med hjälp av Musik. Vi oberverade två barngrupper med sammanlagt sju barn i åldrarna ca 1 till och med 3 år, på två olika förskolor. Vid observationerna använde vi oss av videokamera för att få en bra grund att analysera hur Musiken påverkade den motoriska utvecklingen. Vi utförde först rörelseövningar utan Musik, sedan rörelseövningar med Musik. Vi såg att barnens motorik utvecklades, och hur Musiken påverkade den motoriska utvecklingen.

1 Nästa sida ->