Sök:

Hur VD

n ser på sin ledningsgrupp


Dagens verklighet består för de flesta företag av en alltmer föränderlig omvärld med ökade kommunikationsmöjligheter. Detta medför även en ökad konkurrens vilket i sin tur medför att arbetsklimatet på företagen blir allt tuffare, för såväl de anställda som ledningen och dess VD. Det har under det gångna året skrivits mycket i dagspressen samt i affärstidningar om det hårda arbetsklimatet som råder inom näringslivet idag. Genom dessa marknadsförhållanden så blir byten av VD:ar en vanlig företeelse för dagens företag. Det talas om att vara rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle. De ökande samt hårdare kraven i ett allt tuffare arbetsklimat påverkar kanske i sin tur hur en VD agerar gentemot sin ledningsgrupp tänkte vi. Det var också den frågeställningen som födde idén till vår uppsats. Tillvägagångssättet har varit en kvalitativ metod med personliga intervjuer av åtta stycken olika VD:s. Frågan är om VD:n omger sig med de rätta personerna eller är VD:n en ensamvarg som kör sitt eget race och helst omger sig med ja-sägare i sin ledningsgrupp? Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till slutsatsen att VD:n använder ledningsgruppen på olika sätt beroende på det aktuella beslutet. En VD kan ensam fatta alla beslut, men alla strävar efter att besluten fattas med rimlig konsensus. Ledningsgruppen ska genom sin kompetens stärka VD:n i beslutsfattandet. För att motverka ja-sägare i gruppen säger alla att de uppskattar personer som vågar sticka ut och ifrågasätta besluten. Vidare har det framkommit att branschkännedom från olika branscher anses berika arbetet i en ledningsgrupp. En annan av våra slutsatser är att en VD:s syn på sin ledningsgrupp skiljer sig åt mellan familjeföretag och publika företag. Vi har också dragit den slutsatsen att VD:ns syn på sin ledningsgrupp inte har något samband med hur en VD ser på sig själv i sin ledarroll. En drömledningsgrupp beskrivs av VD:arna vara lagom stor om den omfattar 5-7 personer, innehåller mångfald samt fler kvinnor. Deltagarna ska våga stå för sina synpunkter och ingen ska anses vara vinnare eller förlorare. Prestigelöshet och hög integritet är personliga egenskaper som värderas högt av en VD.

Författare

Robert Bruhn Henrik Ask Karin B Alm Jakob Schnaider

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..