Sök:

Handdockan visar vägen

att stärka barn i förståelse och
handling när det gäller begreppen grupptillörighet och empati


Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi med hjälp av handdockan kunde stärka femåringars begreppsbildning i förståelse och handling när det gäller begreppen grupptillhörighet och empati. Vi utförde barnintervjuer och sociogram i början av vår umdersökning, för att se var barnen stod i sin förståelse av grupptillhörighet och empati och vilka kontakter de tog. Vi utförde intervjuer med förskollärarna med samma frågor som barnens, för att se om deras värderingar visade sig i barnens svar. Vi tror inte att barnens svar är en följd av förskollärarnas tankar om ämnet. Vi anser att det är våra aktivitetstillfällen som stärkt barnen i förståelse och handling när det gäller begreppen. Under den tid vi utförde våra aktiviteter med handdockan förde vi löpande protokoll och loggbok, för att kunna följa barnens framste i förståelse och handling av begreppen. I slutet av vår undersökning kunde vi vid vår andra barnintervju, med samma frågor som i den första, se att barnen blivit stärkta i sin förståelse för begreppen. Sociogrammen vi gjorde i slutet av vår undersökning visar att barnen blivit stärkta i sin handling när det gäller begreppen, genom att det tog kontakt med fler barn i gruppen än vad de gjorde i början.

Författare

Anneli Nordlander Anna Rautila Helena Olin

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..