Sök:

Grupprocesser på ett IT-företag

Begreppet självkänsla definierar i vilken mån en individ är nöjd eller stolt över sig själv. Det har tidigare framhållits att en individs självkänsla kan erhållas via hans/hennes bedrifter och prestationer. Prestationer har kommit att bli viktiga i dagens samhälle eftersom de dels ger oss en grundtrygghet i form av pengar, men också utgör ett sätt att visa oss själva att vi duger. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka det kausala sambandet mellan självkänsla och studieprestationer. Har individer med låg självkänsla bättre studieresultat än de med högre självkänsla? Påverkar en individs studieresultat hans/hennes självkänsla? Resultaten visade att låg självkänsla inte kan bevisas leda till bättre studieresultat. Det är dock möjligt att en individs studieresultat påverkar hans/hennes självkänsla, men resultaten är emellertid tvetydiga. Faktum är att de flesta forskare är osäkra på riktningssambandet mellan självkänsla och studieresultat. På grund av denna osäkerhet bör de signifikanta resultaten mellan dessa variabler studeras vidare.Nyckelord: självkänsla, studieprestationer, studenter, perfektionism, framgång

Författare

Sara Berg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..