Sök:

Sökresultat:

3101 Uppsatser om Genus - Sida 1 av 207

En studie av Helleborus :

This work describes the Genus Helleborus both from a general point of view, and with individual descriptions of 17 species. The intention is not to make a complete description of the Genus, but rather to give an overview and an introduction into the world of Helleborus. A separate chapter lists a few pests and diseases attacking the Genus, followed by a brief summary of propagation methods and breeding of the Genus. Finally, there is a short discussion of thoughts about the Genus and its future use..

Genus ur fantasylitteraturens perspektiv. : Om genuskonstruktionen i fantasyromanen Graceling

Uppsatsen undersöker framställningen av kvinnligt Genus i en fantasy roman..

Genus i barnlitteraturen/Gender in children´s litterature

Uppsatsen handlar om hur Genus gestaltas i barnböcker anpassade för barn i förskoleåldern, 1-5 år..

Sex förskollärares uppfattningar om genus och arbetet med det : genomförd på förskolors olika åldersavdelningar

Syftet med denna undersökning var at ta reda på hur sex verksamma förskollärares uppfattar och tolkar Genus, samt hur de arbetar med Genus i förskolans olika åldersavdelningar. I uppsatsen finns en teoretisk bakgrund som påvisar forskningsresultat gällande undersökningens ämne, Genus i förskolan. Undersökningen som gjort är kvalitativ och vi har intervjuat sex verksamma förskollärare. Det som framkom i undersökningen var att förskollärares syn på Genus var att ämnet är viktigt med att man hellre vill se till barn som individer och inte arbeta eller behandla dem utifrån pojkar och flickor..

"Att en pojke kan leka med dockor, det är inte tokigt" : En kvalitativ intervjustudie av pedagogers uppfattningar om begreppet genus och genusmedvetenhet.

Syftet med denna uppsats var att undersöka variationen i pedagogers uppfattningar om Genusmedvetenhet och begreppet Genus. Fokus har legat på pedagoger i förskola, skola och fritidshem. I studien redovisas olika forskares syn på begreppet Genus och relevant forskning om Genusmedvetenhet presenteras. Undersökningen är inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen och en öppen intervjuform har använts. Resultatet har sedan kategoriserats i kvalitativt skilda kategorier.

Pojkar spelar fotboll och flickor hoppar hage : En undersökning av kön och genus och dess relation till skolan

Uppsatsens första syfte är att utreda begreppen kön och Genus. Vad kan dessa omdebatterade begrepp ha för olika betydelse? Uppsatsen andra syfte är att, med hjälp av en liten studie, ge exempel på hur en undersökning av kön och Genus i skolan kan se ut. Studien tar sin utgångspunkt i På lika villkor, ett jämställdhetsprojekt som startade i Falu kommun 1994. Påverkar lärarens deltagande i projektet elevernas sätt att vara i förhållande till Genus? Svaret blir både nej och ja..

Genus : En kvalitativ undersökning av genus utifrån eleverna i en åk 3 och deras lärare

Syftet med denna studie har varit att undersöka Genus i verksamheten samt hur Genus gestaltas bland eleverna i en årskurs trea och hos deras lärare. Vi har gjort en observationsstudie i klassrummet och och en intervju med läraren. Resultatet visade att läraren mestadels arbetar efter traditionella Genusmöster och att elevernas agerande i hög grad speglar detta. Vår slutsats var att läraren inte arbetar i enlighet med läroplanens riktlinjer där man betonar att skolan medvetet ska ge flickor och pojkar samma rättigheter och möjligheter att motverka traditionella könsmönster. .

Det kan inte vara en pojke som går i skogen för då blir det ingen Rödluva- Studie om genus, bilderbok och förskolepedagogers uppdrag

Syftet med denna studie är att analysera och söka förståelse för hur Genus framträder i bilderboken i både text och bild. Vårt syfte är även att föra en diskussion med pedagoger om deras yttranden och tankar kring Genus i bilderboken. Våra frågeställningar i studien blir därför: Hur framträder Genus i bilderboken? Vilka tankar uttrycker pedagoger i förskolan om Genus och Genus i bilderboken? Hur yttrar sig pedagoger i förskolan om bilderboken i förhållande till det formulerade uppdraget om Genus i Lpfö 98? Utifrån våra frågeställningar har vi valt att analysera sex bilderböcker i både text och bild, samt intervjuat fyra verksamma förskollärare som arbetar på en förskola i Malmö. Tidigare forskning som vi har använt oss av då vi har fördjupat oss i vårt problemområde är Genus, Genus i bilderboken och Genus i förskolan.

Genus i förskolan: Ett arbete om pedagogers beteende och uppfattningar om genus i förskolan

Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers beteende och uppfattningar om Genus i förskolans verksamhet. Vi har besökt två förskolor och observerat pedagogerna i tre olika situationer i deras vardag. Detta har vi gjort för att se om de gör någon skillnad på pojkar och flickor i det muntliga bemötandet samt vilka barn pedagogen hjälper mest. Det sammanställda resultatet visade på att pedagogerna vi observerade arbetade relativt jämställt. Efter att observationerna ägt rum intervjuade vi pedagogerna för att ta reda på vilka uppfattningar de har om Genus i förskolan.

Förskollärarstudenters tal om genus

Syftet med denna studie är att undersöka hur blivande förskollärare talar om Genus och vilka föreställningar de har om begreppets innebörd i koppling till det kommande jämställdhets-uppdraget i förskolan. De teoretiska begreppen som ligger till grund för denna studie är till stor del definierade utifrån Hirdmans Genusteori. Begreppen som använts som verktyg för analysen av denna studie är Genus, kön, Genussystemet, jämställdhet och jämlikhet. Studien bygger på empiri utvunnet ur intervjuer med fem förskollärarstudenter om hur de talar om Genus. Resultatet visar att studenterna talar om Genus som något komplext.

En textanalys ur genus perspektiv, jämställdhet i teknikläromedel

Denna textanalys är en undersökning av två läromedel i teknik för grundskolans senare del. De läromedel jag granskade var Bonniers teknik och Puls Teknik. Jag har undersökt hur texterna ser ut ur ett Genus perspektiv. Innan undersökningen påbörjades gjorde jag en litteraturstudie kring Genus, teknik och Genus-teknik. Mitt resultat i denna undersökning visar på att Bonniers Teknik bäst anpassar sig för att inkludera båda könen i undervisningen.

Förskolans och förskoleklassens lekmiljöer - en undersökning ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

I detta arbete undersöks om och i så fall hur lekmiljöerna påverkar flickor och pojkars lek ur ett Genus- och jämställdhetsperspektiv. Intervjuer med fyra förskollärare och observationer på en förskola och i en förskoleklass har genomförts. Analysen är kvalitativ och resultatet visar att gruppsammansättning och det enskilda barnets intresse verkar spela en större roll för barns lek snarare än Genus och hur lekmiljöerna är utformade..

Strategier för genus- och jämställdhetsarbete i skolverksamheten

Syftet med följande arbete är att ta reda på hur man kan underlätta för personalen i skolan när det gäller Genus- och jämställdhetsarbete. Arbetet ger en översikt över teorier och metoder som kan kopplas till detta. Med hjälp av dessa teorier och metoder konstruerar jag 10 budord som ska fungera som stöd i det praktiska arbetet i skolverksamheten. Sammanfattningsvis handlar mitt arbete om att sätta fingret på de viktigaste sakerna i arbetet med Genus och jämställdhet. De 10 budorden finns som bilaga till arbetet..

Några pedagogers resonemang om genus : En kvalitativ undersökning om vad som kan påverka arbetet med geuns i förskola och skola.

Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagogen i förskola och grundskolans tidigare år resonerar om Genus. I arbetet undersöktes det om vad pedagogen vet om Genus och om tidigare utbildning spelar roll i arbetet om Genus. Det har även undersökts om pedagogernas olika könsroller påverkar verksamheten i förskolan och grundskolans tidigare år. Studien är gjord genom en kvalitativ undersökningsmetod där tio olika pedagoger har intervjuats och observerats. Intervjuerna är gjorda med semistrukturerad inriktning och allt material har analyserats och bearbetats.

Bland prinsessor och monstertomtar : Hur genus synliggörs i dramaarbete på förskolan

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i Kalmar och Karlskrona kommun arbetar med drama och hur de synliggör Genus i dramaarbetet. Genom att använda enkäter försökte vi bilda oss en uppfattning om pedagogernas tankar och syften med drama, om de använder sig av drama samt vad de anser inkluderas i en dramaverksamhet. Enkäten riktade sig även på Genus, där pedagogernas syn på flickor och pojkar kunde synliggöras. Samtliga förskolor ansåg att det inte förekom någon skillnad mellan pojkar och flickor i deras dramaverksamhet. Tre förskolor observerades för att ge ytterligare djupare förståelse i ämnena Genus och drama.

1 Nästa sida ->