Sök:

Sökresultat:

280 Uppsatser om Datavetenskap - Sida 1 av 19

Automatisk test för myoelektroder.

Denna rapport avhandlar en tio veckors period på Otto Bock Scandinavia AB i Norrköping. Där analyserades en manuell testutrusning för funktionstest av myoelektroder, för att mäta muskelspänningar. Myoelektroderna används till att styra gripfunktionen hos handproteser, för patienter som förlorat en del av sin arm. Analysen ska resultera i att ge ett förslag på en automatiserad test av elektroderna. En stor del av rapporten består av studier kring hur testmetoderna fungerar och elektrodernas användning och funktion.

Videokort för VME-Bussen

Denna rapport behandlar konstruktion och tillverkning av ett videokort till Versa Module Eurocard (VME) bussen. Kortet skall användas vid laborationer i kurser där mikrodatorkort VM42 från PEP Modular Computer används. Grafikkortet klarar en upplösning på minst 640x480 punkter med 24-bitars färg. Hela konstruktionen är uppbyggd kring Lattice® MACH4A3-384/160. Designen av MACH kretsen är uppbyggd i Very High speed integrated hardware Description Language (VHDL) med hjälp av programmen ActiveHDL, Synplify Pro®, ispDesignExpert samt LatticePRO.

Beskrivning och exemplifiering av krypteringsalgoritmer

Det finns ett stort behov av att skydda information från obehöriga eftersom inte all information är offentlig. För institutionen för Datavetenskap på högskolan i Skövde gäller det att skydda information som tentor, inlämningsuppgifter och lösningsförslag med mera. Detta är information som gör datorsystemet attraktivt för inkräktare. För att höja säkerheten till en nivå som gör det svårare för inkräktare att läsa informationen bör denna krypteras. Olika krypteringsalgoritmer från de symmetriska och asymmetriska systemen beskrivs, studeras och exemplifieras i rapporten.Resultatet av rapporten ger en rekommendation till vilka algoritmer som kan vara lämpliga att införa som krypteringsalgoritmer hos institutionen för Datavetenskap på högskolan i Skövde..

Byte av styrsystem för en CNC-svarv

Examensarbetet som beskrivs i denna rapport handlar om byte av styrsystem i en CNC-svarv på företaget Precisionsdetaljer Mekatronik i Linköping. Ett Fanuc 5 styrsystem har ersatts av ett modernare Fanuc 21i-styrsystem. Rapporten beskriver det nya styrsystemet och redovisar hur arbetet med att praktiskt byta system har gått till. Arbetet indelades i tre delar, informationssökning, praktiskt arbete och dokumentation. Informationssökningen behövdes både för hopkoppling av de olika delarna och för parameter- och ladderprogrammering.

Effektmätning på sil

Examensarbetet beskriver analys och testmätning för att mäta uttagen effekt ur en motor som driver en massasil. Silen är bland annat avsedd för att separera föroreningar och större partiklar i pappersmassan. Ingående metoder förklaras med avseende på princip, funktion och begränsningar. Vidare testas metoderna operativt i industriliknande miljö och dess fördelar respektive nackdelar belyses. Metoderna ställs mot varandra och jämförs gällande pris och prestanda.

Simbase: ?Simulator Base Package?

The purpose of this work is to providing a general set of base classes for building simulators, for example a robot system. Instead of every time building a new simulator from the beginning, you get the already completed components from a library. The library should in that way act as a springboard for development.To do this work, there?s a lot of knowledge required in how a general robot system could look like. Therefore it was necessary to gather some information about robotics.

Mätning av dynamiskt tryck med piezoresistiva tryckgivare på roterande objekt

The report handles the transmission of signals from piezoresistive pressuresensors and thermocouple from a rotating object. This report also evaluates the possibility to collect data in a datalogger that rotates with the object. Telemetrics was previously used for signaltransmission in Finspång, therefore there has been no tests considering preassure measuring. One transmitting method handled in this report is transmission through a slipring connection. One test with a slipring connection was performed for transmitting signals from a piezoresistive preassuresensor.

Datorprogram i skolmiljö : en utvald grundskola som fallstudie

In this thesis I'm trying to investigate how good educational computer programs work in elementary school. I delimited the study to contain one elementary school in the stages of 6 to 9. The method I used was qualitative and the approach was inductive. I interviewed four teachers and five pupils as the way to collect data for the study. The theories I used were parts from different books with authors, which have done similar studies and researches.

Uppdelning av ett artificiellt neuralt nätverk

Artificiella neurala nätverk (ANN) har många användningsområden inom Datavetenskap. Några av dessa är mönsterigenkänning, robotik, processkontroll, optimering och spel. Detta examensarbete kommer att handla om hur en alternativ lösning på den traditionella arkitekturen av hur ett neuralnät kan se ut. Jag kommer att undersöka om man kan ta ett stort och komplext neuralnät och bryta ned detta till mindre neuralnät utan att förlora kvaliteten på botarna i en spelmiljö kallad Open Nero. Detta för att försöka minska beräkningshastigheten av neuralnäten och förhoppningsvis även göra så botarna lär sig ett bra beteende snabbare. Mitt examensarbete kommer att visa att min lösning av arkitekturen för ett neuralt nätverk inte fungerar speciellt bra då botarna inte lärde sig tillräckligt fort.

Optimering av antenndesign utifrån experimentella data

During the work at Gateway Security AB in Motala I began examining available antenna models to get a wider perspective, this have given knowledge of their structure, and an understanding of their function. All my necessary fact is based on my observations and notes of these measurings. New antenna models, and available models were examined where measurements at different heights and different distances on the antenna were performed with the help of an oscilloscope and a measure probe, peak ? to - peak was brought on the signal. The measurements are presented in a line diagram.

Bildöverföring via Bluetooth till ett GPRS nätverk

På Ericsson AB i Katrineholm finns ett tekniklaboratorium (Techlab), där den senaste tekniken för GPRS-system finns samlad. Till Ericssons tekniklaboratorium skulle en demo-applikation konstrueras. Applikationen ska illustrera hur en mobiltelefon av typen Ericsson T68 kan skicka en bild via Bluetooth till en LAN nod (BlipC11). Den är kopplad till ett GPRS-nätverk och ska i sin tur skicka vidare bilden till en mottagare på andra sidan nätet. Rapporten ger en teoretisk bakgrund om Bluetooth och GPRS.

Webbased Timereport system

Webbaserat Tidrapporteringsystem.

Tryckpulsgenerering för funktionskalibrering av mätsystem

The running of gas turbines with low emissions causes high pressure pulsations to arise in the combustion chamber. These pulsations are high amplitude sound vibrations. At some frequencies these are harmful to the gas turbine. Hence these pulsations are monitored to avoid operating conditions where pulsations are specifically harmful. It is necessary to expose the system of known pulsations to verify the functionality of the monitoring process.

Felsökningssystem för bankomat

NMD 100 is a notes and media dispensing machine, manufactured by De La Rue Ltd, located in Flen, Sweden. The customers, mainly bank offices, have expressed a need for a more comprehensive description of errors occurring from time to time in their machines. In order to acquire a BSc-degree in Computer and Electronics Technology at the University of Linköping I have carried out a diploma work, regarding new computer programs to fulfil the customers? wishes. The machine NMD 100 is connected to its PC through handshaking.

Dokumenthantering i en kommunal organisation.

Examensarbetet berör frågor kring arkivering och dokumenthantering på stads-byggnadsförvaltningen i Trollhättans kommun. Problem som kommunen har är dagslägets hantering av digitala filer..

1 Nästa sida ->