Sök:

Ett öppet fönster mot en sluten värld

Om internetforums funktion för kvinnor i våldsrelationer


Problemet i den här studien handlar om att kvinnor som befinner sig i våldsrelationer ofta är isolerade och därför utreds internetforumet som en alternativ kommunikationsväg. En kvalitativ innehållsanalys av Tuvaforum.se och Familjeliv.se har fungerat material tillsammans med kvalitativa djupintervjuer med två kvinnliga respondenter som själva har befunnit sig i våldsrelationer. Eva Lundgrens (2004) teori om våldets internalisering kopplas till uppsatsens empiri för att kunna förklara hur isoleringen ser ut. Respondenterna förklarar hur en våldssituation kan se ut i verkliga livet vilket kopplas till de berättelser som förmedlas på Tuvaforum.se och Familjeliv.se. Nätverkandets kommunikativa aspekt utreds för att ge en bild av hur internetforumet kan fungera som arena för utbyte. Studiens resultat är att kvinnor som befinner sig i våldsrelationer använder internetforum för att laborera tillsammans med andra anonymt. Sherry Turkle (1995) menar att människor online kan använda sig av en anonym identitet som inte är kopplad till det egna ?jaget?. På Tuvaforum.se och Familjeliv.se kan kvinnorna koppla bort sin våldsverklighet och därför kan berättelser förmedlas som kanske inte kan komma till uttryck i det riktiga livet. Kvinnorna försöker också hjälpa varandra på internetforumen genom att länka vidare varandra till olika hjälpinstanser och därför kan dialogutbytet fungera som en arena för kommunikativt utbyte för kvinnor i våldsrelationer.

Författare

Emily Waldén

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..