Sök:

Sökresultat:

3389 Uppsatser om Identitet - Sida 1 av 226

Elev och identitet

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad verksamma lärare på en homogent integrerad skola har för tankar kring elevers Identitet, samt vad de har för förhållningssätt kring elevers kunskapsinhämtning baserat på Identitet. För att undersöka detta har kvalitativ forskningsintervju använts som metod. Resultatet visar att lärarna ansåg begreppet Identitet av yttersta vikt, dock av andra anledningar än just jag ämnade fokusera på. Vidare kan det konstateras att lärarna arbetar med Identitet men att det är ett mångtydigt begrepp, och kan således tolkas och tillämpas på olika sätt..

Lokal identitet : En studie av hur lokal identitet kan utläsas ur fyra förhistoriska utställningar i Skåne.

Uppsatsen handlar om att det går att urskilja en lokal Identitet på fyra skånska museer ochäven se om det finns någon regional Identitet. Undersökningen sker genom studiebesök pårespektive museum och sedan en beskrivning av utställningarna. Sedan följer en analys avmaterialet som finns i utställningarna för att försöka se en lokal Identitet i dem. Resultatet avuppsatsen är att jag enkelt kunnat se en lokal Identitet på varje museums utställning men jaghar inte lyckats hitta en skånsk regional Identitet..

Grafisk Design Identitet : Grafisk identitet + min identitet som grafisk designer.

Ett undersökande av min Identitet som grafisk designer, genom det praktiska arbetet med att ta fram en grafisk Identitet..

Varför en arkeologisk identitet? En analys av kurdernas och samernas rätt och möjlighet att tala om arkeologisk identitet i nutid

Syftet med uppsatsen är att dels försöka definiera vad begreppet arkeologisk Identitet i nutid innebär, dels göra en analys av hur arkeologisk Identitet tar sig uttryck i en arkeologisk/politisk diskussion. Begreppet diskuteras utifrån två skilda exempel på vad arkeologisk Identitet kan innebära för minoritetsgrupper, dels kurderna i staden Hasankeyf i sydöstra Turkiet, dels samerna i Härjedalen i Sverige. Monument ochlämningar efter nuvarande och svunna kulturer utgör, enligt min mening, en del av de lokala kulturernas arkeologiska Identitet som varje nation har rätt och möjlighet att tala om i nutid..

Identitet - skillnader i karaktär : Beskriver hur ett bostadsområde kan gestaltas

Syftet med arbetet är att ta reda på om det går att bygga fram Identitet. Även att ta fram ett förslag som uttrycker Identitet.Två aspekter som är viktiga för att skapa ett välmående bostadsområde är Identitet och karaktär. Områdens Identitet handlar om struktur och strukturen behöver vara unik och igenkännbar. Identitet ska spegla något som är minnesvärt för platsen. De faktorer som påverkar skapelsen av positiv Identitet tas upp i teorikapitlet.

Vem är jag? : - En kvantitativ studie om tonårstjejers identitet och kroppsuppfattning.

Studien syftar till att undersöka sambandet mellan tonårsflickans Identitet och kroppsuppfattningen. Även roller i kompisgruppen kommer att tas upp och då framförallt rollen som den tyste i gruppen. Genom en enkätstudie undersöktes 37 elever från högstadiet och 68 elever från gymnasiet. Sambandet mellan positiv personlig Identitet och en normal kroppsuppfattning undersöktes. Resultatet visade att personer med positiv (M=1,20, SD=0,41) eller neutral (M=1,15,SD=0,36) personlig Identitet hade en bra kroppsuppfattning medanpersoner med negativ (M=1,55, SD=0,51) personlig Identitet hade en mindre bra kroppsuppfattning.

?Han måste ju vara något. Alla har en identitet. En del behöver bara hjälp att finna sin.? : Två parodier över det allmänmänskliga behovet av en kulturell identitet

Studie har avsett att undersöka hur den postkoloniala teorin manifesteras i två ungdomsromaner, samt hur dessa manifestationer har parodierats. En tematiskt och narratologisk analysmetod har använts i studien. Resultaten åskådliggör att de båda romanerna kan betraktas som en parodi över det allmänmänskliga behovet av en kulturell Identitet..

Vem är jag?: att hitta den dubbla identiteten

Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur lärare kan stärka Identiteten hos elever med utländsk bakgrund. Vår undersökning har sammanställts i en litteraturstudie där vi valt att fokusera på vad sakkunniga i ämnet anser. Vi har i vår undersökning kommit fram till att en positiv inställning är grunden för att eleverna ska våga vara stolta över och visa sin utländska Identitet. I arbetet framkom det att en dubbel Identitet är att föredra då eleven behåller sin gamla Identitet, samtidigt som eleven utvecklar en ny. Dessa två bildar tillsammans elevens Identitet.

Vinna eller försvinna : En kvalitativ fallstudie om Hemtex nya visuella identitet

Studien visar att Hemtex visuella Identitet kommunicerar det nya varumärket på ett sätt som motsvarar den ambition Hemtex satt upp. Då Hemtex har genomgått en revolutionär förändring av sitt varumärke tenderar det dock att påverka uppfattningen av den visuella Identiteten. Detta innebär i sin tur att det har uppstått ett glapp mellan Hemtex Identitet och image. .

I rampljuset : Identitet och kroppsmedvetenhet bland teater- och musikalutövare

Uppsatsens syfte är att undersöka hur människor som regelbundet utövar teater och/eller musikal utvecklar och agerar sin Identitet och sin medvetenhet om den egna kroppen i ett postmodernt samhälle..

Pedagogers undervisning om regional identitet

Examensarbetet undersöker hur och varför geografilärare på gymnasiet tar upp frågor om region och regional Identitet i allmänhet, och i synnerhet med koppling till Öresundsregionen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem pedagoger. Resultatet från undersökningen visar att begreppet region används i stor utsträckning i undervisningen. Regional Identitet används däremot inte i lika stor utsträckning som begrepp men finns med som innebörd. Undersökningen visar även att pedagogerna är väl medvetna om elevers vardag och hur de använder sig av den.

Identitet och skönlitteratur : en diskursanalys av identitetsperspektivet i litteratur

Den här uppsatsen har sitt fokus på Identitet inom skönlitteraturen och jag har studerat tvåskönlitterära texter. De texter som har analyserats är en roman av Jonas Hassen Khemiri och ennovell av Alejandro Leiva Wenger där olika uttryck för Identitet har studerats och identifieratsmed diskursanalys. Huvudfrågorna har varit hur Identitetsfrågor och relaterade fenomenkommer till uttryck i texterna och med vilka medel författarna skildrar dem. Detsammanfattande resultatet visar att litteraturen skildrar Identitetsarbetet som i form av dialogmed ett inre jag och i form av kampen mot omvärlden. Litteraturen ger en mängd olikatolkningsmöjligheter och diskussionsunderlag till frågor om Identitet..

Identiteten efter 9/11 : Religion, commemoration och nationell identitet i romanerna Falling Man och The Submission.

Uppsatsens syfte är att studera porträtteringen av nationell Identitet i Don DeLillos Falling Man och Amy Waldmans The Submission i förhållande till efterverkningarna av 9/11. Studien utgörs av undersökande och jämförande analyser av romanerna utifrån ett litteratursociologiskt samt postkolonialt perspektiv med fokus på nationalism, religion och commemoration.  Studien har presenterat hur amerikansk Identitet har ifrågasatts och problematiserats i romanerna Falling Man och The Submission, och visat hur religion, commemoration och nationalism hänger samman med den amerikanska Identiteten. En Identitet som visat sig föränderlig och problematisk i efterverkningarna av 9/11. Studien har också kunnat visa att böckerna inte ämnar att lyfta fram en gestaltning av Identitet som något allenarådande eller fast, utan att de istället visar hur Identitet ständigt förändras och skiljer sig från karaktär till karaktär, genom problematiserandet kring tillhörighet, trygghet och trauma..

Skapandet av en nationell identitet i Palestina

Uppsatsen utreder vilka faktorer som påverkade konstituerandet av en palestinsk Identitet mellan 1870-1920. Med bakgrund av ett teoretiskt ramverk om nationell Identitet undersöks fyra teman i uppsatsen som behandlar: i vilken kontext en palestinsk Identitet utvecklades under Osmanska riket, hur den arabiska pressens påverkade etablerandet av en nationell Identitet och vilken inverkan politiska faktorer och demografiska förändringar hade på processen, däribland vilken roll Storbritanniens utrikespolitik spelade. Det framkommer i uppsatsen att en nationell Identitet förstärks när en folkgrupp upplever att den befinner sig i en situation som anses ansträngd. Faktorer som tycks hota gruppens sammansättning blir då vägledande för hur den sociala identiten framställs och framhålls i relation till vilka/vad som uppfattas att vara hotande..

Utlandssvenskar : En diskursanalys av nationell tillhörighet

Syftet med uppsatsen a?r att ta reda pa? hur Identitet tillskrivs svenskar i olika la?nder i va?rlden, beroende pa? vilken situation de befinner sig i. Uppsatsens problemomra?de bero?r Identitetsskapande processer da?r ma?nniskor av olika nationaliteter mo?ts och agerar med varandra. Jag utga?r fra?n Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori som beskriver fo?rha?llandet mellan differens och ekvivalens kopplat till hur Identitet tas i anspra?k.

1 Nästa sida ->