Sök:

Ett- och tvååringars samspel

På en småbarnsavdelning


Syftet med denna studie är att få kunskap och förståelse om småbarns sätt att samspela och kommunicera med varandra i den fria leken, både verbalt och icke verbalt. Efter att vi bearbetat tidigare forskning genom relevant litteratur till vårt syfte har vi diskuterat fram den metod som vi ansett kunna ge oss svar på vårt avsedda undersökningsområde. Vi valde att observera småbarnen i deras fria lek som kända icke deltagande observatörer. Detta gjordes under två dagar på en förskoleavdelning. Vi befann oss båda två på samma avdelning, men vi försökte dela på oss och befinna oss på olika platser. Vi valde även att genomföra intervjuer med erfarna pedagoger. Det gjorde vi för att få svar på vår frågeställning som handlar om att få reda på deras beskrivningar om barnens sätt att samspela och kommunicera med varandra. Vi intervjuade tre stycken pedagoger från två olika förskolor, med minst tio års erfarenhet av att arbeta på småbarnsavdelningar. Genom våra genomförda barnobservationer och pedagogintervjuer fick vi fram ett samlat resultat. Detta visade att barnen samspelar och kommunicerar på flera olika sätt med varandra, kroppen är central i barnens samspel. Rörelser är en viktig ingrediens i samspelet. Gester, mimik, tonfall och rörelser är några av de sätt som barnen kommunicerar och samspelar genom. I barnobservationerna och pedagogintervjuerna framkom det att barnens glädje och intresse är något som är centralt i deras samspel.

Författare

Cecilia Johansson Jessica Vikström

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..