Sök:

Enkel biljett till ovissheten

Äldre invandrares upplevelse av integrationen i Sverige


Uppdraget att göra denna studie fick vi av Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde och frågor väcktes om hur det kan vara att som flykting komma till ett nytt land och starta om på nytt. Syftet med studien var att söka en fördjupad kunskap om äldre invandrares upplevelser av sin integration i det svenska samhället. Begreppet ?äldre invandrare? syftade på personer födda före 1954 då dessa personer kulturmässigt var de äldre i patientgruppen på RKC. Studien behandlade både män och kvinnor, kategoriserades i olika teman och analyse¬rades därefter ur teoretiska utgångspunkter om identitet och kris. Metoden som valdes var kvali¬tativa djupintervjuer då målet var att få ta del av respondenternas egna berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Respondenterna valdes utifrån att de varit patienter på RKC för tio år sen eller mer och att de var födda före 1954. Material fann vi dels via Internets sökmotorer, dels på bibliotek samt i litteratur som hör till socionomutbildningen. Studiens resultat visade på att arbete är en mycket viktig del i integrationen och att ensamhet var en gemensam nämnare i invandrarnas vardag. Slutligen konstaterades att vi måste bli bättre på att tillvarata de resurser som invandrare bär med sig när de kommer till Sverige.

Författare

Catharina Karlsson Veronica Pettersson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Nivå:

Detta är en C-uppsats.