Sök:

En fenomenografisk studie av fem kvinnors upplevelser av sin beroendeproblematik


Denna masteruppsats handlar om fem kvinnors upplevelser av sin beroendeproblematik av alkohol, läkemedel och narkotika. Dessa kvinnor har fullföljt en behandling på ett 12-stegsbehandlingshem enbart för kvinnor. Studien innehåller en fenomenografisk forskningsansats och resultatet bygger på kvalitativa intervjuer. Studiens frågeställningar: 1. Vilka uppfattningar har kvinnorna om barndom, uppväxt och beroendeproblematik? 2. Vilka uppfattningar har kvinnorna om könsblandad - jämfört med kvinnobehandling? 3. Vilka uppfattningar har kvinnorna om 12-stegsmetoden och AA/NA-möten? Studiens syfte var att fånga kvinnornas upplevelser av varför de blev beroende och vad som har hjälpt dem att hantera deras beroendesjukdom. Varför blev kvinnorna beroende? Resultat visar att kvinnornas upplevelser om orsaken till kvinnornas beroendeproblematik var arv, bristande miljö och uppväxtförhållande, sviktande stöd från föräldrar/vårdnadshavare och fel bekantskapskrets. Allt detta har påverkat kvinnorna negativt, då de har skapat känslor som rädslor, stress och oro. Vad som har hjälp kvinnorna att hantera sin beroendesjukdom? Resultatet visar att kvinnornas upplevelser av kvinnobehandling, 12-stegsmetoden och AA/NA möten var positiva. Detta har hjälpt kvinnorna att hantera deras beroendesjukdom. Slutsatsen visar att det var kvinnornas egen önskan om en förändring i sitt liv som ledde fram dem till exitprocessen och ett drogfritt liv.

Författare

Diana Carlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..