Sök:

Därför väljer företagare aktiebolag idag


Handledare: Johanna HanssonExaminator: Per ForsbergTitel: Da?rfo?r va?ljer fo?retagare aktiebolag idagBakgrund: Denna uppsats har sin utga?ngspunkt i de fo?ra?ndringar som skett fra?n statens sida vad ga?ller aktiekapital och revisorsplikt. Detta skapade en tanke om vad det a?r som faktiskt pa?verkar fo?retagarnas beslut att va?lja aktiebolag.Syfte: Studiens syfte a?r att beskriva vilka faktorer som a?r viktigast i fo?retagares val av bolagsformen aktiebolag efter de fo?ra?ndringar i lagar och regler som skedde a?r 2010. Detta ska go?ras genom en ja?mfo?relse av svar fra?n respektive respondent fo?r att sedan ta fram de viktigaste kategorierna utifra?n den teori som tagits fram. I och med detta vill fo?rfattarna bidra och fo?rklara om beslutsteori kan anva?ndas na?r fo?retagare tar sitt beslut att starta aktiebolag.Avgra?nsningar: Va?r studie a?r inriktad pa? mindre svenska aktiebolag i O?rebro la?n som a?r startade efter 2010.Metod: I underso?kningen har intervjuer genomfo?rts med fo?retagare fo?r att fa? fram incitament till att va?lja aktiebolag. A?ven en betygsa?ttning av faktorer fra?n tidigare teori har gjorts av respondenterna. Insamlad empiri har behandlats och analyserats utifra?n vad forskare och litteratur beskriver om intra?de och uttra?de.Slutsatser: Vi har kunnat pa?visa att tre faktorer har stor betydelse vid beslutet av att va?lja bolagsformen aktiebolag, vilket o?verenssta?mmer med vad litteratur inom intra?desteori sa?ger kombinerat med uttalanden fra?n en auktoriserad redovisningskonsult. Faktorerna utgo?rs av: Trova?rdighet, kapitalbehov och lo?nsamhet. Trova?rdighet a?r en ny faktor som inte tidigare uppkommit i teori utan framkom under intervjun med redovisningskonsulten.Fo?rslag till fortsatt forskning: En intressant underso?kning skulle kunna go?ras med fokus pa? trova?rdighet och dess pa?verkan pa? fo?retagarnas val.

Författare

Christian Johansson David Cederlöw Marcus Fredriksson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..