Sök:

Betydelsen av att bli erkänd i sitt arbete

En kvalitativ studie av medarbetare vid Försäkringskassan


Att,genom sitt arbete, bidra på ett konstruktivt sätt för en annan människa och som bekräftas av densamma är det som huvudsakligen skapar motivation och meningsfullhet i arbetet som personlig handläggare vid Försäkringskassan. Det visar studien i denna uppsats. Medarbetarnas upplevelse och uppfattning är att psykosocial belöning har stor betydelse för både motivation och arbetsprestation. Den psykosociala belöningen kommer till uttryck på flera sätt men upplevs många gånger som otillräcklig från arbetsgivaren. Uppsatsens syfte är att beskriva vilka faktorer som är betydelsefulla för medarbetares upplevelser av motivation och meningsfullhet samt upplevelsen av psykosocial belöning. Syftet är också att finna vilken betydelse detta har i förhållande till medarbetarens arbetsprestation. En kvalitativ studie har gjorts genom nio intervjuer med medarbetare vid Försäkringskassan. Utgångspunkten för det metodologiska angreppssättet har varit hermeneutik och de teoretiska referenserna har varit Antonoskys teori om KASAM, Herzbergs tvåfaktorteori och Honneths tankar om erkännande. Huvudtolkningen i denna studie är att medarbetarna upplever att deras arbetsinsats inte ger tillräcklig respons tillbaka i form av psykosocial belöning från arbetsgivaren. Det ären slutsats som också överensstämmer med att intervjupersonerna anger högre grad av arbetsmotivation än den grad de anger av total nöjdhet med arbetssituationen.

Författare

Ulrika Orrblad

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..