Sök:

Att vinna legitimitet genom miljöhänsyn - en fallstudie av Tetra Paks miljöarbete


I denna studie undersöks hur TP (Tetra Pak) genom högre grad av legitimitet kan förbättra sitt miljöarbete. För detta ändamål har TP:s miljöarbete undersökts både ur ett internt och externt perspektiv men även ur ett uppifrån och ner-perspektiv. Legitimitet och nyinsitutionalism har använts som teoretiska verktyg i uppsatsen. Vår analys är en fallstudie över TP:s miljöarbete. De slutsatser vi har kommit fram till baseras på de resultat som erhållits genom både interna och externa intervjuer. De resultat vi har kommit fram till indikerar att förutsättningarna för miljöarbetet inom TP är mycket goda. TP:s miljöarbete är på det stora hela tillfredställande ur ett legitimitetsperspektiv. Det finns dock delar av miljöarbetet som vi menar vore fruktfullt för TP att förbättra. Ett av dessa områden är TP:s högst styrande dokument på miljöområdet, miljöpolicyn; kommunikation och innehåll. Ett annat är deltagande i miljöaktiviteter för de anställda. Att TP:s miljöarbete utmärks av en hög grad av legitimitet bekräftas också av den bild som ges av företaget från externa aktörer.

Författare

Kajsa Bellander Hanna Lindborg

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..