Sök:

Att vårda med missbruk; En litteraturstudie om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal


Bakgrund: Skillnaden mellan missbruk och beroende är att det tar tid att utveckla ett beroende medan missbruk förknippas med bestämda perioder i livet. Missbruk associeras med risktagande beteende, asocialitet och våldsbrott. Antalet individer med ett läkemedelsmissbruk i Sverige uppskattas till 65 000. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad befintlig forskning beskriver om läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal och hur det påverkar omvårdnaden. Metod: En litteraturstudie baserad på tio artiklar av vetenskaplig karaktär. För artikelsökning användes databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: Läkemedelsmissbruk bland vårdpersonal förekom och vissa substanser användes mer frekvent än andra. Särskilda riskfaktorer identifierades, så som lättillgänglighet till läkemedel. Även konsekvenser av ett missbruk för både personal och omvårdnad identifierades, då resultatet visar att patientsäkerhet och hälsa äventyrades. Resultatet visar vad som påverkade vägen ut ur ett missbruk samt att kollegors attityder kring läkemedelsmissbruk hade en viktig roll i missbrukets händelseutveckling. Slutsats: Läkemedelsmissbruk är ett existerande problem med allvarliga konsekvenser för samtliga inblandade.

Författare

My Henriksson Louise Lindskog

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..