Sök:

Arbetsterapeutisk dokumentation inom socialpsykiatri Tre arbetsterapeuters upplevelser av att dokumentera och faktorer som påverkar deras dokumentation.


Att dokumentera är för arbetsterapeuter ett professionellt ansvar och en yrkesskyldighet som regleras av såväl lagar och etik, som interna professionella krav. Den arbetsterapeutiska dokumentationen är viktigt för att förklara arbetsterapi, stödja den arbetsterapeutiska behandlingen, kvalitetssäkring, forskning och samverkan. Tidigare studier har visat på bristfällig dokumentation, speciellt inom socialpsykiatrin, samt att dokumentation kan upplevas som problematisk. Syftet med denna studie var att genom en fokusgruppintervju undersöka hur arbetsterapeuter verksamma inom socialpsykiatri upplever dokumentationen, samt vilka faktorer som påverka densamma. Tre arbetsterapeuter deltog i studien. Resultatet påvisar att tid, etik, lagar och förhållanden på arbetsplatsen upplevdes såväl hindrande som stödjande för dokumentationen. Även journalsystemets utseende samt arbetsterapeutens utbildning och egna inställning tycktes påverka upplevelsen av dokumentation.

Författare

Emmy Karlin Malin Roth-Stenbeck

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..