Sök:

Sökresultat:

253 Uppsatser om Subjekt-hjälte - Sida 1 av 17

Det-konstruktioners betydelse Hur svenska konstruktioner med formellt och egentligt subjekt realiserar processer

Magisteruppsats i svenska sprÄket, 15 hpSV2140 VT 2015Handledare: Elisabet Engdahl.

Finithetsfenomen i djambarrpuy?u

Det nord-australiska pama-njungansprÄket djambarrpuy?u har studerats med avseende pÄ finita egenskaper. Det gÄr att pÄstÄ att det finns en finithetsdistinktion i djambarrpuy?u eftersom det finns satser som kan uttrycka vissa egenskaper (t ex tempus, modus, aspekt och nominativt/ergativt subjekt) samtidigt som det finns satsliknande konstruktioner som inte kan uttrycka detta. Ett möjligt samband mellan finita kriterier i djambarrpuy?u Àr förmÄga att fungera som talhandling och förmÄga att overt kunna uttrycka nominativt/ergativt subjekt, men detta behöver studeras nÀrmare.

Ahimsa : VĂ€gen till ett fridfullt liv

Det nord-australiska pama-njungansprÄket djambarrpuy?u har studerats med avseende pÄ finita egenskaper. Det gÄr att pÄstÄ att det finns en finithetsdistinktion i djambarrpuy?u eftersom det finns satser som kan uttrycka vissa egenskaper (t ex tempus, modus, aspekt och nominativt/ergativt subjekt) samtidigt som det finns satsliknande konstruktioner som inte kan uttrycka detta. Ett möjligt samband mellan finita kriterier i djambarrpuy?u Àr förmÄga att fungera som talhandling och förmÄga att overt kunna uttrycka nominativt/ergativt subjekt, men detta behöver studeras nÀrmare.

Toleransens diskriminerande effekt Hur identitetskategorier fÄr betydelse i ett informationsmaterial utgivet av HomO Är 2008

SammanfattningDenna uppsats undersöker hur skillnader mellan kategorierna ?heterosexuell??bisexuell? och ?homosexuell? konstrueras i ett informationsmaterial riktat till eleveroch lÀrare. Med utgÄngspunkt i diskursteoretikerna Laclau och Mouffes begreppekvivalens och differens analyseras vilka betydelser som kategorierna tillskrivs.Analysen visar hierarkiska strukturer mellan kategorierna som utgörs av enhetero/homo- dikotomi som ger form Ät en heteronormativ diskurs. Resultatendiskuteras i relation till Braidottis nomadiska subjekt och avslöjar en syn pÄ subjektetsom statiskt.Nyckelord: diskursteori, ekvivalenskedjor, identitetskategorier, sprÄk, makt, skillnad,subjekt, sexualitet, performativitet, heteronormativitet..

FundamentstvÄng i SMS? : Om platshÄllartvÄnget i moderna skriftsprÄksformer

Denna uppsats behandlar utelÀmning av subjekt och subjektsfundament, samt i viss mÄn Àven utelÀmning av finita verb, i en korpus bestÄende av satser insamlade frÄn SMS och MSN-konversationer. Av de 151 insamlade satserna Àr 150 deklarativa satser och en Àr en frÄgesats. Det som undersökts Àr vilka pronomen som utelÀmnats, vilka verb som förekommer i subjektslös konstruktion, vilka skillnader som kan observeras mellan tal- och skriftsprÄk samt varför subjektsutelÀmning sker, kort ur ett historiskt perspektiv, men Àven huruvida det rent grammatiskt Àr möjligt med subjektslösa konstruktioner.Resultatet av undersökningen visar att jag Àr det subjekt som mest frekvent utelÀmnas. NÀr det gÀller verb har dÀremot ingen motsvarande observation kunnat göras. Det verkar med andra ord inte finnas nÄgra sÀrskilda finita verb som gynnar utelÀmning av subjekt..

Subjektets roll i förstÄelsen av vÀrlden : en studie utifrÄn ett fenomenologiskt perspektiv

StrÀvan efter att undvika subjektivism resulterar ofta i en objektivism dÀr kunskapsbildningen Àr helt bestÀmd av objektet och inte av det upplevande subjektet. Subjekt stÀlls mot objekt - medvetande mot föremÄl. Detta motsatsförhÄllande upphÀvs av studiens val av perspektiv som istÀllet för över fokus pÄ lÀrandet som sker mellan subjekt och objekt - korrelationen mellan mÀnniska och vÀrld.Syftet med studien Àr att utifrÄn ett fenomenologiskt perspektiv undersöka subjektets roll i mötet med objektet. För att uppfylla syftet görs en litteraturstudie, vars teoretiska material bearbetas via den fenomenologiska reduktionen.Sökandet efter ett subjektsbegrepp som kan möta och undersöka objekt utan att hamna i vare sig subjektivism eller objektivism, leder till ett artificiellt subjekt som förlorar de mÀnskliga elementen i processen. Genom dess avskalning av subjektiva faktorer minskas subjektets korrelation till objektet samtidigt som subjektet alltmer övergÄr till att bli ett objekt.

Barnets betydelse : en etnologisk diskursanalys av subjektsskapande och rumslighet i samtida berÀttelser om barn

Jag argumenterar för att man inte kan förstÄ ?barnet? som sÄdant som mer Àn en diskursiv formation. Genom att analysera nyhetsfotografier och intervjuer med förskolepedagoger visar jag hur barnen de berÀttar om, beroende pÄ i vilket sammanhang och till vilken geografisk plats det lokaliseras till, konstrueras olika som subjekt. De barn som knyts till bekönade platser som privata hem, förskola och vÄrd befinner sig oftast inom vÀlfÀrdens Sverige och kan tolkas som ?trygga?.

Ett möjligt subjekt och en nödvÀndig plats : En analys av lÀssituationen som den framstÀlls i "VÀgar genom texten"

Syftet med min uppsats Àr att undersöka hur lÀssituationen framstÀlls i en handbok i brukstextanalys. Mitt material Àr "VÀgar genom texten" (1997) av Lennart Hellspong och Per Ledin. Metoden utgörs av de textanalytiska verktygen: handlingspositioner, presuppositioner, metaforer och inferenser. I analysen anvÀnds diskurs-, makt- och subjektbegrepp hÀmtade frÄn Michel Foucault. Min analys visar att materialet generellt sett framstÀller lÀssituationen som en diskursiv process, men Àven som en traditionellt hierarkisk maktrelation dÀr lÀsaren begrÀnsas.

Vad gör skolrummet med oss som lÀrande subjekt? : En studie kring minnen av klassrumsmiljöer och elevers subjektskapande

Jag har i den hÀr uppsatsen undersökt hur sjÀlva klassrummet som bÄde materiellt och diskursivt rum Àr delaktigt i den subjektsskapande processen. I detta har jag anvÀnt mig av olika inspirationskÀllor. Dels har jag inspirerats av fysikern Karen Barards onto-epistemoligiska teori i vilken det materiella tillskrivs en pÄverkansmöjlighet i hur vi förstÄr oss sjÀlva och vad som hÀnder med oss och dels Gilles Deleuze idéer kring flöden och tillblivelser för att försöka förstÄ hur ett klassrum kan skapa olika möjligheter och begrÀnsningar. Dessutom har jag anvÀnt Michel Foucaults tankar om hur rummet kan förstÄs som en diskursiv kontrollmekanism, tankar som han utvecklat i texten ?Fogliga kroppar?.

Rullstolsburnas perspektiv pÄ tillgÀnglighet - om kampen att vara subjekt i sitt eget liv

Vi har undersökt hur rullstolsburna upplever den fysiska tillgÀngligheten. FrÄgor som vi arbetat utifrÄn Àr: Vilka upplevelser har rullstolsburna om tillgÀngligheten i samhÀllet?, Vad finns det för begrÀnsningar nÀr det gÀller tillgÀngligheten? I vilka typer av situationer behöver man stöd frÄn omgivningen? Hur kan deras upplevelser relateras till de handikappolitiska mÄlen i frÄga om tillgÀnglighet för funktionshindrade? Studien har genomförts med intervjuer med 5 personer som Àr rullstolsburna. Resultatet visade att rullstolsburna i stort sett Àr nöjda med tillgÀngligheten men att det fortfarande finns mycket att göra nÀr det gÀller att uppnÄ de handikappolitiska mÄlen. Vi kom Àven fram till att det ibland uppkommer situationer dÀr rullstolsburna blir beroende av omgivningen och dÀrmed lever i en pÄgÄende kamp för att vara subjekt i sina egna liv.

?Man kan göra ljusblÄ blommor ibland? : En studie om hur barn under bildskapande aktiviteter görs och gör sig till ett kvinnligt eller manligt subjekt pÄ en förskoleavdelning.

VÄrt syfte Àr att studera hur barn gör sig eller görs till ett manligt eller kvinnligt subjekt under bildskapande aktiviteter i relation till fÀrgval och motiv pÄ en förskoleavdeling. Vi valde icke deltagande observation dÀr vi antecknat vad som sades och gjordes och vi har Àven fotograferat barnens bilder. Vi har analyserat vÄrt insamlade data utifrÄn ett feministiskt poststrukturellt perspektiv i kombination med diskursanalys för att studera vilka förvÀntningar och normer som möter barnen under bildskapande aktiviteter. I vÄrt resultat kan vi se att barnen anvÀnde sig av bilddialoger och verbalt sprÄk men Àven fÀrger och motiv för att göra sig till ett manligt eller kvinnligt subjekt. Vi har Àven sett en viss skillnad i bemötandet av flickor och pojkar frÄn pedagogernas sida.

Jaget i musiken : en underso?kning av tva? musiker och tva? dansares upplevelser av hur deras jag kommer till uttryck i konsten

The purpose of the study is to examine and problematize how the ego affects musicians and dancers. Important factors that shape the ego is the artists educational background and experience within the artistic subjekt. Hence, the purpose is also to find out how these factors affecting the ego. I wanted other artists practitioners? thoughts on the subjekt, therefore I chose to interview four people, two musicians and two dancers.

Att vara subjekt eller objekt : Kroppsbild hos kvinnor och mÀn

Det kulturella smalhetsidealet innebÀr negativa konsekvenser för individens psykologiska vÀlbefinnande. Individen upplever en diskrepans mellan den ideala kroppsformen och hur de sjÀlva ser ut. Den sociala konstruktionen av den kvinnliga och manliga kroppen skapar olika villkor för kvinnor och mÀn att förhÄlla sig till sin kropp som ett subjekt eller objekt. Syftet med föreliggande studie var att med hjÀlp av sjÀlvskattningsskalor mÀta upplevelse av objektifiering, body-esteem, restriktivt Àtande och motionsvanor hos kvinnor (n= 61) och mÀn (n= 53). Kvinnor upplever större objektifiering, har lÀgre body-esteem, Àter oftare restriktivt samt motionerar oftare för att kontrollera vikten jÀmfört med mÀn.

"Bitch with Style" - En diskursanalys av tre e-shopar för hundklÀder

SammandragJag har analyserat hur hundklÀder presenteras i tre svenska e-shopar. Inspirerad av det relativt nya fÀltet Human Animal Studies ville jag undersöka hur hundens kön, ras och subjektsstatus görs. Jag anvÀnder diskursanalys av texters och bilders samspel.Det Àr fÄ hundplagg i min analys som uttalat sÀgs vara för tikar eller hanar men en möjlighet att markera kön pÄ sin hund finns ofta nÀrvarande i och med fÀrger eller tryck Tik- och markeringsskydd, som Àr avsedda för ena eller andra könet, uppvisar ocksÄ skillnader. Dock verkar Àven en nÄgot feminin klÀdsel vara accepterad för hanar och det mönster jag tycker mig se av att mindre, mer pÀlsklÀdda raser framstÀlls feminint Àr inte entydigt.Kontroll av hunden verkar förhandlas genom att vikten av bekvÀmlighet poÀngteras. Jag drar dÀrmed slutsatsen att hunden ses som subjekt men visar att det Àr pÄ ett antropomorfistiskt sÀtt dÀr mÀnniskor tillskrivs förÀldrarstatus.

"Hej hej, hÀr kommer jag!" : En studie om smÄ barns köns- och subjektskapande genom lek i förskolerummet

Vi har i den hÀr uppsatsen undersökt hur de yngsta barnen i förskolan skapar sig som könade subjekt genom lek i förskolans rum. För att undersöka detta har vi gjort videoobservationer pÄ en förskoleavdelning med barn i Äldern 1-3 Är. Inspirationen till de teoretiska perspektiven har framförallt kommit frÄn Hillevi Lenz Taguchis arbeten om feministisk poststrukturalism och begreppet intra-aktion. Intra-aktion syftar till förhÄllandet mellan mÀnniskor samt mellan mÀnniskor och materialitet, sÄ kallat icke-mÀnniskor.Genom att titta pÄ det inspelade materialet har vi valt ut ett antal situationer som transkribe-rats och nÀrlÀsts. PÄ sÄ sÀtt har markörer, avbrott, intensifiering och skiften i leken samt mel-lanrummet mellan barn och material kunnat synliggöras.

1 NĂ€sta sida ->