Sök:

Sökresultat:

663 Uppsatser om Stram budget - Sida 1 av 45

Produktutveckling av en storleksreducerbar gästsäng

This report is a result of a degree thesis at Luleå University of Technology together with Stram AB in Växjö. The project aimed to develop a size reducible bed, that gets small when folded and has a new slim design. The development of the new folding bed had the purpose to give Stram AB new ideas of how guest beds can look like and be used in the future. Information about Stram´s products and also information of other similar products on the market was gathered. A visit at a store, internet and interviews gave grater insight of the market, and of customer needs.

Hur styrning utan budget sker i praktiken : - En fallstudie på Ahlsell AB

På senare tid har en kritisk diskussion växt fram kring användandet av budget som styrmedel. Budgeten anses vara tidskonsumerande, resurskrävande och den anses även inte tillhandahålla relevant information, vilket har medfört att det finns företag som avskaffat budgeten som styrmedel. Men hur styrs företag utan budget och är det möjligt att styra ett företag utan budget? Det finns forskare som anser att företag som styrs utan budget får problem med planering, samordning samt styrning av aktiviteter då de saknar ett ramverk. Ahlsell AB är företag som har styrt sin verksamhet utan budget i 17 år.

Budget som styrmedel ? ett effektivt verktyg eller ett onödigt ont?: En fallstudie av den ekonomiska styrningen inom Luftfartsverket

The aim of this Master?s thesis is to examine the function of the budget as a means of control within an organisation in the public sector. To accomplish this, a case study has been conducted on a certain business unit within Luftfartsverket responsible for providing Air Traffic Control services. The thesis is built on a framework of contemporary theories of budgeting and includes a brief discussion of the weaknesses usually associated with the traditional budget. The conclusion of the study is that the use of budget as a means of financial control within Luftfartsverket is not efficient enough at the moment.

Kulturella skillnader i styrning med budget : En fallstudie på dresser Wayne AB och Nibe AB

Vi har identifierat ett antal lokheter och skillnader i sättet att styra med budget, utifrån dessa drog vi ett antal paralleller till kulturteorin. Generellt kan vi säga att vi hittade ett flertal faktorer som stödjer den kulturteori som säger att den nationella kulturen påverkar ekonomistyrningen i organisationer..

Hur påverkar organisationsformen "ideell förening" budgetarbetet? : en kvalitativ undersökning i Allsvenska fotbollsföreningar

The purpose of this bachelor essay is to describe and analyze budgeting in nonprofit organizations. To do that, we used a qualitative method and accomplished seven interviews in four different football clubs. Our idea is to create understanding by combine theory and empiric, and therefore we have an abductive research strategy.The subject of this essay is very topical in view of the recently emerging trend that Allsvenska football clubs are paying increasing deficit. This can have a major impact on the progress and must be stopped. The first step is to make a more realistic budget.The conclusions drawn from this essay suggest that it is not how the budget per se, but how to work from the planned budget that affects what results you gets in the end.

Vikbar säng

Mitt uppdrag har bestått av att undersöka möjligheterna till att utforma en ny generations gästsäng på uppdrag av Stram AB. Uppdraget kom i första hand att handla om att göra sängen mer attraktiv för kunden samt undersöka möjligheterna till att göra sängen mindre i frakten, eftersom detta skulle kunna innebära en ökad vinst för Stram AB. Den huvudsakliga faktorn till uppdragets uppkomst var att sängen sett likadan ut i 50år och man vill nu undersöka om det är möjligt att förnya den. I det här arbetet ingår förstudier i form av analyser och undersökningar, idégenerering och då framförallt mot dem koncept som kom att vidareutvecklas. Här kommer även diskussioner kring den färdiga produkten finnas.

BUDGET SOM STYRINSTRUMENT- En fallstudie på Cefar Medical AB

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera ett företag som arbetar med årlig budget som styrinsturment. Genom detta vill vi skapa en större förståelse för styrningen och samtidigt finna de problem som finns och om möjligt hitta lösningar till dessa eller åtminstone komma med förslag till sådana..

Budgetstyrning och Balanserat styrkort : i form av en kombinationsmodell

Traditional financial management has lately been criticized, since it gives inadequate and unilateral information for decisions and strategy of the operation. The purpose of this essay is to investigate if a balanced scorecard is able to work together with a budget and become a stronger control system for the management. Essential theory underlies the gathering of data as well as the analysis, and the empirical investigation is based on personal interviews. The conclusions drawn from my analysis are that two parallel control systems could complement each other?s weaknesses.

Styra med budget eller balanserat styrkort?

Uppsatsen handlar om vad som är avgörande till varför företag väljer att styra med budget eller balanserat styrkort. Den behandlar respektive metod och tar bland annat upp fördelar och nackdelar samt anledningar till byte av styrsystem..

Komposition av entrérabatter : ett gestaltningsförslag för sex rabatter vid tre flervåningshus i Lund

En förfrågan på en omgestaltning av sex norrliggande entrérabatter i ett bostadsområde i Lund ligger som grund för denna uppsats. Uppsatsen svarar på frågeställningarna ? Vad bör beaktas vid utformning av entrérabatter i bostadsmiljöer? ? Vilka växter kan användas i gestaltningsförslaget för Bostadsrättsföreningen Käranden 47-57 och ger rabatterna i norrläge attraktionsvärden året runt? Förutom intervjuer har litteraturstudier kring form-, färg- och växtlära samt entréer utförts. Ett designförslag till Bostadsrättsföreningen Käranden 47-57:s sex entrérabatter har skapats där hänsyn har tagits till såväl litteraturstudien som beställarens önskemål, en Stram budget och växtplatsens förutsättningar. Valet av växter och kompositionen av dessa motiveras, diskuteras och ställs mot de förutsättningar som finns.

Budgetprocessen i en kommunal verksamhet: en fallstudie av
Jokkmokks kommun

Budget är ett verktyg för att planera och styra en verksamhet. Därför måste en budget anpassas efter den enskilda verksamheten, för att den skall kunna nå de uppsatta målen. I den kommunala verksamheten ifrågasätts inte budget som styrmedel, då denna är lagstadgad i kommunallagen. Upprättandet av en budget är en tidskrävande process som omfattar upprättande av, beslut om, verkställande och efterkontroll av en budget. Denna process är central inom kommunerna eftersom den sätter en typ av ram för hela verksamheten.

Dimensioneringen av revisionens budget

This study represents the different factors that may have an influence on the budgetproposal in the local government for the revision. The revision in the local government is an important part of councillors and public insight into the different activities. The budget for revision decides how much of the activities runned by the local government can be observed by the elected representative accountant. The aim of the study is to see how the following variable affect the dimension of the budget appointed for revision. We have used Institutional theory, theory that contains the role-play between guardians and advocates and Agent theory with help of accountability.The dissertation is written in Swedish..

En jämförelse av hästens tidsbudget och dygnsrytm : frilevande och i stall

Today it is common to have adult horses stabled for most of the day. This limits the horses? ability to perform some of their natural behaviors such as foraging and movement. The purpose of this review was to compare the feral horses? diurnal rhythm and time budget with stabled horses.

Budgetanvändning : i offentlig och privat verksamhet

Budget används av både den kommunala och den privata verksamheten som prognos, kontroll, planering, samordning, åtagande och till viss del även som kommunikation och motivation. De skillnader som finns är relativt små. Detta anser vi beror på att båda verksamheterna är budgetkopplade.

Vem använder budget? : En kvantitativ undersökning av budgettillämpningen i olika organisationer

Weber and Linder (2005) have enlightened that the focus of the current debate on the budget?s to be or not be, has been on trying to find a general tool, which fits best in all situations. They argue that the budget may be more appropriate for organizations in certain circumstances, than for others. They claim that there is a gap in research concerning the situations in which the budget may be appropriate, or when Beyond budgeting is preferred. It is this gap we are trying to fill with our thesis.The purpose of the thesis is to explain which situational factors that affect the organization's use of budgets for the functions the budget can fulfill.

1 Nästa sida ->