Sök:

Sökresultat:

11648 Uppsatser om SjukskŲterska-patient-relation - Sida 1 av 777

Relations in palliative care

AbstractBackground: Relation means the relationship between two parts. By creating a good relation between nurse and patient you can conduce a better caring. Aim: The aim of the study was to illustrate the relation within palliative care from nurse- patient perspective. Method: The study is a literature review where ten articles were analysed with qualitative content analysis. Results: The findings showed that knowledge, communication, continuity, silence and availability were the most important thing for the nurse in the relationship.

Hur sjuksköterskan genom patientundervisning kan främja egenvårdskapacitet hos typ 2 diabetiker/ How the nurse through patient education can support self-care capacity in type 2 diabetes

Background: Effective treatment of patients with type 2 diabetes needs a good communication between nurse and patient. This creats a good relation and leads to a more effective patient education. Aim: The aim with the literature study was to describe how nurses trough patient education can achieve self-care for patients with diabetes type 2. Methods: Literature studies with both qualitative and quantitative articles were examined. Findings: The articles that were chosen for the results were sorted in the two categories relation and communication.

Sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta patienter med diagnosen hiv/aids

SAMMANFATTNINGBakgrundHumant immunbristvirus kan drabba vem som helst och om det o?verga?r till fo?rva?rvat immunbristsyndrom kan sjukdomen bli do?dlig. Stigma a?r ofta fo?rknippat med sjukdomen och uppfattas av ma?nga sjuka som skam och skuld. Sjuksko?terskan har en betydelsefull roll vid mo?tet med patienter som har denna diagnos.

Individualiserad omvårdnad : Begreppsanalys ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv

Individualiserad omvårdnad är något både patienter och sjukvårdspersonal strävar efter. För att legitimera individualiserad omvårdnad som eftersträvansvärd krävs dock en förankring av begreppet i omvårdnadsvetenskaplig litteratur. Studiens syfte är att utifrån omvårdnadsvetenskaplig litteratur undersöka:? Vad individualiserad omvårdnad är? Hur denna individualiserade omvårdnad beskrivs i omvårdnadsteoretisk litteratur? Hur individualiserad omvårdnad kan uppnås? Hur omvårdnad kan se ut när den inte är individualiseradDatamaterialet består av omvårdnadsteoretisk litteratur från sent 1800-tal fram till idag och resultatet visar att individualiserad omvårdnad är grunden för god omvårdnad. Denna goda och individualiserade omvårdnad skapas i en jämbördig relation mellan sjuksköterska och patient, en relation där sjuksköterskan lyssnar och kommunicerar.

Sjuksköterskans/Vårdpersonalens bemötande av patienter som tar emot svåra besked

Background: Health care is a strange place for the patient. To make this enviroment as good as possible, would the patient be well informed. The patient has right to know if it is a bad mews and often he/she needs caring after the information. Nurse¬īs basic responsibility is caring, for her/him it¬īs important to prevent the shock for the patient that can appear.¬†Aim:¬†Describe the nursing staff responses to the patient, using the patient¬īs perspective in relation to bad news.¬†Method:¬†A litterture review has been made with nine articles. Current research materials that meet the study¬īs purpose has been applied in databases and analyzed.

Tryggare kan ingen vara - Trygghetens betydelse i relationen patient-sjuksköterska inom psykiatrisk vård

Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av att sjuksköterskan kan skapa en god relation och inge trygghet till en patient som vårdas inom psykiatrisk vård. Vad det är som skapar denna trygghet i relationen mellan patient och vårdgivare? Litteraturstudien behandlar tio vetenskapliga artiklar, vars data analyserats enligt Fribergs principer för kvalitativa studier. Under resultatanalysen framträdde fyra teman kring att etablera trygghet; vad som främjar respektive hämmar trygghetskänslan ur patientens och sjuksköterskans perspektiv. Båda parter påverkar relationens kvalitet och klimat, och sjuksköterskan har i sin professionella yrkesroll större möjlighet och ansvar att upprätta och vidmakthålla en god relation än vad som kan åläggas en patient.

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient. En viktig del i vårdmötet

Kommunikation är en central del i vårdmötet mellan sjuksköterska och patient. Det finns flera anledningar till att kommunikationen måste fungera, för att patienten ska få möjlighet att vara delaktig i vården och för att få information om behandling.Syftet med arbetet är att kartlägga vad som påverkar kommunikationen mellansjuksköterska och patient. Metoden är en litteraturstudie baserad på 13 artiklar somvi fick fram via sökning i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus.Kvalitetsgranskning har utförts utifrån kriterier utformade efter Willman, Stolt ochBahtsevanis (2011) mall. Resultatet I resultatet framkom fyra teman:kommunikation nödvändig för att bygga en relation, kommunikationen är intepersoncentrerad, patientens syn på kommunikation och kommunikationshinder.Resultatet visar att sjuksköterskorna har kunskap om hur kommunikation skallutföras. För att kommunikationen ska vara så god som möjligt krävs en relationmellan sjuksköterska och patient.

Intresse och närvaro : Patienters upplevelser av sjuksköterskans närvaro i vårdandet

Background: Research shows that the nurse?s presence has a great significance for the relationship between patient and nurse. By this, the nurse can gain a greater understanding for the patient?s situation and thus have an opportunity to influence the patient?s health processes.Problem: Today?s focus on the technology and lack of time in healthcare can create a stress which can make it more difficult for the nurse to prove presence to the patient.Aim: To describe patients? experiences of the nurse?s presence in healthcare.Method: A qualitative approach, where Evans descriptive synthesis has been used. Eleven previously published qualitative, caring science, articles has been used in the synthesis.Results: The synthesis revealed two themes.

Den terapeutiska relationen : Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten med ätstörning

En terapeutisk relation är viktig i omvårdnaden av patienter med ätstörningar och det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om dess betydelse i omvårdnaden. Syftet var att undersöka hur en terapeutisk relation skapas samt dess betydelse i omvårdnaden mellan sjuksköterskan och patienten med ätstörning. För sjuksköterskor kan det vara utmanande att etablera en terapeutisk relation till patienter med ätstörningar, då det är vanligt att dessa patienter inte har sjukdomsinsikt. Sjuksköterskan kan använda sig av olika strategier och verktyg för att skapa en terapeutisk relation och en vårdande miljö. Studien genomfördes som en litteraturstudie och 12 vetenskapliga artiklar analyserades.

PATIENTENS DELAKTIGHET : En förutsättning för god vård

Today patients are more aware of their rights regarding their own care. They are more informed, more engaged and have more and individual requirements, which leads to increased demands for information and participation increases. The Health Act sets out the patients¬ī right to participation. Participation increases patient satisfaction with care, promotes healing and increases adherence to health care advise. The patient doesn¬īt always experience participation in their own care to the extent they wish, which suggests that nurse?s does not always succeed in getting the patient involved.

Användning av basala hygienrutiner inom intensivvård

Bakgrund: Pa? en intensivva?rdsavdelning ra?der sa?rskilda fo?rha?llanden vilket go?r att patienterna a?r mer utsatta fo?r infektioner a?n pa? en vanlig va?rdavdelning. Att tilla?mpa basala hygienrutiner a?r den viktigaste a?tga?rden fo?r att fo?rebygga smittspridning inom ha?lso- och sjukva?rden. Syfte: Syftet var att beskriva intensivva?rdssjuksko?terskans erfarenhet och anva?ndning av basala hygienrutiner inom intensivva?rden.

Patientdelaktighet : Att vara delaktig i sin egen omvårdnad

Problemformulering: Sjuksköterskan behöver ge patienten förutsättning till delaktighet i vårdandet. En patient som är delaktig i sin vård upplever minde obehag över situationer och mindre stress. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar patientdelaktighet vid sjukhusvistelse och vad sjuksköterskan kunde göra för att underlätta detta. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och grundar sig på 13 kvalitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskan behövde bygga upp en relation till patienten och ge patienten tid och kunskap för att öka delaktigheten i vårdandet.

Vårdrelationens betydelse vid omvårdnad av intensivvårdspatienten

Att bli svårt sjuk eller skadad innebär, förutom det fysiska traumat, också att vi blir utelämnade till dem som skall vårda oss. För att patient och närstående skall uppleva trygghet i vårdsituationen är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se och bekräfta patienten och de närstående i deras lidande. Syftet var att beskriva hur den vårdande relationen uppstår och kommer till uttryck mellan intensivvårdssjuksköterskan och patient/närstående. Syftet var också att belysa betydelsen av en vårdande relation. Studien genomfördes i form av en litteraturstudie, där 14 vetenskapliga artiklar granskades.

Kommunikation och delaktighet i mötet mellan sjuksköterska och patient med afasi

I Sverige drabbas ca 35000 människor av stroke varje år, av dem får 8000 afasi. Afasi ger talsvårigheter både i att förstå andra och att uttrycka sig. I vården möter sjuksköterskan ofta patienter med afasi och kommunikationen blir då inte lika självklar. Sjuksköterskans uppgift är att ha en kommunikation där de kan förstå varandra. Vårdrelationen är nödvändig för kommunikationen och för att göra patienten delaktig.

Patienters beskrivning av att vårdas på isoleringsrum -en litteraturstudie

Background: Every day patient¬īs get isolated in hospitals as a consequense of infection control purposes. Physical isolation can result in lack of human contact and a new unknown environment for the patient. Those two factors can easily cause stress within the patient and create anxiety for the future. Aim: The aim of the study was to describe patient¬īs experience of being nursed in an isolation room. Method: The method that was used was a literature research, where earlier research findings were read and put together.

1 Nästa sida ->