Sök:

Sökresultat:

392 Uppsatser om Muntlig förmćga - Sida 1 av 27

"Man mÄste ju kÀnna en trygghet för att kunna stÄ dÀr framme." : Gymnasieelevers upplevelser av muntlig framstÀllning i skolan

Om dom skrattar Ät mig kan jag skratta Ät dom Àr en kvalitativ studie dÀr arton gymnasieelever intervjuades. Syftet med undersökningen var att studera gymnasieelevers upplevelser av muntlig framstÀllning. Resultatet visar att muntlig framstÀllning i skolan upplevs som jobbigt och svÄrt och förknippas med mer eller mindre nervositet. Eleverna visar ÀndÄ pÄ en positiv instÀllning till muntlig framstÀllning och vill fortsÀtta att öva och genomföra muntliga framföranden samt fÄ ytterligare undervisning i hur muntlig framstÀllning genomförs pÄ bÀsta sÀtt. Vad som Àr avgörande för genomförandet av de muntliga framstÀllningarna Àr att eleven kÀnner trygghet och sÀkerhet i gruppen som ska lyssna.

Muntlig kompetens ur ett elevperspektiv

Syftet med denna studie Àr att beskriva olika elevers syn pÄ muntlig kompetens utifrÄn deras sjÀlvbedömning, kommunikativa bakgrund och strategier för ökad muntlig kompetens. Min studie tar sin utgÄngspunkt i hermeneutisk teori, eftersom jag strÀvar efter att förstÄ hur elever upplever en del av sin verklighet och hur dessa upplevelser kan skilja sig Ät mellan olika elever. Studien utgÄr frÄn en kvalitativ ansats och Ätta semistrukturerade intervjuer med elever frÄn handelsprogrammet i Ärskurs tre pÄ gymnasiet. Intervjuerna genomfördes med hjÀlp av en intervjuguide. I intervjusvaren gÄr det att relatera elevers syn pÄ muntlig kompetens frÀmst till tryggheten i klassrummet och hos dem sjÀlva, möjligheterna att öva in en muntlig sÀkerhet i skolan och hemma, samt till möjligheten att fÄ kunskap om hur de kan utvecklas till en bÀttre talare..

FrÄgan om muntlig förhandling i migrationsdomstol

Den 31 mars 2006 genomfördes en av de största rÀttsliga reformerna pÄ flera decennier. I samband med att en ny utlÀnningslag trÀdde i kraft infördes en ny instans- och processordning i utlÀnnings- och medborgarskapsÀrenden. Den nya ordningen innebÀr att överprövning av Migrationsverkets beslut kan ske till migrationsdomstolar. En av de viktigare delarna i den nya ordningen var att inslaget av muntlig förhandling skulle bli större Àn vad som hade gÀllt tidigare. I utlÀnningslagen föreskrivs att muntlig förhandling ska hÄllas om en utlÀnning som för talan i mÄlet begÀr det och förhandlingen inte Àr obehövlig.

MÄllös eller mÄl med mening. Respons(situationen) efter muntlig framstÀllning

Uppsatsen, som har en kvalitativ ansats, syftar till att lyfta fram den beprövade erfarenhet som sex lÀrare frÄn ungdomsskolan har frÄn sitt arbete med muntlig framstÀllning och den respons de ger eleverna pÄ framstÀllningen. SvÄrigheten med att ge respons ligger oftast i att som lyssnare upptÀcka allt fler sprÄkliga uttrycksformer pÄ olika nivÄer i innehÄll och form i det som framförs. All muntlighet har sin teoretiska grund i retoriken och i denna finns tanke- och arbetsmodeller som kan anvÀndas bÄde som pragmatiska handlingsteorier och som analysverktyg i interaktionen mellan lÀrare och elev. I retoriken finns det metasprÄk man ofta saknar nÀr man skall kommunicera muntlighet..

Oral Feedback in the EFL classroom

LÀrare anvÀnder sig av olika metoder för att hjÀlpa studenter att utveckla de verktyg de behöver för att lÀra sig engelska, eller nÄgot annat Àmne. En metod hÀr Àr muntlig feedback, som anvÀnds för att uppmuntra elever eller korrigera dem nÀr de utför sprÄkliga fel. VÄrt mÄl med detta examensarbete Àr dÀrför att undersöka vilka typer av muntlig feedback som kan hittas i ett klassrum dÀr man lÀr sig engelska som frÀmmande sprÄk och vilka attityder som bÄde lÀrare och studenter kan ha gentemot muntlig feedback. Tre typer av undersökningsmetoder har anvÀnts: observationer, intervjuer och enkÀter. Resultatet visar pÄ att studenter förhÄller sig positivt till muntlig feedback i klassrummet, sÀrskilt explicit corrective feedback.

Muntlig bedömning : Med fokus pÄ elevers representationer

Muntlig bedömning Àr, frÄn och med höstterminen 2011, nÄgot som alla matematiklÀrare inom gymnasieskolan kommer att fÄ genomföra dÄ en muntlig del lÀggs som obligatorisk för alla elever inom Ärskurs 1. Syftet med den hÀr studien Àr dÀrför att konstruera kriterier som lÀrare kan anvÀnda som hjÀlp vid muntlig bedömning. Fokus kommer att ligga pÄ elevers representationsformer och transformationer dÀremellan utifrÄn ett sociokulturellt perspektiv. Elevgrupper filmades dÄ de löste en problemlösningsuppgift och analyserades utifrÄn ett begreppsligt ramverk. Resultatet visar att elevers transformationer mellan representationer visar bÄde missuppfattningar och förstÄelse beroende pÄ hur dessa transformationer ter sig.

Bedömning av muntlig sprÄkbehÀrskning pÄ SFI : processbarhetsteorin som komplement i bedömning

I denna studie undersöks hur bedömning av muntlig performans sker i en befintlig verksamhet av svenska för invandrare (sfi), och pÄ vilket sÀtt processbarhetsteorin kan ha relevans för bedömning av andrasprÄksinlÀrares muntliga performans. Studien baseras pÄ ett pedagogiskt samtal med fyra verksamma sfi-lÀrare och en jÀmförelse av muntlig performans mellan tvÄ godkÀnda och tvÄ ej godkÀnda andrasprÄksinlÀrare pÄ sfi:s kurs D utifrÄn processbarhetsteorin. Studien visar att lÀrarna inte anvÀnder nÄgot grammatiskt bedömningsverktyg utan istÀllet förlitar sig pÄ intuitiv bedömning av hur inlÀrarna förmedlar ett visst budskap. JÀmförelsen utifrÄn PT visar att de godkÀnda andrasprÄksinlÀrarna har nÄtt högre nivÄ av processbarhet, vilket visar pÄ större grammatisk kompetens av de godkÀnda inlÀrarna, i jÀmförelse med de ej godkÀnda inlÀrarna.I studien argumenteras för att processbarhetsteorin, i kombination med andra verktyg, Àr anvÀndbara bÄde som bedömnings- och didaktiskt verktyg vid muntlig performans..

TÀnk inte pÄ vad talarkonsten kan göra för dig, utan vad du kan göra för talarkonsten : En studie i gymnasieelevens instÀllning till muntlig framstÀllning

I samhÀllet Àr kommunikativ kompetens en förutsÀttning för att kunna vara med och pÄverka och delta i den demokratiska processen. En kommunikativ kompetens förutsÀtter en förmÄga att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt och denna studie fokuserar pÄ den muntliga framstÀllningen kopplad till skolan. Med GY11 kommer muntlig framstÀllning att fÄ mer utrymme pÄ schemat Àn tidigare och syftet med denna studie Àr att genom kvantitativ enkÀtundersökning och fördjupade kvalitativa intervjuer fÄ en bild av elevers syn pÄ muntlig framstÀllning. Vad har eleverna för associationer och kÀnslor till muntlig framstÀllning? Hur mycket spelar elevernas sjÀlvkÀnsla och sjÀlvförtroende in vid muntlig framstÀllning? Hur ser de pÄ sin egen förmÄga som talare? Denna studie fokuserar pÄ elevernas egna tankar, kÀnslor och syn pÄ muntlig framstÀllning.Syftet Àr att utmana uppfattningen av elevers motvilja till muntlig framstÀllning och se förbi tidigare diskussioner som ofta handlar om talÀngslan.

Muntlig framstÀllning - vÀn eller fiende? : En studie om nÄgra elevers upplevelse av muntlig framstÀllning i Är 5

Syftet med vÄrt arbete Àr att ta reda pÄ hur elever upplever muntlig framstÀllning inom Àmnet svenska. Dessutom vill vi fÄ lÀrares syn pÄ hur de arbetar med detta. Vi har intervjuat Ätta elever, hÀlften pojkar och hÀlften flickor, samt tvÄ lÀrare i Är 5. I undersökningen har vi anvÀnt oss av en kvalitativ och semistrukturerad intervju.I kursplanen i svenska stÄr det att eleverna ska ? utveckla en sprÄklig sÀkerhet i tal och skrift och kan, vill och vÄgar uttrycka sig i mÄnga olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för tÀnkande, lÀrande, kontakt och pÄverkan?.

Muntliga examinationer

Syftet med denna studie Àr att utifrÄn samtal med gymnasieelever fÄ en bild av deras upplevelser kring muntliga examinationer. Den genomförda undersökningen bestÄr av fyra gruppintervjuer med tre elever i varje, vilka vid tiden för intervjun gick i Ärskurs tvÄ pÄ gymnasiet. Studiens teoretiska utgÄngspunkter vilar pÄ socialpsykologisk grund och mÀnniskans samspel med miljön intar en framtrÀdande roll. Resultatet av undersökningen visar att eleven, lÀraren och gruppen bildar ett helhetsperspektiv i situationen dÄ en muntlig examination hÄlls. För eleven Àr dennes instÀllning och förberedelse inför momentet lika betydelsefullt som lÀrarens och kamratgruppens förhÄllningssÀtt i avseendet hur muntlig examination upplevs.

Muntlig kommunikation i skolmatematik : En litteraturstudie om vikten av muntlig kommunikation i mellanstadiets matematikundervisning

Syftet med denna studie Ă€r att redogöra för forskning kring muntlig kommunikation i matematik. Studien syftar till att se över vilka arbetssĂ€tt elever möter nĂ€r muntlig kommunikation i matematik Ă€r i fokus, samt lĂ€rares val av matematiskt sprĂ„k vid matematikundervisning. Syftet Ă€r dessutom att ta reda pĂ„ vilken betydelse muntlig kommunikation i matematik har för kunskapsutvecklingen hos elever, bland annat för elever med dyslexi och elever med annat modersmĂ„l Ă€n svenska. I denna studie beskrivs muntlig kommunikation i matematik, arbetssĂ€tt, matematiskt sprĂ„k samt kunskapsutvecklingen hos elever, utifrĂ„n existerande forskning, föregĂ„ende lĂ€roplan samt nuvarande lĂ€roplan. Resultatet visar att utomhusmatematik Ă€r ett lĂ€mpligt arbetssĂ€tt för att elever ska kunna utveckla matematisk kommunikation. Även laborativ matematik har visat sig vara ett arbetssĂ€tt som bidrar till grupparbete och muntlig kommunikation. Elevers logiska tĂ€nkande utvecklas i samband med muntlig kommunikation i matematik och eleverna fĂ„r möjlighet att utveckla förmĂ„gor som lyfts fram i Lgr11.

Muntlig interaktion pÄ tyska ur ett "hÀr och nu"-perspektiv

VÄrt arbete syftar till att fÄ större vetskap om hur sprÄkundervisningen kan göras autentisk och meningsfull genom att knyta kommunikationen pÄ mÄlsprÄket till undervisningssituationen samt elevernas vardag och verklighet, i studien Àven kallat för ?hÀr och nu?-interaktion. För att fÄ svar pÄ de frÄgor vi stÀllt oss i undersökningen har vi intervjuat och observerat lÀrare och elever pÄ tvÄ skolor samt analyserat det insamlade materialet med hjÀlp av relevant litteratur. UtifrÄn den undervisning som studerats har vi kunnat faststÀlla att interaktion pÄ mÄlsprÄket ur ett ?hÀr och nu?-perspektiv bÄde frÄn lÀrares och frÄn elevers sida Àr önskvÀrt men samtidigt svÄrt att genomföra och dÀrmed lÀmnas lite utrymme ute pÄ skolorna.

Skiftesrapport - En empirisk studie om sjuksköterskors upplevda fördelar och nackdelar med skriftlig respektive muntlig skiftesrapport.

Föreliggande examensarbete var ett uppdrag frÄn ett universitetssjukhus i södra Sverige. Syftet var att belysa vilka fördelar och nackdelar som sjuksköterskor upplever med skriftlig respektive muntlig rapport. Sex sjuksköterskor vid en kirurgisk somatisk avdelning intervjuades. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades manifest genom innehÄllsanalys. Ur detta identifierades subkategorier till fördelar respektive nackdelar med muntlig och skriftlig skiftesrapport.

TaltrÀning i gymnasieskolan : en studie av nÄgra lÀrares undervisning i retorik och muntlig framstÀllning

Syftet med denna studie Àr att ta reda pÄ om det bedrivs nÄgon medveten trÀning i muntlig framstÀllning i Àmnet svenska pÄ gymnasiet. Vilken attityd och instÀllning har lÀrarna till muntlig framstÀllning och retorik och i vilken omfattning ingÄr det i de olika kurserna? Vidare studeras i vilken mÄn lÀrarna upplever att eleverna behöver stöd och hjÀlp i sin utveckling till offentliga talare.Undersökningen bestÄr av enkÀt och intervjuer. Resultaten visar att flera lÀrare bedriver ett engagerat och medvetet arbete med systematatisk taltrÀning. Arbetet med detta omfattar i de flesta fall 30% eller mer av kurstiden.

Muntlig matematik : En kvalitativ intervjustudie utifrÄn ett elevperspektiv

Syftet med denna studie Àr att undersöka och analysera elevers uppfattningar om muntlig matematikundervisning samt ta reda pÄ hur vÀl förberedda eleverna kÀnde sig inför den muntliga delen av det nationella provet i matematik för Ärskurs 9. Med muntlig matematikundervisning avser jag den undervisning som Àr planerad av lÀrare att ske med muntlig kommunikation som exempelvis gruppdiskussioner eller muntligt framtrÀdande. För att ta reda pÄ elevernas uppfattningar och erfarenheter undersöks detta med hjÀlp av intervjuer med 8 elever frÄn Ärskurs 1 pÄ gymnasiet. Elevernas uppfattningar analyseras utifrÄn ett sociokulturellt perspektiv med HÄkan Lennerstads begrepp ?matematiska? som frÀmsta analysverktyg.

1 NĂ€sta sida ->