Sök:

Sökresultat:

117 Uppsatser om Kamera - Sida 1 av 8

Korrelering mellan optiskt och akustiskt avbildade objekt på havsbotten

Examensarbetet har gått ut på att undersöka om det är möjligt att jämföra foto- grafier på havsbotten tagna med en Kamera monterad på SAAB Dynamics farkost AUV-62, här kallad Sapphires, med SONAR-bilder tagna från samma farkost men vid ett annat tillfälle. Föremål avbildade med Kamera och sidriktade SONAR:er delar i normalfallet inte visuellt utseende och är därför svåra att jämföra. Meto- den som valts för att jämföra Kamera- och SONAR-bilderna grundar sig av denna anledning inte på föremåls individuella utseede utan på mönster skapade av flera föremål. Föremål i bilderna identifieras som objekt, vilka beskrivs med en posi- tion i long. lat.

Kvalitéer, uttryck, arbetssätt och skillnader i det analoga- och digitalafotografiet : En studie och jämförelse av de båda teknikernas arbetssätt och slutprodukter; fotografiet

Texten jämför det analoga- och digitalafotografiet. Disskutioner kring arbetssättet, uttrycket i fotografiet, uppfattningen av det, de olika tekniska asspekterna och känslan i fotografiet är områden som berörs i texten. Även Kamerans och fotografiets historia i allmänhet tas upp..

Modulära miljöer i spel

Det här arbetet handlar om modellering och uv-mappning för modulära miljöer i spel , dess optimering med hjälp av olika tekniker samt problematiken som följer med användning av isometrisk Kamera. Arbetet i stor del beskriver det jag har lärt mig under projektets gång på Frostware samt egna utförda tester, analys av nya spel och kända produktioner av andra artister..

Utvärdering av 3D-positionsmätning baserad på IR-kamera tracking med Wii Remote

Under det senaste halvåret har Nintendos Wii Remote uppmärksammats av forskare välden över. Det som är intressant är att den går att använda på en vanlig dator med Bluetooth och med hjälp av Wiimotens IR-Kamera går det att skapa en motsvarighet till tryckkänsliga skärmar och dynamiskt genererade 3D-projektioner. För att göra detta krävs det metoder för triangulering av 3D-positioner. Detta examensarbete går ut på att ut-värdera Wiimotens tekniska prestanda för att se om den är tillräcklig för sådana applikationer. Till detta ingår även att ta fram metoder för triangulering och mätning av 3D-positioner.

Realtidsstyrning av IP-kamera

The final thesis named Tracking in Sensor Networks was created by the company Instrument control Sweden. The thesis work is to create a plug-in to an already developed software pro- gram, SkyView. Via the software program one should be able to control an IP-camera from AXIS, model 215 PTZ, with the appropriate protocol over a network.  An Application Programming Interface, API, was used to easily control the camera through SkyView. The interface is called VAPIX and is used to all cameras from AXIS.

Förenklade motion capture system: En utvärdering av motion capture med två kameror jämfört med en djupseende kamera

Denna rapport syftar i att undersöka och jämföra två förenklade motion capturesystem. Det ena systemet innefattar två kameror, och det andra systemet innefattar endjupseende Kamera. Problematiken med båda systemen är deras begränsade synfält.Om skådespelaren står riktad mot en Kamera så kan den Kameran inte se en arm somförs bakom ryggen.Min metod för att göra undersökningen var att filma ett antal olika typer av rörelsermed båda systemen och sedan utvärdera och jämföra den data som systemengenererade, dels genom att testa att applicera den på en 3D-karaktär, och dels genomatt se hur pass bra ofullständig data kunde repareras. Vissa rörelser filmades fleragånger, i olika riktningar. Undersökningen har resulterat i olika slutsatser om de bådasystemen.Att använda två kameror innebar en väldigt tidskrävande process i jämförelse medden djupseende Kameran, och skådespelaren var begränsad till att stå riktad mer ellermindre mot kamerorna.

Simulering av bildöverföring från en inbyggd plattform till Android tablet

Detta examensarbete utfördes på Syntronics kontor i Linköping. De hade en idé om att göra en porttelefon med hjälp av ett kretskort som de själva utvecklat, Midrange-plattformen. Detta kretskort är till för att vara flexibelt och kunna användas till olika syften.De förutsättningar jag utgick ifrån var att fortsätta på ett annat projekt som hade undersökt möjligheterna till att koppla in en videoKamera till Midrange-plattformen. Jag skulle således fortsätta med samma hårdvara som de valt ut och använt.Min uppgift var att utveckla en Android tablet-app samt ta fram ett protokoll för överföring av bilder/video från Midrange-plattformen till Androidappen.Resultatet blev en Androidapp och ett egendefinierat protokoll för överföring av bilder. Men då problem uppstod med användningen av den Kamera som jag fick gjordes istället en simulerad version av Midrange-plattformen med inkopplad Kamera..

Enkameraproduktion blir trekameraproduktion

Denna rapport tar upp problemen kring en DVD- och VHS produktion där en Kamera har använts vid tre olika föreställningar, för att i redigeringen sedan ge sken av att ha varit flera kameror vid ett tillfälle. Arbetet är utfört åt manskören ?Decibello? i Stockholm, och är en dokumentation av deras deltagande i en stor julkonsert i Berwaldhallen. Målet är att skapa en produktion åt denna kör, och samtidigt utröna om det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart att använda metoden med endast en Kamera för att dokumentera en händelse som upprepas flera gånger, istället för att använda flera kameror vid ett tillfälle. Rapporten tar i kronologisk ordning upp de problem som uppstått, och visar hur det har lösts eller kringgåtts.

Patienters upplevelser i samband med magnetkameraundersökning

Bakgrund: Den högteknologiska miljön på en röntgenavdelning kan upplevas skrämmande för patienter särskilt i samband med magnetKamera (MR)-undersökning. En MR-Kamera består av en tunnelformad Kamera och ett undersökningsbord som rör sig in och ut i tunneln. Vid en pågående undersökning uppstår höga ljud från vibrationer i gradientspolar. För att få bra kvalitet på bildserier, måste patienten ligga stilla under hela bildtagningsförloppet som ibland tar mer än en halv timme. Syfte: Att belysa patienters upplevelser i samband med en MR-undersökning.

Side Blind Spot Detection : Sensortekniker och hårdvara

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete, på 20 högskolepoäng, som har utförts på Scania CV AB, Tekniskt centrum, Södertälje. Examensarbetet behandlar Side Blind Spot Detection och har resulterat i ett prototypsystem som detekterar objekt i döda vinklarna på sidorna av en lastbil. Systemet är ett aktivt säkerhetssystem som syftar till att förhindra olyckor och ge ökad trafiksäkerhet på vägarna. Examensarbetet har varit tvådelat för att uppnå detta mål. Denna rapport behandlar främst val av sensorteknik för att upptäcka objekt i de döda vinklarna på sidan av en lastbil.

Realistisk integrering av 3D i en verklig miljö

Det kommande innehållet i detta examensarbete kommer att handla om min frågeställning som berör integrering av 3D objekt i en verklig miljö: ?Vad finns det för metoder att integrera 3D objekt med en verklig miljö och hur gör man??.Arbetet och efterforskningen har utförts i Söderhamn, där jag har arbetet hos 3D animationsföretaget Magoo 3D Studios. Med hjälp av anställda på Magoo har jag genomfört experiment för att själv prova på de olika metoder som ska kunna besvara min frågeställning.Som resultat så har jag kommit fram till att alla divisioner inom 3D, som modellering, texturering, ljussättning och compositing kan bidra till realistisk integrering på sitt eget vis, dock i olika utsträckningar. Mina experiment har alla varit lyckade och jag känner att de är på rätt väg mot fotorealistiska resultat.I slutändan så upplever jag att de metoder som bidrar mest till en realistisk integrering är en bra ljussättning med en Image Based Lighting metod, samt att ha bra vetskap om hur en Kamera fungerar för att sedan kunna efterlikna dess typiska drag samt artefakter så bra som möjligt.Kombinerar man dessa metoder så är man en bra bit in på vägen till fotorealism där man inte längre är säker på om datorgenererade bilder är riktiga eller inte..

Utveckling av LED tracklight

Denna rapport syftar i att undersöka och jämföra två förenklade motion capturesystem. Det ena systemet innefattar två kameror, och det andra systemet innefattar endjupseende Kamera. Problematiken med båda systemen är deras begränsade synfält.Om skådespelaren står riktad mot en Kamera så kan den Kameran inte se en arm somförs bakom ryggen.Min metod för att göra undersökningen var att filma ett antal olika typer av rörelsermed båda systemen och sedan utvärdera och jämföra den data som systemengenererade, dels genom att testa att applicera den på en 3D-karaktär, och dels genomatt se hur pass bra ofullständig data kunde repareras. Vissa rörelser filmades fleragånger, i olika riktningar. Undersökningen har resulterat i olika slutsatser om de bådasystemen.Att använda två kameror innebar en väldigt tidskrävande process i jämförelse medden djupseende Kameran, och skådespelaren var begränsad till att stå riktad mer ellermindre mot kamerorna.

Revitalizing classic art using real-time game technology: environment modeling and texturing

Detta projekt gick ut på att under åtta veckor försöka utveckla en interaktiv tavla, där en karaktär i tavlan med hjälp av en monterad web- Kamera skulle kunna interagera med tavlans åskådare. Rapporten handlar om hur man kan gå till väga för att skapa miljön till en sådan tavla, anpassad för realtidsspelgrafik.

Tilltron till den nya ATK-tekniken hos dagens poliser

Dagens automatiska trafikkontroll (ATK) med Kamera har medfört hastigheten på våra vägar har sänkts och många liv har räddats. Med anledning av det lyckade resultatet har regeringen beslutat att utveckla den befintliga ATK tekniken för att öka säkerheten och sänka medelhastigheten ytterligare. Detta tycker man är helt avgörande för att nå etappmålet för år 2007; Högst 270 döda i trafiken. De stora förändringarna som denna nya generationens ATK innebär, är att varje skåp kommer innehålla en Kamera, att fotohanteringen är helt automatiserad från dess att Kameran tar kortet tills utredningen inleds, och att alla Kameraskåp kommer styras från en styrcentral i Kiruna. På detta sätt hoppas man kunna effektivisera användningen av den automatiska trafikkontrollen, (ATK), och få en än större nytta av den.

Kontinuerlig autofokus för IR-kamera

Detta examensarbete har omfattat utveckling och implementering av en kontinuerligautofokus för en IR-Kamera. En studie av olika tekniker för traditionella kameror hargenomförts, och därigenom har olika metoder vilka även passar för en IR-Kameraframkommit. En traditionell videoKamera har också införskaffats och analyserats för attförsöka få ledtrådar till hur den kontinuerliga autofokusen fungerar i en sådan.Två tekniker för kontinuerlig autofokus har utvecklats, en baserad på en ultraljudssensor ochen som kombinerar denna sensor med bildbehandlig. En Kamera, FLIR P660, ochultraljudssensorn, LV-MaxSonar-EZ1, anslöts till en PC varigenom kommunikationenskedde. Ett användargränssnitt togs fram i Matlab, vilket gjorde det möjligt att styrafokusmotorn i Kameran och registrera avståndet från sensorn.

1 Nästa sida ->