Sök:

Sökresultat:

1250 Uppsatser om Demokrati - Sida 1 av 84

Elevstyre eller lärardiktatur? : Elevers och läroplanens syn på demokratibegreppet

Detta arbete syftar till att ta reda på hur en 5:e klass uppfattar begreppet Demokrati och hur den uppfattningen ändras under ett års tid. Förutom detta diskuteras hur läroplaner och kursplaner från 1969 och framåt tar upp begreppet Demokrati..

Inflytande, delaktighet och demokrati i förskolan ur lärares perspektiv

Syftet med detta arbete var att undersöka lärares syn på Demokrati i förskolan och på vilket sätt de anser att de praktiserar Demokrati i verksamheten med fokus på barns inflytande och delaktighet. Resultatet visar att lärarna lyfter inflytande, delaktighet och Demokrati som viktiga aspekter i förskolan. Lärarna kom med tankar och resonemang kring hur man kan arbeta med inflytande, delaktighet och Demokrati i praktiken samt vad dessa begrepp innebär och betyder för dem. Lärarna menade att de praktiserar Demokrati i förskolan genom att lyssna på barnen och vara lyhörda för barnens behov, intressen och förutsättningar så skapar de möjligheter för barnen att få inflytande över verksamheten. Det är viktigt att utgå från det kompetenta barnet och även en förutsättning för att uppnå inflytande, delaktighet och en Demokratisk miljö.

Deltagande demokrati i Venezuela

Syftet med denna uppsats är att undersöka Venezuelas möjligheter att bygga en deltagande Demokrati genom att jämföra situationen och processen i Venezuela med statsvetenskapliga teorier om deltagande Demokrati.Den venezolanska regeringens mål är ett fullständigt avskaffande av valDemokratin och ett införande av en allomfattande deltagande Demokrati. För att uppnå detta byggs en deltagarDemokratisk struktur upp vid sidan av den traditionella.Det som talar för en utveckling av den deltagande Demokratin är de medborgarförsamlingar som byggts upp, och förändringar i landets ekonomiska system. Det främsta hindret är maktdelningen mellan nya och gamla strukturer. Många av de traditionella problemen med deltagande Demokrati har övervunnits, mycket eftersom övergången till deltagarDemokrati är planerad att vara mer djupgående och fullständig än vad de flesta statsvetenskapliga teorier utgår ifrån.Slutsatsen är att det finns goda möjligheter att utveckla en deltagande Demokrati i Venezuela, men att utvecklingen på många sätt är osäker..

Höga skatter eller fria val? : - En uppsats om sambandet mellan demokrati, skatter och inkomstfördelning

Den här uppsatsen studerar sambanden mellan de tre variablerna Demokrati, inkomstfördelning och skatter. Utifrån olika tidigare teorier och forskning skapas två hypoteser vars motsättning ligger i det kausala sambandet mellan Demokrati och skatter. Eftersom båda hypoteserna utgår från ett samband mellan Demokratigrad och skattekvot å ena sida och inkomstfördelning å andra sidan undersöks detta först. Sedan testas det kausala sambandet mellan Demokrati och skatter genom ett test inspirerat av Grangers kausalitetstest. Hypoteserna testas genom statistiska undersökningar på paneldata ifrån 52 olika länder.

Pluralism, kommunikation och falsk konsensus ? en kritik av deliberativ demokrati

Grundtanken i deliberativ Demokrati är att politiska beslut skall grundas på en fri och förnuftig deliberation mellan fria och jämlika medborgare. Målet med denna deliberation är att nå en rationell konsensus, och kräver att deltagarna sätter sina personliga intressen, värderingar och perspektiv åt sidan, samt fokuserar på det allmänna bästa. I denna uppsats presenterar jag teorin bakom, och framför kritik mot den nuvarande utformningen av deliberativ Demokrati. Denna kritik går huvudsakligen ut på att deliberativ Demokrati inte fullt respekterar samhällets pluralism, eftersom den antar orimliga normer förhur politisk kommunikation får bedrivas, och därmed riskerar att marginalisera vissa människor. Jag diskuterar också hur en alternativ Demokratimodell, som bevarar grundtanken i deliberativ Demokrati, skulle kunna vara utformad..

Förskola, jämställdhet och demokrati : - jämställdhetsarbete som en förutsättning för en demokratisk förskola

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar ochreflekterar kring jämställdhet. Studien undersöker hur jämställdhetsarbetet kantillämpas och konkretiseras i den dagliga verksamheten för att uppnå en Demokratiskförskola. Observationer och intervjuer genomfördes i två olika förskolor medsammanlagt åtta pedagoger. Jämställdhet och Demokrati är begrepp som allapedagoger i vår studie är bekanta med och uttrycker som en självklarhet i dagensförskola och i den pedagogiska yrkesrollen. Resultaten vi fick fram i vår studie visadeatt det finns skillnad mellan den pedagogiska reflektionen och den pedagogiskapraktiken gällande att arbeta med jämställdhet och Demokrati.

Sydafrikanska ungdomars syn på demokrati

Uppsatsen har till syfte att belysa sydafrikanska ungdomars syn på Demokrati och jämföra denna med ungas syn på Demokrati under 70-talet, när de stod i främsta ledet i kampen mot apartheid. Genom att intervjua ett litet antal ungdomar i Kapstadens förorter har jag fått en aning om hur de tänker omkring det nya politiska system som styr Sydafrika idag. Jag har jämfört dessa intervjuer med material från litteratur om ungdomars kamp mot apartheid för att försöka se om synen på Demokrati förändrats något medan landet gått från apartheid till Demokrati. Utifrån intervjuerna tycker jag mig kunna se ett missnöje med den Demokrati som vuxit fram i Sydafrika efter apartheid. Efter tio år kan man se att processen har börjat men också att det går väldigt långsamt, något som är frustrerande när man är ung.Under kampen mot apartheid fanns en fiende, den rasistiska vita maktstrukturen, som man med alla medel försökte förgöra.

Elevernas bästa fritidshem - en studie om demokrati och inflytande

Med hjälp av postmodernistisk och sociokulturell teori, understödd av forskning kring begreppen Demokrati och elevinflytande har ett fritidshem, med metoderna intervju och observation, studerats under fyra dagar. Studien har ämnat hitta svar på frågor kring vad elever tycker om sitt inflytande, den Demokrati som erbjuds i verksamheten samt personalens arbete med Demokrati och elevinflytande. I analysen ser vi att eleverna blivit så pass invaggade i fritidshemmets dominerande verksamhet, den fria leken, att andra moment - till exempel råd och Demokratiska samtal - blir till ett hinder för just den fria leken, snarare än till något intressant och berikande. Detta identifierar vi som problematiskt då fritidshemmet i likhet med skolan ska förbereda eleverna för det Demokratiska samhället. Vi kommer fram till att eleverna bör tränas i Demokrati, men att denna träning även bör präglas av faktisk Demokratisk makt för att ge Demokratiska moment relevans och lust för eleverna..

Demokrati i praktiken : En etnografisk studie i förskolan

Syftet med denna studie är att synliggöra hur Demokrati kommuniceras på Månens förskola.  Hur kommer Demokrati till uttryck och på vilket sätt kommuniceras barns delaktighet och inflytande i planeringen av en fest?Uppsatsen är en kvalitativ studie med en etnografisk ansats. Empirisk data av festens planeringsprocess samlades och observerades under tre månader. Fokus i studien var hur Demokrati kommunicerades.I planeringsprocessen av Månens ettårsfest kom Demokrati till uttryck på ett formellt sätt och på ett informellt sätt.

Demokrati i ungdomars livsvärldar : En kvalitativ studie om ungdomars tankar och erfarenheter kring demokratibegreppet

Studiens syfte är ungdomars erfarenheter och upplevelser av Demokrati i deras vardag samt hur det tar sitt uttryck. Flera författare har belyst att ungdomar tar lättvindigt på Demokrati och att de inte ser Demokrati som mer än valdeltagande och politik, och att de med andra ord inte ser Demokratins värde. En kvalitativ metod valdes och det empiriska materialet samlades in genom fem individuella intervjuer samt fyra observationer vid olika fritidsgårdar. Frågorna i intervjuerna handlade om hur ungdomar upplever delaktighet och inflytande samt hur Demokrati utförs och genomförs i deras livsvärldar såsom skolan, fritiden, familjen, vänner och media. Studien visade att ungdomarna upplevde delaktighet och inflytande som delar i Demokrati och att det var viktigt för dem, då det innebar möjlighet att göra deras röster hörda men de var samtidigt omedvetna om den Demokrati som fanns på andra arenor i deras vardag.

Den lilla kommunen och den stora demokratifrågan : E-demokrati i Lessebo kommun

Uppsatsen behandlar ämnet E-Demokrati. Detta är ett relativt nytt begrepp, speciellt i Sverigeoch det befinner sig i en utvecklingsfas. E-Demokrati handlar om ett nytt sätt att arbeta medDemokrati, med hjälp av dagens tekniska hjälpmedel som Internet, e-post och olikadatorprogram. Det är inte en ny form av Demokrati utan möjligheten till nya infallsvinklar iarbetet att jobba gentemot medborgarna.Uppsatsen är kopplad till Lessebo Kommun där en fältstudie utförts i samband med enpraktik. Kommunen är i uppstarten av etablering av ny och utveckling av gammal teknik.Därför är det intressant att undersöka om den Demokratiska frågan finns med i kommunensarbete när den nya tekniken implementeras.

Vägar till kunskap: om demokrati i gymnasieskolans läroböcker

Denna uppsats utgör en analys av tre olika läromedel som används i ämnet samhällskunskap och dess A-kurs inom teoretiskt och praktiskt program på gymnasienivå samt vuxenutbildning. Genom att studera hur de olika läromedlen tar upp och lär ut Demokrati och värdegrund utifrån gällande styrdokument, har en jämförelse slutligen kunnat visa huruvida materialet ger en grundläggande kunskap om hur Demokrati och medborgarskap i samhället fungerar. Studien visar att det finns brister i läroböckerna vid beskrivandet av demokrat samt att det i två av läroböckerna saknas en samlad bild av de grundläggande demokaratiska värderingarna som knyter an till den kulturella mångfald som styrdokumenten eftersträvar..

Demokrati i skolan : en studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994

Demokrati i skolan har en framskjuten plats i dagens skoldebatt, vilket gör det intressant att följa hur begreppet Demokrati använts och tolkats idag men också historiskt sett. Jag har valt att studera begreppet Demokrati i skolan och söka svar på frågor om hur Demokrati uttryckts i de olika styrdokument som funnits för den obligatoriska skolan bakåt i tiden också hur den Demokratiska fostran väntats gå till samt vad i samhället som påverkat Demokratisträvandena för skolans del under olika tidsperioder. För att svara på frågorna har en dokumentstudie gjorts, där styrdokument för skolan från slutet av 1800-talet och fram till idag samt annan utbildningshistorisk litteratur gåtts igenom. Med hjälp av denna senare litteratur har en allmän historisk bakgrund givits. De uttryck för Demokrati somjag funnit i de studerade styrdokumenten har tolkats efter ett schema vilket kombinerar två dimensioner av begreppet nämligen form-funktion och kollektiv-individ.

Demokratin i läroböcker : En analys av vilka typer av demokrati som framställs i samhällskunskapsläroböcker för årskurs 7-9

Syftet med uppsatsen är att undersöka och ta reda på vilka typer av Demokrati framställs i avsnitten om Demokrati i ett urval läroböcker i samhällskunskap avsedda för årskurs 7-9. De teorier, som är centrala i uppsatsen, är teorier kring Demokratimodeller. I uppsatsen är det främst tre Demokratimodeller som är centrala: valDemokrati, deltagarDemokrati och samtals-Demokrati. Det är dessa tre modeller, som vår analys bygger på. I analysen presenterar vi citat från läroböckerna följda av en förklaring av vilka/vilken modell som framkommer i citatet.

Demokrati i förskolan-En studie om pedagogernas arbetsätt och barnens uppfattning kring demokrati och inflytande

Syftet med examensarbeten är att undersöka Demokrati- och inflytande frågor. Vi har valt att fokusera på pedagogernas arbetssätt och även på barnens uppfattning om Demokrati och inflytande i den dagliga verksamheten. Därför kommer vi att utgå från barnperspektiv och barns perspektiv. Studien avgränsas till en undersökning på två förskolor. Vi har följande frågeställningar: #1; Hur ser pedagogerna på barns inflytande och delaktighet i förskolorna? #1; På vilket sett får barnen möjlighet att påverka och vara delaktiga i den dagliga verksamheten? #1; Vilken uppfattning om Demokrati och inflytande har barnen på de undersökta förskolorna? Vi har använt oss av kvalitativa metoder och genomfört vår undersökning på två förskolor som tillhör våra partnerområden.

1 Nästa sida ->