Sök:

Sökresultat:

162 Uppsatser om Byggprocessen - Sida 1 av 11

Samarbete i byggprocessen : entreprenörens förväntningar på byggherren

Everywhere you look in today?s society many kinds of people are constantly interacting with each other. Especially in large groups of people working together, the phenomenon is even greater. In the construction industry there are many kinds of parts that need to come together in order to get sustainable and successful results. Therefore the relationship between the contractor and the construction client must be at its best.

Egenkontroll för VVS-projektörer : Behöver man förbättra den?

Det är viktigt att diskutera förändringarna inom byggsektorn och hur vi ser på Byggprocessen. Genom att omvärdera praxis och tolka viktiga delar i bygg-processen kan vi ställa rätt krav på varandra.Målet med diplomarbetet är att titta på kvalitetssystem inom VVS-processen för att se vilka krav som ställs på mig som projektör idag och hur den skulle kunna se ut i framtiden. Och kanske det viktigaste för min egen del, förstå hur saker och ting hör ihop i Byggprocessen.Tillvägagångssättet har varit att söka information i litteratur och därefter i samtal med olika myndigheter och kolleger inom byggsektorn. Utgångspunkten har varit mina egna erfarenheter och funderingar, så vissa delar är mer eller mindre vetenskapliga. Då det är min egen tolkning och andras tolkningar som återspeglar via mig i skolarbetet, för en korrekt bedömning bör man kanske vara jurist eller göra en eller flera examensarbeten i specifika områden för att vara säker på en helt korrekt tolkning.För att hitta en röd tråd vilka förstå sammanhangen börjar med en allmän bakgrund, sedan har jag gått igenom det viktigaste lagkrav som styr byggandet där det framgår tydligt av det inte finns några definitioner vad och hur egenkontrollen ska fungera, för att sedan gå in hur jag önskar det skulle vara i Byggprocessen.En förväntning är att hitta ett system där flera aktörer så som projektörer, byggherre och myndigheter skulle kunna ha ett enhetligt system för hela riket, så att alla i Byggprocessen blir effektivare..

Modellering av befintliga byggnader

Rapporten avhandlar modelleringen av en befintlig industribyggnad och dess tillvägagångssätt. I rapporten har även utredningar och studier granskats kring neutrala filformat, laserscanning och Byggprocessen i allmänhet då dessa omnämnda ämnen går hand i hand och utgör fundamenten i modellerings-projekt. Projektet som författarna modellerade var det befintliga renseriet på Södra Cell i Mönsterås. Intervjuer som kontinuerligt utförts med berörda personer framgår under genomförande delen..

Kan användningen av BIM-objekt förbättra byggprocessen? : En intervju- och enkätundersökning om BIM-objekt och dess potential att förbättra byggprocessen

År 1977 stängdes grindarna vid Forsviks Bruk för vad man trodde var sista gången. Några år senare började dock de gamla industribyggnaderna renoveras och Forsviks Bruk har sedan dess fungerat som industriminne och besöksmål.Denna studie syftade att skapa en visuell novell och pröva den som intresseväckande och engagerande verktyg, likt det webbmaterial som många museer idag tillämpar. Forskning gjordes i museipedagogik, serious games och berättande med bild och text, och från detta skapades sedan den fiktiva berättelsen Spökskeppet och implementerades som visuell novell med mjukvaran Twine.Den visuella novellen utvärderades sedan i två separata undersökningar, den ena mot målgruppen (grundskoleelever i årskurs 4 ? 6), den andra mot intressenter vid Forsviks Bruk. Frågeställningarna gällde huruvida den visuella novellen lämpar sig som intresseväckande material samt om det fiktiva i berättelsen hamnar i konflikt med det faktiska som Forsviks Bruk förmedlar till sina besökare..

Mark- och anläggningsfrågor i tidigt skede : En studie av samarbetet mellan Skanska Väg och Anläggning, Skanska Distrikt Affär och BoKlok Housing AB

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Skanska Väg och Anläggning Region Stockholm/Mälardalen med syftet att inventera Byggprocessen vid markupphandling i tidigt skede och samarbetet mellan BoKlok Housing AB, Skanska Väg och Anläggning och Distrikt Affär.Bakgrunden till arbetet är att Skanska Väg och Anläggning upplever vissa svårigheter i sitt samarbete med sitt dotterbolag BoKlok Housing AB. Samarbetet gäller framförallt framtagandet av kostnadsbedömningar och utförandet av markarbeten som Distrikt Affär och Skanska Väg och Anläggning gör åt BoKlok Housing AB. Svårigheterna uppstår på grund av olika förutsättningar för olika projekt och dålig kommunikation. Det som försvårar problemet ytterligare är att det ingår en tredje part, Affär Distrikt, som är Skanskas nystartade affärsenhet. Affär Distrikt tar fram kostnadsförslaget medan Skanska Väg och Anläggning utför själva arbetet i projekten.Studien har genomförts med fokus på Byggprocessen, organisationen och det som i dagligt tal kallas ?tidiga skeden?.

Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM: Fallstudie av informationsöverföring

Byggbranschen ser att det är viktigt att kunna följa ett materialflöde genom Byggprocessen för att kunna effektivisera materialflödet. Genom att kopplaspårning av material i byggproduktion med projekteringsmodell ges möjlighetatt minimera slöseriet, vill säga effektivisera materialflödet och effektivisera Byggprocessen.Examensarbetet utreder behov gällande spårning av objekt i Byggprocessen med hjälp av radiofrekvensidentifikations (RFID) taggning och dess sammanlänkning med en byggnadsinformationsmodell (BIM).Genom att märka objekt i en projekteringsmodells objektspecifika littera ochfysiska objekt med RFID taggar skapades en sammanlänkning mellan dessa. Det fysiska objektets framfart i förhållande till projekteringsmodellen kunde dåföljas.Simulering av en fallstudie av detta genomfördes genom att simulera enarmeringsleverans och dess materialflöde vid ett projekt hos NCC Teknik i Göteborg.I fallstudien praktiserades överföringen manuellt med hjälp av en FTP-serversamt Excel och manuell överföring till projekteringsmodellen. Denna process var ineffektiv och krävde mycket tid i förhållande till informationen. En teknisk lösning för att effektivt kunna överföra information frånmaterialflödesspårning till BIM vore ett sätt att effektivisera processen.

Arbetsmiljö i byggprocessen : Överlämning av arbetsmiljöarbetet vid vägproduktion

För att utbytet av arbetsmiljöarbetet ska bli så stort som möjligt är det viktigt att överlämning och kommunikation mellan projektering och produktion sker på ett bra sätt. Förberedande arbete blir, om det inte implementeras i produktionsfasen, helt utan värde. Även återkoppling från produktion till projekteringen är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat arbetsmiljöarbete. Syftet med examensarbetet är att ge förslag på åtgärder för att förbättra kommunikationen avseende arbetsmiljöarbetet mellan projektering och produktion samt att undersöka eventuella skillnader i arbetsmiljöarbetet mellan olika entreprenadformer. För att genomföra studien användes intervjuer och litteraturstudie som metod.

Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna

Syftet med uppsatsen är att utvärdera planteringsytorna kring Mark-Vatten-Miljöcentrum och granska dess byggprocess. Detta gör vi för att skapa en större förståelse för Byggprocessen som helhet, de utmaningar som låg i att förverkliga en gestaltning av ett levande material samt för att förstå vilka problem som uppstått med växterna under processen. För att ta reda på detta intervjuade vi ett antal nyckelpersoner som varit med i projektet. Urvalet gjordes för att täcka in så många aktörer och synvinklar som möjligt. Vi gjorde även en analys av gestaltningen utifrån Robinsons teori om växtgestaltning och Sortes åtta upplevelsevärden.

Checklistan: Ett effektivt verktyg för ett enklare och säkrare tillgänglighetsarbete genom byggprocessen

Denna rapport beskriver hur tillgänglighet och användbarhet beaktas genom Byggprocessen och hur det kan förbättras. Tillgänglighet och användbarhet behövs då många i världen är drabbade av funktionsnedsättningar av olika slag. De vanligaste funktionsnedsättningarna som påverkar den byggda miljön beskrivs för en djupare förståelse för ämnet. Att ha en funktionsnedsättning innebär ofta att man på grund av den byggda miljön blir begränsad i sin vardag. Att kunna ta del av vardagen på lika villkor som alla andra är en mänsklig rättighet och något som ska visa sig i den fysiska miljön.

UNDERSÖKNING AV FEL OCHSTÖRNINGAR SOM PÅVERKARBYGGPROJEKT

Detta arbete kommer att behandla olika typer av fel och störningar som påverkar ettbyggprojekt. Byggprocessen i sig involverar många aktörer som måste samarbeta för att nåuppsatta mål och därmed hålla sluttiden. Från det att byggherren har tagit ett beslut att startaett byggprojekt till att byggprojektet nått sin slutliga fas ställs det krav på alla aktörer. Ibyggprojektets tre olika skeden ? program, projektering och produktion ? uppstår olika typerav fel och störningar som påverkar byggprojektet negativt.

Från industri till snabbköp

Arbetet bygger på Willys nya snabbköp i Birsta utanför Sundsvall. En befintlig industrilokal monteras ned och återmonteras senare för att bli affärslokal. 80% av den befintliga byggnaden återvinns..

Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck

Från standardhus till passivhus - Utökade krav på organisationoch framställning för hus 1 i KallebäckPassivhus är ett energismart byggnadssätt ur miljösynpunkt. Detfinns delade meningar huruvida passivhus är det framtidabyggnadssättet då dess ekonomiska vinning ifrågasätts. Den aktuellarapporten innehåller en analys över vad det innebär att bygga ettpassivhus kontra om det skulle ha byggts enligt standardnormerna.Det hus som används som referens är AF Byggs hus 1 i Kallebäck,vilket byggs idag enligt standardnormerna. Rapporten visar vilkaåtgärder gällande installationer och konstruktion som är nödvändigaför att byggnaden skall klassas som ett passivhus. Vidare finns detäven en analys över vilka förväntningar som väntas ställas påorganisationen under Byggprocessen.Vad som framgår av rapporten är att det krävs ganska storaförändringar gällande både konstruktion och installationslösningarför att man skall nå passivhus nivå.

Granskning av kvalitets- och miljöledningssystemet hos Skanska Hus Sydost Linköping : ?Vårt sätt att arbeta?

För att effektivisera och uppnå de krav som ställs på företaget har Skanskas Sverige AB, i likhet med många andra företag, lagt upp ett kvalitets- och miljöledningssystem som Skanska kallar ?Vårt sätt att arbeta?. Det råder idag osäkerhet om i hur stor utsträckning systemet tillämpas och förenklar arbetet. Samt om det finns en gemensam bild av systemet bland de anställda.I denna uppsats kommer endast produktionsförberedelsefasen och produktionsstyrningsfasen behandlas. Uppsatsen består av en kortfattad beskrivning av ?Vårt sätt att arbeta?, Byggprocessen och ISO.

Program- och projekterings anatomi ? en studie av byggprogrammets program- och projekteringsskede

Program- och projekterings anatomi? en studie av byggprogrammets program- och projekteringsskedeStudien belyser och lyfter upp byggnadsprocessens, idag kanske viktigaste fråga, nämligen industrialiseringen av Byggprocessen och de möjligheter som följer med det nya sättet att föra en byggprocess. Studien omfattar program- och projekteringsskedet och dess syfte är med andra ord ett försök att skapa en mer förädlad byggprocess, att kunna identifiera olika störningsmoment under dessa två skeden, samt att minimera och om möjligt eliminera störningsmomenten i dessa med hjälp av fungerande informationsteknik.I samarbete med Peab i Helsingborg har vi gjort en enkätundersökning på två referensobjekt, Polishuset samt Tingshuset, utifrån vilken vi tagit reda på vilken ställning de olika aktörerna har gentemot Byggprocessen och varandra, samt var, varför och vilka störningsmoment som uppstod i Byggprocessen.Resultatet visade närmast likadana faktorer hos de olika aktörerna och exempel på detta är att:? hälften av aktörerna önskar bli inkopplade i ett tidigare skede av processen? det uppstod störningsmoment mellan de olika aktörerna? störningsmomenten orsakades oftast av dålig planering och tidsbrist? utveckling/förbättring borde göras inom kommunikationen mellan parterna och inom informationsteknologinVidare beskriver studien utformningen av standardiserade byggsystem och tekniskt plattformstänkande samt montagebyggande med högförädlade komponenter, där vi kom fram att Peab har långsiktiga planer och att företaget inom en kort framtid kommer att vara ledande inom området.Studien sammanfattar slutligen de faktorer som tros behövas för att en industriell byggprocess skall lyckas i framtiden..

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen : framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Boken Byggprocessen beskriver att ett byggprojekt uppstår när det uppkommer ett behov, i form av att en plats inte längre fyller sin funktion, eller att en verksamhet behöver en plats att vistas på (Nordstrand, 2008). Kommuner har regler att rätta sig efter när det gäller att kunna bygga och omprojektera platser, politiska beslut avgör och sätter igång ett byggprojekt (Nordstrand, 2008). Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen och klargöra vad som krävs för att från idé till färdigställande och förvaltning, få processen att gå smidigt och med ett gott resultat. Ett projekt som har rykte om sig att ha lyckats med sin process och fått en uppskattad slutprodukt, är ombyggnaden av Stortorget i Gävle. Genom att studera varför projektet Stortorget i Gävle anses vara så lyckat kan vetskapen om framgångsfaktorerna bli större. Vad är det som gör att en plan- och byggprojekt lyckas? Vilka är framgångsfaktorerna? Under studien har tre personer intervjuats om Byggprocessen av Stortorget i Gävle.

1 Nästa sida ->