Sök:

Sökresultat:

12589 Uppsatser om Business administration - management control - Sida 1 av 840

Nyföretagarens väg ur betalningssvårigheter

Syftet med den här studien är att identifiera vilka informationskällor som nyföretagare använder när de hamnar i betalningssvårigheter och att undersöka skillnaden mellan hur nyföretagare löser kortsiktiga och långsiktiga betalningssvårigheter.

Traditionell ekonomistyrning vs modern verksamhetsstyrning - en fallstudie av ett växande företagsstyrfilosofi

The purpose with this paper is that trough a description of the management control at Jitech AB find out if traditional management control have been abandoned for benefit for modern management control and in which extent the transition have happened. Further is the second purpose with this paper to find out which decisions that lies behind the design of the management control and how these are in opposition to with the theory..

Patientbemötande inom primärvården

Vad ledningen gör för att öka vårdcentralens attraktionskraft genom att involvera personalen för ett ökat patientbemötande - en komparativ studie mellan offentlig och privat primärvård i Karlskronas närområde..

e-handel - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt

Att besvara - vilka faktorer kan göra ett e-handelsföretag framgångsrikt? Metod: Kvalitativ enkätundersökning med öppna svar. Undersökningen visade att framgångsfaktorerna finns i ett sammanhang. De faktorer som vi ser som kritiska i ett e-handelsföretag är logistik, speciell produkt, bra ledning, kundkontakt och en viss del av teknisk utveckling.

Analys och förbättring av en order- och faktureringsprocess- en fallstudie med fokus på ledtiden

Syftet med denna uppsats var att genomföra en processanalys av order- och faktureringsprocessen och identifiera eventuella kvalitetsbrister i processens ledtid..

Aktierådens grunder - En analys av aktieråd

Metod: Denna uppsats undersöker aktierådens grunder och dess argumentation. För att analysera våra data har vi använt oss av en argumentationsanalys. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur rådgivarna motiverar sina råd. Slutsats: Slutsatsen i uppsatsen är att aktieråden i regel bygger på ?Gissningar? och ?Känslor?. Vi kan inte utesluta att aktiemarknaden är effektiv eller ineffektiv, det kan vara början till en ny uppsats i framtiden..

Konkurrensens och marknadstypens påverkan vid utformning av styrmedel

The purpose with this study is that examine if the contingency factors as sort of market and competition can affect the companies, which means of control they apply..

Balanserat Styrkort Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått

Det traditionella styrmedlet, budgeten, har under de senaste åren blivit starkt ifrågasatt. Den största anledningen till detta är att företag har svårt att konkretisera sina långsiktiga mål via budgeten. Företaget som författarna kommit i kontakt med fokuserar starkt på tre finansiella mål, och risken finns då att de förbiser de icke finansiella måtten, som är lika viktiga för att bibehålla de goda resultat de haft de senaste åren..

Avgörande faktorer när småföretag investerar i elektronisk handel

Företag letar efter att effektivisera informationsutbytet genom elektronisk handel och fler småföretag väljer att investera i olika lösningar för att erhålla fördelarna med elektronisk handel. Trots nackdelar och barriärer anser de intervjuade småföretagen som har investerat att det är fördelarna som överväger och de är positiva till en fortsatt investering. De avgörande faktorererna när småföretag väljer att investera i elektronisk handel och de erfarenheter och resultat företagen har erhållit genom investeringen har varit en del av syftet i arbetet..

Bonussystemets konstruktion

Bonusen på vårt fallföretag har inte bara konstruerats för måluppfyllelse och styrhjälpmedel av företagsledningen, utan har även införts för ett strategiskt tänkande på företaget. Bonusen har medverkat till att de anställdas motivation att utbilda och förnya sin kunskapsbank har ökat. Vi kan säga att företagets bonussystem direkt är kopplat till företagets strategiska målsättning.

Hur utformar företagen sina belöningssystem?

Syftet med vår undersökning av nybilsförsäljarna i Blekinge är att klargöra hur deras belöningssystem är uppbyggda. Sett ur ett ledningsperspektiv vill vi också veta hur de uppfattar sitt belöningssystem, och om de skulle vilja att det utvecklades vidare. Vi vill också ta reda på huruvida deras belöningssystem resulterar i de effekter som de eftersöker, och om systemet resulterar i ett positivt ekonomiskt resultat..

An evaluation of a reward system as a "controlinstrument".

Genom kvantitativ såväl som kvalitativ metodteori utvärdera om ett belöningssystem fungerar som ett styrinstrument..

When companies grow up - A case study of a family-owned company?s management control system

Problem: What are the characteristics of Polykemi?s management control system and how is it affected by growth? Purpose: To describe and analyse the management control system of a medium-sized family-owned company from the perspective of Simons? Levers of control. Research design: An abductive, interview-based case study of Polykemi AB. Conclusion: Polykemi?s management control system is primarily a traditional one which is rather strong in terms of Levers of control.

Outsourcingrelationen med fokus på management control och de faktorer som påverkar beslutet att insourca

There is limited research done in the area of management control in the relationship between companies. This study investigates management control in outsourcing relationships and the decision to change sourcing strategy and to insource functions. The empirical research was conducted at an international company, which in this study has been anonymized. The research is mainly based on interviews. To extend and verify the conclusions drawn, another company, AB Ph.

Balanserad styrning, från kvalitetsverktyg till administrativt redskap : - en fallstudie av Leanlink inom Linköpings kommun

Purpose: The aim of the study is to describe how Leanlink, as a part of the municipality ofLinköping, uses balanced control as a management model. The authors compare, based onliterature of the balanced scorecard, the way Leanlink control their activities. Further, theauthors try to understand why the administration chose to use balanced control in the waythey do.Methodology: The authors have chosen a qualitative case-study method to achieve thepurpose of the thesis. Through semi-structured interviews primary data have beencollected, that have been analyzed along with secondary data such as, business plans andwebsite.Theoretical perspectives: The authors shortly emphasize general government as it appearstoday, to further examined how and why the scorecard is used, its dimensions andobjectives and difficulties that may arise along the way.Empirical foundations: The empirical findings are based mainly on information frominterviews with representatives from the case company. Some information is taken fromthe municipally website and additional information through interviews.Conclusions: It is possible that it became a too big a commitment for Leanlink when theyselected the Balanced Scorecard as a management model.

1 Nästa sida ->