Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Bibelvetenskap - Sida 1 av 1

Jonatan - tronföljaren som inte blev kung : om en relation och dess konsekvenser

The story of Jonathan and David is a part of the deuteronomical view of Israels history from the occupation of the holy land all the way to the exile in Babylon. I am aware of that this is not true history, but it is nevertheless interesting to ask oneself: Why are those people a part of the deuteronomical history? What was the meaning in telling the story in this way?Exegetes and researchers are trying to give the relationship between Jonathan and David a place in the political realm, but here I have used several sources to show that it is not only a political story, but a loveaffair, where Jonathan is pictured as a submissive woman and thereby excludes himself from the throne of Israel. David on the other hand, acts as the perfect man, who is in command in spite of his youth. He does not break the rules of the patriarchal society, where the relation between two men was accepted as long as the older one did not play the womans role.

Dop i helig Ande : Om hur initiationen in i tron sker och på vilket sätt människan mottar den helige Ande

Uppsatsens frågeställning: Jag vill ta reda på hur initiationen in i den kristna tron sker och hur människan tar emot den helige Ande. Bakgrunden till detta är den pingstteologisk inställningen, att man först blir kristen och sedan döpt i helig Ande. Beskriver Bibeln, och framför allt Apostlagärningarna den kristna initiationen på detta sätt? Vad innebär det för dem som lever i det nya förbundet att ha den helige Ande och vara döpt i helig Ande?Slutsats: Läran om dop i helig Ande som en tvåstegsinitiation måste avfärdas. Dopet i helig Ande går hand i hand med syndernas förlåtelse som svar på omvändelse och dop.

Dikaiosyne theou : Guds rättfärdighet i Rom 3:21-26

The aim of this study has been to try to understand the meaning of dikaiosuvnh qeou` in Rom 3:21-26, and how man receives this righteousness.The study has two main parts. The first part is a study of Greek terms and words, where the following terms are examined: First the iJlavskomai word group, and especially the word iJlasthvrion. Secondly the words divkaio" and dikaiosuvnh. Thirdly the word novmo" and fourthly the words pisteuvw and pivsti". The final term examined is ajpoluvtrwsi".

Avund och rivalitet : En tolkning av bro?drakonflikten hos Kain och Abel i Genesis 4 med utga?ngspunkt i filmen East of Eden.

Bakgrunden till denna uppsats är att tidigare forskning visat att elever läser annorlunda om det finns uppgifter kopplat till läsningen, vilket kan göra att det inte är texten som står i fokus. Tidigare forskning har också visat att tonåringar inte läser lika mycket som yngre gör, samt att det är annat de söker och vill identifiera sig med i texten, de vill ha en utmaning och få möjlighet att ompröva sina föreställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasier elever på teoretiskt inriktade programs inställning till skönlitteratur både i och utanför skolan för att ta reda på vilken roll sammanhang, plats, miljö och tidigare erfarenheter har för läsupplevelsen och om eleverna läser annorlunda om det finns uppgifter som skall besvaras.Metoden som användes var den kvalitativa intervjumetoden och det var 11 elever som intervjuades. Resultatet visade att det fanns ett intresse för texter och fiktivt berättande men att uppgifter inte alltid sågs som något positivt och att det kan vara lättare att komma i dialog med texten om läsning äger rum mer förutsättningslöst; Att kunna identifiera sig med texten är viktigt på så sätt att läsaren vill känna sig medskapande men det behöver inte vara så att det lästa ska vara nära kopplat till egna upplevelser. Engagemanget för texten kan grundas på handlingen, språkets uppbyggnad och vilka frågeområden som texten tar upp.

Positiv kristen djursyn

Syftet med den här uppsatsen har varit att uppmärksamma uppvärderande omnämnanden av djur i kristen texttradition, företrädesvis i evangelierna, men också i apokryfisk litteratur och i Uppenbarelseboken. Fokus har legat på Jesustexterna, eftersom Jesus är kristendomens förgrundsgestalt och kärna. Därför har djuren kring Jesus blivit mitt huvudstudium, men en återblick görs också till Gamla Testamentet, för att visa att en positiv djursyn finns redan i Moseböckerna och i skapelseberättelsen.Kristen teologi och tradition har negligerat dessa uppvärderande djurbilder, för att istället fokusera på nedvärderande omnämnanden av djur. Den negativa djursynen har varit fullständigt dominerande, och därför är det nödvändigt, menar jag, att arbeta på det sätt som jag föreslår, för att skapa en motvikt och balans. Min arbetshypotes har varit att det existerar uppvärderande omtalanden och beskrivningar av djur, i viktiga sammanhang, och min undersökning har sedan handlat om att identifiera sådana texter, vilket jag också lyckats med.