Sök:

Avund och rivalitet

En tolkning av bro?drakonflikten hos Kain och Abel i Genesis 4 med utga?ngspunkt i filmen East of Eden.


Bakgrunden till denna uppsats är att tidigare forskning visat att elever läser annorlunda om det finns uppgifter kopplat till läsningen, vilket kan göra att det inte är texten som står i fokus. Tidigare forskning har också visat att tonåringar inte läser lika mycket som yngre gör, samt att det är annat de söker och vill identifiera sig med i texten, de vill ha en utmaning och få möjlighet att ompröva sina föreställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasier elever på teoretiskt inriktade programs inställning till skönlitteratur både i och utanför skolan för att ta reda på vilken roll sammanhang, plats, miljö och tidigare erfarenheter har för läsupplevelsen och om eleverna läser annorlunda om det finns uppgifter som skall besvaras.Metoden som användes var den kvalitativa intervjumetoden och det var 11 elever som intervjuades. Resultatet visade att det fanns ett intresse för texter och fiktivt berättande men att uppgifter inte alltid sågs som något positivt och att det kan vara lättare att komma i dialog med texten om läsning äger rum mer förutsättningslöst; Att kunna identifiera sig med texten är viktigt på så sätt att läsaren vill känna sig medskapande men det behöver inte vara så att det lästa ska vara nära kopplat till egna upplevelser. Engagemanget för texten kan grundas på handlingen, språkets uppbyggnad och vilka frågeområden som texten tar upp. Det framkom även i resultatet att medvetenheten om vad man vill läsa är stor bland tonåringarna som deltog i studien, även om läsningen generellt har minskat i takt med att de blivit äldre.Slutsatsen blir att det finns skillnader i inställning beroende på i vilket sammanhang läsning äger rum och vad som omger den situationen. I skolan är det stor skillnad mellan skriftliga och muntliga uppgifter och eleverna upplevde att de blev mycket sökläsning när det var skriftliga uppgifter som skulle besvaras. Bokdiskussioner kunde om det fanns förutsättningar för ett bra samtalsklimat bidra med mycket positivt till den egna läsupplevelsen.

Författare

Magdalena Myde

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..