Sök:

Sökresultat:

354 Uppsatser om Stadium AB - Sida 1 av 24

Den värdefulla insidan : en fallstudie av Swedbank Stadion

The purpose of this essay is to look at the Swedbank Stadion, which is a modern stadium in the south of Sweden. Swedbank Stadion is the home ground of Malmö FF, one of the largest football team in Sweden, and the goal is to create value for the team. The stadium owners have to get companies to hire premises inside of the stadium so they can pay for the home ground of Malmö FF. Therefore we have focused on the servicescape in the stadium and how it can create value for the companies that act on Swedbank Stadion on a daily basis.This study of the Swedbank Stadion is based on a qualitative approach. The qualitative approach is chosen because we wanted to establish deeper understanding for the case itself.

Närliten blir stor : ett företag på väg ut på den globala marknaden

This is a study about a company in Norrköping, called Stadium AB, and its first steps into the global market. We have studied how the conditions of the company have changed during their expansion. This study is not written from the viewpoint of business economics, it is rather a study from a cultural and social studies perspective. The study deals with subjects such as the globalization of society, organizational theories and leadership. The empiric material consists of Stadium?s staff magazine Tracks, the company?s swedish homepage on the Internet and an interview with Sussi Calås-Jonsson, Chief of the Department of Information at Stadium AB.

CSR : Drivkrafter och konsekvenser

Idag räcker det inte med att ett företag genererar vinst och har överlägsna produkter, nu tas även ansvarstagande och företagets värderingar in i bedömningen.Detta är en fallstudie på Stadium AB med frågeställningen: Vilka är de primära drivkrafterna bakom Stadium AB:s CSR arbete idag och vad blir konsekvenserna av CSR arbetet ur ett varumärkesstärkande perspektiv?Syftet var att få mer förståelse för begreppet CSR och drivkrafterna bakom. Detta gör vi genom att med en kvantitativ metod studera hur Stadium AB arbetar med CSR.Efter jämförelser mellan empiri och teori framkom att Stadium AB:s primära drivkrafter är företagets anställda och kunder. Konsekvenserna av detta är bland annat att ägarna, de anställda och kunderna får en enhetlig bild av vad företaget står för, något som är mycket viktigt och i förlängningen stärker företagets varumärke..

Arenabygget, ris eller ros? : en hedonisk prisstudie av kommuninvånarnas värdering av den nya arenan.

This study is an examination of the stadium fever prevailing in Sweden. It is built stadiums in Sweden as never before. The high cost of these constructions end up in the end at the Swedish taxpayers. The study examines through the hedonic pricing of real estate how local residents value the new stadiums. The result indicates that local residents put a positive value in the costly and sumptuous buildings.

Projektorganisering : En fallstudie av Östers IF?s nya fotbollsarena

Background - The trend of new soccer stadiums took off in England and the three key factors of this trend where security, economic value and growth. In the early 2000s the trend came to Sweden and Växjö. The soccer stadium, Värendsvallen were old and needed modernization.Purpose - The overall purpose of this study is to understand how Östers IF as a nonprofit organization has organized themselves when planning a large and complex project as the construction of a new soccer stadium. It also aims to portray how Östers IF has moved from concept to reality with the new soccer stadium.Method - The case study of the project organization in Östers IF where made ??using semi-structured interviews and participant observations.

Kan ?Gnaget? och ?Stig-Helmer? påverka infrastrukturen? : En studie om turismens påverkan på infrastrukturen

The purpose of this paper is to examine whether, and if so, how tourism effect the construction of a new city district with a stadium in focus. The study is based on a case study of Swedbank Arena and Arenastaden as nearby area. There has been an interest from the writers to study Swedbank Arena and Arenastaden, as it is a current subject, and both of them are under construction, which means that it was possible to see how the process works from the ground up. It has been shown that Swedbank Arena is built up in an entirely new district in which there will be new infrastructure that is tailored to the stadium and the crowd it?s expected to attract.

Belöningssystem för butikschefer - En fallstudie inom Stadium

Titel: Belöningssystem för butikschefer ? En fallstudie inomStadium Seminariedatum: 2006-06-07 Nyckelord: Belöningssystem, Butikschefer, Detaljhandel, Motivation, Tillväxt Ämne/Kur's: SMA405 Magisteruppsat's, 10 poäng Författare: Michael Jönsson, Åsa Lindell Handledare: Carl R. Hellberg, Ola Mattisson Forskningsfråga: I vilket avseende kan ett företag öka sin tillväxt genom attanvända ett belöningssystem för sina butikschefer? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analyserabelöningssystem för butikschefer inom den svenskadetaljhandeln. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med en abduktivansat's.

En studie i visuell sponsorkommunikation med fotboll som arena : Vilken typ av sponsorkommunikation är passande vid matchvärdskap och finns det utrymme för nytänkande?

Time changes, so also in sport. The small venues become larger and more modernized. As stadiums grows, so also does sponsorship and its popularity, around them. Is it enough as a sponsor only to expose yourself these days, or does the new times require more creativity to stand out from all the media?This work is done for Stadium AB in Norrköping, and treats questions such as; what type of sposnorcummunication that is proper to use around the soccer stadium, and if it is possible for new ideas in the future when Stadium is hosting a game? To answer these questions theory has been read about sponsorship and data has been gathered through qualitative interviewswith soccer clubs and sponsorship consultants.The work result shows that there are some general rules that the company should follow tosucceess when hosting a game.

Mätningar och betydande faktorer gällande företags kundrelationer: en fallstudie inom Stadium AB

Strong relationships are something that is really important for companies to succeed with, in purpose to increase and protect their market shares. After major research on the subject, it has been found that variables like exchange of relationship, trust, control mutability, satisfaction and commitment are important in the establishment of measuring a relationship. The purpose with this thesis was to: increase the knowledge on how companies measure, and then consequently evaluate, their relationships. To answer the purpose of the study we chose to do a case study at Stadium AB, which is a retailing concern with a high level of customer contact on a daily basis. The conclusion is that trust most likely is the key variable in measuring relationships.

Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt tidpunkt till respektive butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller att bli tvungna att rea ut produkter med minskade intäkter som följd.I dagsläget använder sig Stadium av så kallade boxar för att introducera och fylla på butikerna med produkter.

Servicestrategi inom ett företag i sportvarubranschen : Ur ett lednings-, personal- och kundperspektiv

Syfte Uppsatsen syftar att undersöka hur Stadiums servicestrategi är utformad med stöd från tidigare teorier kring servicemötet, samt hur den internt och interaktivt i mötet med kunden tillämpas. Syftet är även att undersöka om det finns ett gap mellan Stadiums levererade service och kundens upplevda service, samt om kunderna upplever servicestrategins faktorer som viktiga. Metod Uppsatsen är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats där data i form av tre semi strukturerade intervjuer samlats in. Data samlades även in via en enkätundersökning som genomfördes på plats hos fallföretaget där totalt 50 av Stadiums kunder genomförde undersökningen. Resultat Uppsatsen visar att Stadium har en planerad servicestrategi som bygger på interna och interaktiva faktorer där tydliga kopplingar till teorier inom servicemötet identifierats, vilket innebär att Stadium Örebro city fokuserar på aspekter som enligt forskning påverkar kundens upplevda servicekvalitet.

En utredning av begreppet myndighetsutövning : enligt förvaltningslagen, brottsbalken, skadeståndslagen och regeringsformen

Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt tidpunkt till respektive butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller att bli tvungna att rea ut produkter med minskade intäkter som följd.I dagsläget använder sig Stadium av så kallade boxar för att introducera och fylla på butikerna med produkter.

Instagram som mediekanal för varumärkesspridning - en fallstudie av Stadiums selfiekampanj #whatsyourdistance

Idag publiceras stora mängder bilder, och framförallt selfies, i olika sociala nätverk. Uppsatsen syftar till förstå företags användande av fenomenet selfiekampanjer på sociala medier. Varumärkesspridningen och marknadsföringsstrategin undersöks, dessutom studeras deltagarnas beteendemönster vid publiceringen av bilder. En fallstudie koncentrerad till en av Stadiums selfiekampanjer, kampanjen #whatsyourdistance på Instagram, har genomförts. Undersökningen innefattade en kortare telefonintervju med en av nyckelpersonerna bakom kampanjen samt en kvalitativ innehållsanalys av de bilder som fungerat som tävlingsbidrag. Arbetet visar bland annat att Stadium använt ett aktuellt fenomen för att få människor att publicera bilder och därigenom sprida Stadiums varumärke. Stadium har också anpassat selfiekampanjen så att den genomförs i enlighet med deltagarnas aktiviteter i det vardagliga livet. Dessutom påvisas att deltagarna huvudsakligen har följt anvisningarna för kampanjen, men har en tendens till antingen bristande kunskaper i plattformens teknik eller problem med tolkandet av instruktionerna för tävlingsmedverkan..

Barns förståelse för reklamens säljande syfte : En litteraturstudie

Marknaden för barn är lukrativ och omsätter årligen mycket pengar. Barn ses som tre marknader i en; de spenderar sina pengar på den existerande marknaden, påverkar föräldrarnas köpvanor och kan genom sina erfarenheter bli trogna ett märke i framtiden. Därför är det viktigt för företag att göra reklam för sina produkter och tjänster och teknikerna för att fånga uppmärksamhet är många, till exempel produktplaceringar. Reklam finns idag på många platser i vårt samhälle och barn utsätts dagligen för den. Syftet med detta examensarbete var att genom en litteraturstudie undersöka hur mycket av reklamens säljande budskap barn förstår och frågeställningen som knöts till syftet var: I vilket kognitivt och socialt stadium förstår barn reklamens säljande syfte? På grund av variationer i de valda vetenskapliga artiklarnas resultat var det svårt att göra några generaliseringar och studien gav inget entydigt svar på i vilket kognitivt och socialt stadium barn förstår reklamens säljande syfte..

Den interna kommunikationens inverkan på konsumenten

I den här magisteruppsatsen studeras den interna kommunikationen på Stadium AB genom en fallstudie och två enkätundersökningar. Författarna har undersökt huruvida den interna kommunikationen har en avgörande roll då företagsledningen skall förmedla önskad image och funktionell kvalitet till konsumenterna, samt vilken roll den interna kommunikationen har för konsumenternas uppfattning om företaget.Studien visar att Stadiums företagsledning förmedlar en stor mängd budskap, såsom vision, affärsidé, värderingar och mission till sina anställda. De anställda har svårighet att ta till sig all denna information och kan därför inte sprida vidare dessa budskap till konsumenterna. Vidare visar studien att konsumenterna till viss del uppfattar Stadium på det sätt som företagsledningen önskar. Det går dock att finna vissa faktorer där företagsledningens och konsumenternas uppfattningar märkbart skiljer sig ifrån varandra.Studien har genomförts i tre olika faser.

1 Nästa sida ->