Sök:

Sökresultat:

72 Uppsatser om Solo-taxonomi - Sida 2 av 5

Prov, processer och en gnutta Bloom : en analys av skriftliga salsprov i gymnasiets samhällsämnen

Uppsatsens syfte är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans samhällsämnen, samt att undersöka vilken typ av kunskap som proven mäter. Analysen görs genom granskning av sju skriftliga salsprov, alla inom samhälsvetenskapliga ämnen, vilka analyseras utifrån Bloms reviderade taxanomi. Analysen kompletteras av intervjuer med de lärare som konstruerat proven för att ge analysen ytterligare djup.Proven är konstruerade efter ämnenas läroplaner i antingen Lpf94 eller Gy11 varför proven också ställs i förhållande till en analys av kursplanen för Samhällskunskap A och ämnesplanen för Samhällskunskap 1a1.Proven visade sig vara av varierande karaktär och storlek och bestående av en skiftande mängd uppgiftstyper. Av analysen framgår att kursplanen i Lpf94 har en starkare hierarkisk relation till processerna i Blooms reviderade taxonomi, än kursplanen i Gy11. De i proven vanligaste två kunskapsdimensionerna som testas är Faktakunskap och Begreppskunskap.

Applikationer för matematikundervisning : Analys av egenskaper och matematikinnehåll

Syftet med denna studie var att undersöka applikationer som används i årskurs 1-3 på en skola i Mellansverige. Vi fokuserade speciellt på applikationernas egenskaper och innehåll. För att undersöka detta utformade vi ett analysverktyg som vi använde för att analysera 14 applikationer. Vi inriktade oss på vilket matematiskt innehåll applikationerna har, vilka kognitiva processer (utifrån Blooms taxonomi) de stimulerar och hur applikationernas inlärningsprocesser är konkreta till abstrakta.  Studien belyser forskning och litteratur om användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) i skolans undervisning.

Spelifierings påverkan på motivation för fysisk aktivitet med utgångspunkt från Bartles taxonomi

To encourage and increase the motivation to physical activity by using new information and communication technology, in order to change our behaviours into a more healthy lifestyle, could be one approach to promote public health. In our study we examine how gamification, which is about implementing classical game design elements from the computer world in a non-gaming context, can be a tool to increase the motivation for physical activity. Since similar studies already have been done we chose to focus on analyzing how different player types from Bartle?s taxonomy can be affected by the usage of a gamification application. A group of students were therefore picked and during a two weeks? period they used the application Fitocracy where they logged their daily excercise.

Sexig vs. Sund: En receptionsstudie om träning och hälsa i tjejtidningar

Syftet med denna studie var att se vilka budskap angående hälsa och träning som de tryckta medierna, i detta fall SOLO Magazine och Women?s Health, sänder ut. Dessutom undersöktes hur dessa budskap tolkades av läsarna, hur dessa förhåller sig till tryckta respektive sociala medier samt hur de uppfattar att kvinnor porträtteras i media. Studien grundar sig i Stuart Halls kommunikationsmodell encoding/decoding och omfattar en receptionsstudie som är baserad på en retorisk textanalys och därefter en analys av deltagarnas avkodning. Läsarna representerades i denna studie av två fokusgrupper där samtliga deltagare föll inom de valda mediernas målgrupp; kvinnor i åldrarna 18-35.

Krävs det mer än kunskap för att bli revisor? : en undersökning av hur väl revisorsprovet mäter tentandernas kunskap och förståelse

Revisorsnämnden har till uppgift att examinera, granska och tillgodose samhället med kompetenta revisorer. Det ställs höga krav på dem som vill bli revisorer inte minst vad gäller det professionella omdömet. Det finns två olika prov för att examinera revisorer. Provet för revisorsexamen vilket leder till titeln godkänd revisor och provet för högre revisorsexamen som leder till titeln auktoriserad revisor. När Revisorsnämnden skapar proven vill man testa det professionella omdömet.

Tahini in the shape of gas

In this text, composer Kristoffer Aronsson invites us into his mind. In a sincere and sometimes straightforward way, he tries to communicate his impressions and reflections about art, music and the creative process behind the solo guitar piece Tahini in the shape of gas..

Att lägga märke till ett varumärke

The project aims to explore how strong brands are built and what they consist of. I will focus on the subject fashion magazine, ambassadors and the different parts that a magazine consists of. Based on the information from research and literature I?m re-designing the Swedish fashion magazine Solo..

Serum Amyloid A as a possible marker of health and disease in non-domesticated mammals : a retrospective pilot study of SAA levels in dolphins, elephants and tapirs at Kolmården Wildlife Park

The veterinary handling of wildlife, both in zoos and in the wild, commonly requires that the patients need to be captured and immobilized for examination or treatment. This emphasises the need for quick, on-site, laboratory equipment, in order to minimize the analysis time and thus the stress for the animal and also in order to increase the possibility of starting relevant treatment early on. The aim of this pilot study was to determine whether Serum Amyloid A (SAA) could be a measured in blood samples from bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), Asian elephants (Elephas maximus) and South American tapirs (Tapirus terrestris). SAA rises to its maximum about 24 hours after the introduction of an inflammatory agent in companion animals. This also correlates with the estimated time it takes for animals at Kolmården Wildlife Park to be examined and having blood samples collected after being observed as sick. The study also evaluated whether the Eurolyser SOLO, using a turbidometric immunoassay (TIA) developed for human diagnostics, could be used for such analysis. This pilot study was a retrospective analysis of SAA in convenience sampled frozen serum, collected from dolphins, elephants and tapirs.

Bloggen i tidskriftsbranschen : En studie om hur tidskrifter riktade till unga kvinnor använder bloggen på webb och i tryck

Avsikten med denna studie har varit att kartlägga hur tre svenska tidskrifter riktade till unga kvinnor använder bloggen, dels på hemsidan och dels i den tryckta upplagan. Studien har även syftat till att urskilja om det finns ett samarbete mellan dessa medier och hur detta i så fall tar sig uttryck. Vidare har jag med denna studie velat klargöra vilka skillnader och likheter det finns gällande detta användande de tre tidskrifterna emellan och även tydliggöra hur de redaktionellt skrivna bloggarna används.Denna uppsats har således varit avgränsad till tre av de största tidskrifterna riktade till unga kvinnor i Sverige; ELLE, SOLO och VeckoRevyn. Samtliga tre använder bloggar på hemsidan, har en liknande målgrupp och ligger i ungefär samma prisklass.Studiens referensram tar ett avstamp i Public Relations där det tittas närmare på Co-Creational Perspective och Excellence Theory. Eftersom bloggen är en produkt på Internet, ligger fokus sedan på Public Relations på Internet, även kallat e-PR och Online Public Relations.

IDA LINDBERG - SOLO

I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden och visar på dess möjlighet att bidra till en ökad livskvalité. Jag beskriver mitt arbete med två barn med hjärnskada och deras utveckling med FMT som stöd. Frågan jag ställde mig var om FMT stämmer med Svenska Kyrkans uppdrag. Min slutsats är att FMT har en plats i Svenska Kyrkans verksamhet och stämmer helt med Svenska Kyrkans uppdrag/Diakoni..

Online visual merchandising : På e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden

År 2014, var kläder och skor två av de varukategorier som resulterade i flest transaktioner online, i Sverige. Till följd av att e-handeln växer, behöver företag inom modeindustrin utveckla sin visual merchandising online, så att den är lika effektiv som i fysiska butiker. De amerikanska forskarna Ha, Kwon och Lennon (2007) utvecklade i en studie en taxonomi där de undersökte visual merchandsing-element på den koreanska och amerikanska e-handelsmarknaden. Syftet med denna studie är att testa den taxonomi som Ha et al. (2007) utvecklade, på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden.

Omslagsbilden : En kvantitativ innehållsanalys av modemagasins omslag

Utbudet av tidningar är idag brett. Inom tidskriftsbranschen konkurrerar magasinen om konsumenternas uppmärksamhet i hopp om att konsumenterna ska köpa just deras tidning. En faktor som kan påverka dem att konsumera är omslagets utseende. För tidningsmakare gäller det att utforma ett attraktivt omslag vad gäller bild, färg och textpuffar. Omslagets utseendet är av stor betydelse för lösnummerförsäljningen, vilken i sin tur utgör en stor del av tidningsupplagan.Syftet med undersökningen är att undersöka utseendet på fyra modemagasins omslag.

Slagverk och dans

The purpose of this work is to explore the artistic processes of an ensemble where a musician and one or more dancers play together, either by improvising or by interpreting music that is written for the ensemble. The main themes are about finding ways to work with written material and still keep the communication between the music and the dance alive. The author is also interested in finding ways of identifying himself in the medium of dance although he is a musician. The result of this work can be seen in this text and in the attached film material..

Provkunskaper : Vilka kunskaper testas i geografiprov?

Denna uppsats handlar om vilka olika kunskapsformer som testas i skriftliga prov i geografi på gymnasiet och om hur detta förhåller sig till betygskriterierna. För att besvara detta har tio geografilärares prov analyserats med hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Tidigare forskning visar att prov i SO-ämnen nästan enbart testar minneskunskaper. Denna studie bekräftar delvis detta då de analyserade proven domineras av frågor som testar att minnas. Samtidigt finns det en variation i vilka kunskapsformer som testas.

Artkunskapens betydelse för tolkningen av ett ekosystem

Ekologi är en central del inom biologin och studier visar att elever har svårt för att resonera kring ekologi. Med hjälp av brickintervjuer har några gymnasieelevers förmåga att använda artkunskap vid tolkning av ett ekosystem studerats. Brickintervjuer är en form av kvalitativ intervjumetod, där eleverna får resonera kring föremål från ett ekosystem. Dessa intervjuer utfördes före och efter en kurs om det rinnande vattnets ekologi. Jag fann i min studie att fyra av fem elever förbättrade sina artkunskaper under kursen och dessa fyra elever kunde dessutom uttrycka en ökad förståelse för ekosystemet.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->