Sök:

Sökresultat:

177 Uppsatser om Smartphone - Sida 1 av 12

E-commerce via smartphone - implications of consumer perceptions and habits

Uppsatsens syfte a?r dels att identifiera konsumenternas e-handelspreferenser men a?ven att ta reda pa? eventuella skillnader ga?llande anva?ndarpreferenser via Smartphone respektive persondator. Uppsatsen identifierar e-handel som ett fenomen som blir allt starkare och som a?r pa? va?g att konkurrera ut den traditionella detaljhandeln. Fo?r att kunna svara pa? va?r problemformulering tar vi hja?lp av olika metoder. Utifra?n va?ra underso?kningar tillsammans med va?ra utvalda metoder har vi kommit fram till att konsumenterna hellre sitter vid en persondator vid konsumtion av en vara.

Säkerhet i smarttelefoner : En jämförelsestudie mellan bärbara datorer och smarttelefoner i verksamheter

Smartphones have become more common as business tools within the workplace. With its many features and great flexibility, the Smartphone has stormed the business world and become an alternative or complement to the laptop. As these mobile units' popularity has increased, the interest of businesses to invest in this new technology has increased, but has security kept up with the technology developments?This study aims to conduct a study to see if the companies in the IT industry have the same safety awareness for smart phones to laptops.The study shows that companies have greater safety awareness and higher safety requirements for laptops than Smartphones. Meanwhile, both end-users and management are well aware of the risks and threats that the Smartphone is facing..

Mobilitetens möjligheter för bloggen : En studie om mobilt bloggande

In this paper we investigate how the possibility of mobility affects the frequency of blogposts andthe use of pictures in blogs and the content of the pictures. The purpose of this paper is toinvestigate what bloggers do with the possibility of mobility and how it effects the blog. Here weonly focus on Smartphones. We focused our theory on communications and what mobility can offerto communication. To investigaste our subject we chose an combination of a qualitative and aquantitative study.

Från engagemang till intention - En kvantitativ studie om sambanden mellan engagemang och konsumenters intention att använda detaljisters smartphone-applikationer

Smartphone applications, or apps, are an increasingly important part of omnichannel retailing. While the adoption and usage of apps for communicating with consumers has grown exponentially over the past few years, there is little academic research in this area. The primary purpose of this thesis is to describe how the involvement in a product category affects consumers' intention to use a retailer-branded Smartphone application during their shopping trip. Drawing upon recent IS-literature with models TAM and UTAUT, our results indicate that product category involvement constitutes an important factor on the intention to use a retailer-branded Smartphone application. By viewing involvement as a multidimensional construct, our study shows that the degree of hedonic and expressive value a product cateogry provides consumers with has important effects on intention, and these relationships are not moderated by consumers' age.

Gruppis : utvecklingen av en mobilapplikation för informationsspridning mellan personal och vårdnadshavare

Denna rapport beskriver designprocessen och utvecklingen av en mobilapplikation kallad Gruppis. Rapporten syftar till att redogo?ra fo?r hela processen fra?n konceptualisering av ide?n till en slutgiltig interaktiv hi-fiprototyp. Syftet med applikationen a?r att underla?tta kommunikation och informationsspridning mellan personal och va?rdnadshavare i fo?rskola, skola eller andra barngrupper.Arbetsprocessen innefattade fo?rarbete i form av fokusgrupp och PACT-analys fo?r att fa? en uppfattning om anva?ndarna och deras behov.

Utveckling av mobilapplikationer till Smartphone - Faktorer som påverkar organisationer i utvecklingsprocessen

Studien utforskar vilka faktorer som påverkar organisationer i utvecklandet av enmobilapplikation för Smartphone. Syftet har varit att kunna bidra med kunskaper som gördet möjligt för organisationer att i framtiden effektivisera och förbättrautvecklingsprocessen av mobilapplikationer. Studien är genomförd som en kvalitativ,induktiv och normativ studie med aktionsforskning som forskningsmetod. Relevantlitteratur har även studerats och studien har genomförts under ett utvecklingsprojekt av enmobilapplikation hos företaget Jula AB. Frågeställningen som studien behandlade varvilka bakomliggande faktorer är det som styr utvecklingen av en mobilapplikation?Slutsatserna som drogs var att organisationens inställning till IT/IS samverkar med dessgenerella strategi och påverkar valet av funktionaliteten i mobilapplikationen.

Sökfunktioner i Smartphones : Hur moderna sökfunktioner påverkat vårt sökbeteende

The purpose of this paper has been to identify which modern search functions user of Smartphones are using, why just these functions are being used, and how they have affected the way users acquire information. Modern search functions in this paper means searches that are not based on text, i.e. ways to search for information by other means than writing something into a search field. To identify this, two studies were conducted, one with a questionnaire being distributed with the help of Google Docs through social networks, and one with four interviews with users of modern search functions for Smartphones. The study showed that even though 76 % of Smartphone users are aware of at least one modern search function, only 29% uses one on a regular basis.

Kontextmedvetenhet som ett sätt att reducera Information Overload : Designriktlinjer för kontextmedvetna smartphone-applikationer

The main topic of this thesis is to evaluate the impact on the usability of web pages when using responsive web design, a concept for developing web pages whose design adapts to the screen size being used. This is done by creating a responsive prototype based on an existing web site. A number of usability tests are conducted on the two versions of the site in order to compare the time to complete the tests and to observe the behaviour of the test participants. The tests are conducted on desktop as well as on mobile devices with varying screen size.The number of test participants was relatively low, and so the quantitative result is not statistically valid. However, the conclusion is that the most effective combination is to use either of the sites on desktop format.

App-sniffer

Detta projekt handlar om att skapa en WiFi-accesspunkt på en dator där datatrafiktill och från applikationer på en Smartphone kan avlyssnas. Första steget i projektetvar att skapa accesspunkten på en bärbar dator med Windows 7 operativsystemetoch att dokumentera tillvägagångssättet. Programmet Wireshark installerades sedanför att lyssna av internet trafiken mot en Android Smartphone. Sista steget i projektetvar att mäta och tolka nätverkstrafik på ett antal populära "appar". En relativjämförelse gjordes mellan apparna med cache-minnet påslaget kontra avslaget..

Mobil applikation eller responsiv webbplats? : En studie om vilka designaspekter som är viktiga vid utökning av ett söksystem på Internet till en smartphone

Denna uppsats redovisar en studie i hur en söktjänst på Internet kan kompletteras, antingen via en mobilapplikation eller genom en responsiv webbplats, för att underlätta användning via en Smartphone. Fokus för undersökningen ligger på Riksarkivets söktjänst Nationell ArkivDatabas (NAD) som för tillfället inte är anpassad till mobila enheter. Vårt mål är även att undersöka hur inställningen ser ut för applikationer och responsiva webbplatser bland användare samt hur dessa åsikter skiljer sig mellan olika användarmålgrupper.Tillsammans med information från tidigare forskning har en studie utförs för att undersöka för- och nackdelar mellan appar respektive responsiva webbplatser. I våra undersökningar har vi valt att använda oss av två datainsamlingsmetoder: en kvantitativ webbenkät och semistrukturerade kvalitativa intervjuer, som komplement till varandra. Totalt nio intervjuer har gjorts med tre personer ur varje Riksarkivets huvudmålgrupper.

Smartphoneapplikationer ? ett värdeskapande verktyg? : I bank- och livsmedelsbutiksbranschen

The Smartphone market is growing rapidly, between Google Play and App Store more than 25 billion apps have been downloaded since 2008. Today many companies develop their own Smartphone applications (apps) for their customers. We believe that many apps are developed without much consideration about the actual value it brings to the customer, and through them, value for the company. Instead they create applications with hope of keeping the company modern. Developing and implementing apps in a business is neither easy nor free and must therefore add value to the business in some way.

En Mobil Jukebox : Undersökning av Intresset För en Innovationsprodukt

The mobile jukebox is an idea for a new kind of Smartphone application that would allow users to dictate the music playing at various establishments. The mobile nature of the innovation allows for the possibility of a more ubiquitous service. Conducting a quantitative as well a qualitative study, the authors have found significant interest in this innovation service among potential users and potential distributors of the service. Furthermore, it is shown what aspects are important for decision makers to make a decision on whether to integrate the service into the operation of potential distributors of the service.  .

Hur värde uppstår i köpbeslutsprocessen : En studie om Smartphonen och dess appar

In communities today nearly everybody has a Smartphone and they bring it everywhere. What we think is interesting to observ is how people find value in Smartphones and applications. We aim to answer this question through three part questions: where in the buyer process they experience value, what they think is value and if there are any diffrences between the value men and women recive. We choosed to both have an quantitative and a qualitative method and a inductive way of working. Through our study we found out that people wanted the Smartphones and applications to be easy and they experienced value in the buyer process when its quick, adapteble and when it makes the day easy and we also found out that it wasent any differences between the value men and women recived..

Användbarhetstestning och designförbättringar på NPÖ Mobil ? en applikation för vårdpersonal

På uppdrag av HOW Solutions AB har användartester utförts på deras applikation NPÖ Mobil. Applikationen bygger på det webbaserade systemet NPÖ (Nationell Patientöversikt) och ger vårdpersonal (främst distriktssköterskor) tillgång till patienters journaler i sin Smartphone eller surfplatta vid hembesök. Syftet med studien är att dels se om det finns någon skillnad mellan Smartphone och surfplatta med avseende på lostness och tid men också att identifiera problem i systemet som behöver designas om. För att få en bra överblick över distriktssköterskors arbetssätt intervjuades två stycken. Dessa intervjuer låg sedan till grund för användartestet som utvecklades.

Den förlorade dialogen. : Smartphone under arbetstid.

This paper aims to create a better understanding for how executing private matters during work hours affect the individual worker. In todays world the access to social medias, the Internet and all your friends is easy to access due to Smartphones and computers. Prior research as described this both as a threat against the productivity of the worker and the moral of the workplace. While others mean that it is a source of recovery and something positive.This thesis uses a qualitative method and fifteen interviews where conducted with people between 20-30 years, who where working and living in Sweden. The theory of this paper is built on following areas: Time, the line between work and private, together alone, the brain and the affect it has on the dialogue between colleagues.

1 Nästa sida ->