Sök:

Sökresultat:

26884 Uppsatser om Resultat - Sida 1 av 1793

Läslust och läsutveckling : Fritidsläsningens påverkan på elevernas LUS- resultat

SammanfattningMitt syfte med denna uppsats var att undersöka om det finns ett samband mellan elevers LUS ? Resultat och hur mycket de läser på fritiden. Finns det ett samband mellan ett högt LUS- Resultat och ett stort och starkt läsintresse på fritiden? Hur påverkas deras läsförmåga av deras fritidsläsning?Till grund för min undersökning ligger enkäter från 41 elever i två sjätteklasser. Metoden är kvantitativ.

MPS i molnet

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik utomhus utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Metoderna som använts är webbaserad surveyundersökning som gav oss ett bredare Resultat samt uppföljande kvalitativa intervjuer som gav oss djupare Resultat. Vi fick tydliga Resultat då pedagogerna gav exempel på matematiska områden de arbetar med utomhus. Hur de genomfört olika uppgifter samt motiveringar till varför de använder sig av utomhuspedagogik i matematik..

DLS Läsförståelsetest :  - ett bra redskap för att upptäcka elever med läsförståelsesvårigheter?

Syftet med den här studien är att undersöka om DLS Läsförståelsetest är ett bra redskap för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd när det gäller läsförståelse. Detta undersöks genom att sambandet mellan DLS Läsförståelsetest och det nationella provets läsförståelsedel studeras. Studien görs på 59 elever i år 9. Studiens Resultat visar på ett visst samband mellan testen men många elever med lågt Resultat på DLS Läsförståelsetest klarar ändå det nationella provets läsförståelsedel. Elever med högt Resultat på DLS Läsförståelse får i studien även högt Resultat på det nationella provet.

Att lära in matematik utomhus : Vad, hur och varför

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik utomhus utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Metoderna som använts är webbaserad surveyundersökning som gav oss ett bredare Resultat samt uppföljande kvalitativa intervjuer som gav oss djupare Resultat. Vi fick tydliga Resultat då pedagogerna gav exempel på matematiska områden de arbetar med utomhus. Hur de genomfört olika uppgifter samt motiveringar till varför de använder sig av utomhuspedagogik i matematik..

Cykelolyckor, orsaksfaktorer och samband : Ett metodtest i GIS för att hitta ett eventuellt samband mellan cykelolyckor och platsen där de sker

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik utomhus utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Metoderna som använts är webbaserad surveyundersökning som gav oss ett bredare Resultat samt uppföljande kvalitativa intervjuer som gav oss djupare Resultat. Vi fick tydliga Resultat då pedagogerna gav exempel på matematiska områden de arbetar med utomhus. Hur de genomfört olika uppgifter samt motiveringar till varför de använder sig av utomhuspedagogik i matematik..

Vinstutdelningen i aktiebolag - särskilt om förhållandet till företagens redovisning av goodwill enligt IFRS 3

Syftet med uppsatsen är att behandla problematiken kring vinstutdelning av medel som uppkommit då ett bolag har tagit bort sin avskrivningspost för goodwill, och inte gjort en motsvarande nedskrivning av goodwillvärdet och därmed ökat sitt redovisade Resultat. Uppsatsen syftar även till att utreda bolags möjlighet till att redovisa ett önskat Resultat genom att utnyttja osäkerheten kring goodwillvärderingen. Våra slutsatser i uppsatsen är att redovisning av goodwill enligt IFRS 3 kan föranleda ett bokföringsmässigt högre Resultat. Detta högre Resultat uppkommer dock enbart på koncernnivå, och att vinstutdelningen sker från de enskilda juridiska personerna. Den osäkerhet som uppstår vid värderingen av goodwill till verkligt värde innebär även ett spelutrymme för företagen att visa ett önskat Resultat..

En jämförelse av resultatet i problemlösning mellan traditionella skolan och montessoriskolan

Vi har jämfört elevers Resultat på matematiska problem på en traditionell skola och en montessoriskola. Vi har även jämfört flickornas Resultat med pojkarnas..

Övning med direkt resultat

I den här uppsatsen har jag undersökt olika sätt att öva som ger mig ett mer direkt Resultat. Jag letar efter handlingssätt som gör att jag spelar bättre på kortare tid än efter flera dagars övning. Utifrån min bakgrund redogör jag för mitt sätt att tänka kring övning och om mina nya övningsmetoder samt inspirationskällor. Metoderna handlar om hur jag arbetar för att nå ett direkt Resultat och hur jag blir av med spänningar, rädsla och känslan av att det är svårt att spela. Jag är själv violinist och arbetet utgår från övning på fiol, men de flesta av mina metoder är möjliga att överföra till andra instrument..

Sambandet mellan lärares undervisning och elevers resultat i matematik : Påverkas elevers resultat i matematik om de ?pratar matte? på lektionerna?

Denna studie är en C-uppsats inom lärarutbildningen på Stockholms universitet. Undersökningen baserar sig på elevers Resultat på muntliga delen, och hela nationella provet våren 2010, lärarintervjuer och observationer av lektioner. Studien undersöker hurvida elever som får tillfälle att arbeta med matematik muntligt på lektionerna blir bättre på matematik än de elever som inte ?pratar? lika mycket matematik.Eleverna som ?pratar? mycket matematik på lektionerna får ett bättre Resultat på den muntliga delen av nationella provet, men inte nödvändigtvis på matematik som helhet. De elever som övar sin muntliga såväl som sin skriftliga förmåga i matematik är de som lyckas bäst..

Potentiella framgångsfaktorer till Finlands goda resultat i PISA-undersökningarna

Under flera års tid har den internationella undersökningen PISA visat att finska elever har bäst Resultat i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Dessa Resultat gjorde att vi begav oss till Finland för att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom de finska elevernas goda prestationer i naturvetenskap. Med hjälp av lärarintervjuer, enkätstudier samt observationer ville vi få svar på våra frågor. Studien visar på flera möjliga framgångsfaktorer bl.a. lärarutbildningens utformning, goda resurser samt läroplanens tydliga målformuleringar..

Om sambandet mellan information och resultat

Syftet med denna uppsats är att undersöka om informationsmängden i ?VD har ordet? kan relateras till årets Resultat före skatt och om informationsmängden har förändrats de senaste åren. Studien syftar också till att öka förståelsen för vilka trender som idag återfinns i den offentliga debatten, och vad som förväntas presenteras i årsredovisningarna.Med utgångspunkt i den offentliga debatten om årsredovisningar konstrueras en kodningsmall. Mallen består av ett antal informationskriterier, för varje informationskriterium som uppfylls i ?VD har ordet? ges det undersökta företaget ett poäng.

STOR PÅVERKAN PÅ VINST PER AKTIE MED NY REDOVISNINGSSTANDARD?

Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska koncerners Resultat och nyckeltal påverkats av den standardändring som infördes i USA från och med årsskiftet 2001/2002, SFAS 142. Detta för att kunna generalisera Resultatet till den svenska marknaden i och med att IFRS 3 implementeras under 2005. Vår undersökning, som genomförts med en jämförande ekonomisk utvärderingsmetod, visar att samtliga undersökta koncerner redovisar ett synbart högre Resultat och en urskiljbar högre vinst per aktie. Vi kan konstatera att vid såväl ett positivt som ett negativt Resultat är standardändringen gynnsam för koncernerna. Ju större goodwillposten är desto större förbättring av vinst per aktie på grund av den uteblivna avskrivningen..

Utvecklingssamtal

Arbetets syfte är att beskriva hur man som lärare kan förbereda sig själv, eleven och föräldrarna inför ett utvecklingssamtal, vilka svårigheter samt positiva faktorer som kan finnas för läraren i ett utvecklingssamtal. Detta är även frågeställningarna i arbetet. För att kunna besvara dessa frågeställningar har jag studerat litteratur som rör ämnet och även genomfört en empirisk undersökning genom att intervjua sex lärare från år 1-6. Resultatet är ganska omfattande med mycket tips på hur man kan förbereda utvecklingssamtalen för att få ut det bästa av dem. Även vad som kan vara svårt och jobbigt för en lärare i utvecklingssamtal och vad som är positivt och roligt med samtalen, finns med i Resultatet.

RR 18: Resultat per aktie - en studie av 20 börsnoterade företag

Användbarheten av RPA har varit tvivelaktig i och med minskad användning, vilket beror på att begripligheten och jämförbarheten av nyckeltalet har varit bristfällig. Tillförlitligheten till RPA kan öka efter RR 18:s ikraftträdande, eftersom kraven på en enhetlig beräkningsstandard ökar jämförbarheten. Utvecklingen av RPA har påverkats av olika Resultat- och skattebegrepp, vilket har lett till att det inte har funnits någon enhetlig redovisningspraxis. RR 18:s klassificering som en upplysningsrekommendation påverkar dess genomslagskraft. Upplysningskravens begränsade genomslagskraft kan bero på tidigare redovisningstraditioner i företagen, internationell påverkan och avsaknaden av en debatt om nyckeltalets betydelse och användning..

Andraspråkseleverna och det matematiska språket

Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om andraspråkselevernas ordförråd påverkar deras Resultat i skolans matematikundervisning. Materialet i studien utgörs av tolv andraspråks­elever och tolv svenskfödda elever i årskurs 8. Jag har låtit eleverna genomföra ett test i tre delar; det första testet består av lästal, det andra av ordförståelse och slutligen det tredje av numeriska tal. Samtliga test hör ihop och testar på detta sätt elevernas förmågor på tre olika sätt. I studien ingår även en räknesaga, där eleverna själva får skriva ett benämnt tal.

1 Nästa sida ->