Sök:

Sökresultat:

94 Uppsatser om Prostatacancer - Sida 1 av 7

Överrapportering och bedömning från skidpatrull till ambulanspersonal

Varje år diagnostiseras 10 000 män med sjukdomen Prostatacancer i Sverige. Att drabbas av sjukdomen Prostatacancer är emotionellt ansträngande. Väntetiden vad gäller behandling för patienter med Prostatacancer är lång. Detta gör att patienter med Prostatacancer lever med sjukdomen prostata-cancer och känslorna kopplade till diagnosen Prostatacancer under en lång tid. Syftet med den aktuella studien var att beskriva copingprocessen för patienter med Prostatacancer innan medicinsk behandling.

Omvårdnad vid prostatacancer

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa och sammanställa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som kan ligga till grund för en god omvårdnad för personer som drabbats av Prostatacancer..

I väntan på prostatacancer behandling : Copingprocessen för patienter med prostatacancerinnan medicinsk behandling

Varje år diagnostiseras 10 000 män med sjukdomen Prostatacancer i Sverige. Att drabbas av sjukdomen Prostatacancer är emotionellt ansträngande. Väntetiden vad gäller behandling för patienter med Prostatacancer är lång. Detta gör att patienter med Prostatacancer lever med sjukdomen prostata-cancer och känslorna kopplade till diagnosen Prostatacancer under en lång tid. Syftet med den aktuella studien var att beskriva copingprocessen för patienter med Prostatacancer innan medicinsk behandling.

Att leva med prostatacancer

Bakgrund: I de flesta utvecklade länder är Prostatacancer numera den vanligaste cancerformen hos män. Män som drabbas av Prostatacancer upplever att deras liv har förändrats på ett eller annat sätt efter diagnosen. Sjukdomens påföljder för männens dagliga liv, både de psykiska och fysiska blir en del av deras livsvärld. Syfte: Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos män med Prostatacancer. Metod: Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar.

Vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma : en kvalitativ intervjustudie

Varje år diagnostiseras 10 000 män med sjukdomen Prostatacancer i Sverige. Att drabbas av sjukdomen Prostatacancer är emotionellt ansträngande. Väntetiden vad gäller behandling för patienter med Prostatacancer är lång. Detta gör att patienter med Prostatacancer lever med sjukdomen prostata-cancer och känslorna kopplade till diagnosen Prostatacancer under en lång tid. Syftet med den aktuella studien var att beskriva copingprocessen för patienter med Prostatacancer innan medicinsk behandling.

Att leva med prostatacancer

Bakgrund: I de flesta utvecklade länder är Prostatacancer numera den vanligaste cancerformen hos män. Män som drabbas av Prostatacancer upplever att deras liv har förändrats på ett eller annat sätt efter diagnosen. Sjukdomens påföljder för männens dagliga liv, både de psykiska och fysiska blir en del av deras livsvärld. Syfte: Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos män med Prostatacancer. Metod: Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar.

Att leva med prostatacancer: en litteraturstudie

Cancer är en ständigt pågående process och påverkar livet, diagnosen cancer skapar många funderingar och känslor hos den drabbade individen. Prostatacancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland män och påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser av att leva med Prostatacancer. Arton artiklar som motsvarade syftet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att leva med smärta och vara impotent påverkar glädjen i livet, att vara orolig och skämmas över inkontinens, att inte vara redo att berätta för andra, att vara i behov av stöd och kunskap och att känna hopp ger balans i livet.

Att drabbas av prostatacancer : Männens upplevelser av sjukdomen

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och drabbar i genomsnitt 8000 personer per år. För de drabbade männen kan vardagslivet förändras, både på grund av cancersjukdomen och av behandlingen. Behandlingen kan leda till komplikationer som inkontinens och impotens vilket kan påverka mannens fysiska existens, sociala identitet och trygghet. Studiens teoretiska referensram utgår från Cullbergs kris- och utvecklingsteori. Studiens syfte var att belysa hur man upplever livet efter diagnosen Prostatacancer.

Kostrelaterade riskfaktorer : En litteraturstudie gällande IGF-1 och ökad risk för prostatacancer

Bakgrund:Den dominerande cancerformen hos män över 75 år är Prostatacancer. Kosten har en påverkan på många sjukdomstillstånd och på senare tid har man undersökt misstankarna kring om höga nivåer av IGF-1 kan öka risken för att utveckla Prostatacancer. IGF-1 finns naturligt i kroppen men hormonet finns bland annat också i vissa livsmedel så som mejeriprodukter. Syfte:Att granska tillgänglig evidens gällande samband mellan höga nivåer av IGF-1 och Prostatacancer, samt att om ett samband går att finna, undersöka om en kostrekommendation kan göras för att sänka nivåerna av detta hormon i kroppen och på så vis minska risken för utveckling av Prostatacancer. Metod:Systematisk litteraturstudie.

Att drabbas av prostatacancer - Männens upplevelser av sjukdomen

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och drabbar i genomsnitt 8000 personer per år. För de drabbade männen kan vardagslivet förändras, både på grund av cancersjukdomen och av behandlingen. Behandlingen kan leda till komplikationer som inkontinens och impotens vilket kan påverka mannens fysiska existens, sociala identitet och trygghet. Studiens teoretiska referensram utgår från Cullbergs kris- och utvecklingsteori. Studiens syfte var att belysa hur man upplever livet efter diagnosen Prostatacancer.

Upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med prostatacancer: en litteraturstudie

Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos män. Behandlingen har ofta många biverkningar både fysiskt, psykiskt och emotionellt, förutom de exsistentiella problem som en cancerdiagnos innebär. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med Prostatacancer. Tretton vetenskapliga, kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutkategorier.

Upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med prostatacancer: en litteraturstudie

Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos män. Behandlingen har ofta många biverkningar både fysiskt, psykiskt och emotionellt, förutom de exsistentiella problem som en cancerdiagnos innebär. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med Prostatacancer. Tretton vetenskapliga, kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutkategorier. Att livet är viktigast, men anpassning krävs: Att en förlorad funktion är svår att ersätta: Att inte längre vara en man:Att förlora lust och intresse:Att vilja veta, få stöd och förståelse.

Att leva med prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos män. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelse av att leva med Prostatacancer. Studien är baserad på nio vetenskapliga artiklar som publicerades mellan år 2000 till 2006. Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att känna motvilja att prata, Att vilja få bättre information och uppleva kontinuitet i vårdsituationen, Att känna sig förändrad och lära sig hantera detta och att tänka på döden, framtiden och att inte ta saker förgivet.

Upplevelsen av sexualitet vid prostatacancer - ett parperspektiv: En litteraturstudie

Män som drabbats av Prostatacancer fick en negativ påverkan på sexualiteten. Biverkningarna av behandlingen bidrog till erektionsproblem, minskad lust och feminisering. Detta påverkar även männens partner då sexlivet förändras och i många fall upphör. Syftet med litteraturstudien var att med ett inifrånperspektiv beskriva upplevelsen av sexualitet vid Prostatacancer, sett från både mannen och dess partners perspektiv. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Att vara partner till en man med prostatacancer : en litteraturstudie

Bakgrund: I va?rlden rangordnas Prostatacancer som den vanligaste fo?rekommande do?dsorsaken bland ma?n. Da? partnern till en person med Prostatacancer har en stor roll i omva?rdnaden av sin familjemedlem, a?r det viktigt att belysa a?ven partnerns upplevelser. Partnern bo?r inkluderas i den personcentrerade omva?rdnaden eftersom oha?lsa och sjukdom sa?llan a?r na?got som pa?verkar endast den sjuka individen, utan a?ven partnern.Syfte: Syftet med denna studie var att belysa partnerns upplevelse av att leva med en man med Prostatacancer.

1 Nästa sida ->