Sök:

Att vara partner till en man med prostatacancer

en litteraturstudie


Bakgrund: I va?rlden rangordnas prostatacancer som den vanligaste fo?rekommande do?dsorsaken bland ma?n. Da? partnern till en person med prostatacancer har en stor roll i omva?rdnaden av sin familjemedlem, a?r det viktigt att belysa a?ven partnerns upplevelser. Partnern bo?r inkluderas i den personcentrerade omva?rdnaden eftersom oha?lsa och sjukdom sa?llan a?r na?got som pa?verkar endast den sjuka individen, utan a?ven partnern.Syfte: Syftet med denna studie var att belysa partnerns upplevelse av att leva med en man med prostatacancer. Metod: En litteraturstudie baserad pa? a?tta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inneha?llsanalysen var inspirerad av Graneheim och Lundmans beskrivning av inneha?llsanalys.Resultat: Inneha?llsanalysen resulterade i fyra kategorier och fem underkategorier. Kategorierna var upplevelser av sto?d, upplevelser av ra?dsla och oro, upplevelser av den fo?ra?ndrade relationen och upplevelser av utanfo?rskap.Slutsats: Det var vanligt att partner bland annat upplevde en ka?nsla av utanfo?rskap och a?ven oro o?ver framtiden. Det fo?rekom ocksa? partner som upplevde att deras va?lma?ende fo?rba?ttrades. Genom att belysa partnerns upplevelse kan ge va?rdpersonalen en sto?rre fo?rsta?else av hur det kan vara att leva med en person med prostatacancer samt resultera i en personcentrerad omva?rdnad a?ven fo?r partnern. 

Författare

Therese Carlsson Jonas Larsson

Lärosäte och institution

Institutionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..