Sök:

Sökresultat:

942 Uppsatser om Pris - Sida 1 av 63

Högt pris hög kvalitet? : En empirisk analys av sambandet mellan pris och kvalitet på konsumentvaror

Sedan 50-talet har flera empiriska studier bevisat att det finns positiva samband mellan Prisoch kvalitet på flera konsumentvarumarknader i olika länder. Även om korrelationen mellanPris och kvalitet vanligtvis är relativt låg, använder konsumenterna ändå Priset som entumregel för att bedöma kvaliteten. I uppsatsen visas det empiriska sambandet mellan Pris ochbedömd kvalitet för ett antal konsumentprodukter i Sverige som konsumenttidningen Råd &Rön har kvalitetstestat år 2011. Analysen baseras i huvudsak på Spearmansrangkorrelationstest (rs). Resultaten i vår uppsats är i linje med tidigare studier.

Transformationsproblemet - Ett pseudoproblem?

Syftet med uppsatsen är att beskriva Karl Marx teori om hur värde övergår till Pris samt redogöra för kritiken av denna. Att redogöra för och dra slutsatser av TSSI, vilka i sin tur hävdar att beroende på hur Marx läses kan omvandlingen mellan värde och Pris ses som konsekvent..

Avregleringen av Apoteksmonopolet : snabbare smärtlindring för konsumenten?

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förändringar i Pris och tillgänglighet på OTC-läkemedel före och efter avregleringen av det svenska apoteksmonopolet ur ett konsumentperspektiv.Metod: Kvantitativ undersökning med abduktiv forskningsansats, där datainsamling sker via telefonkontakt och observation av hemsidorTeori: Marknadsformer, Avregleringar, Marknadsmixen, Prissättningsstrategier, ÖppettiderResultat: Uppgång skedde kontinuerligt i Pris på OTC-läkemedel före avregleringen av apoteksmonopolet och öppettiderna var då begränsade. Undersökningen visar att Pris på OTC-läkemedel marginellt gått upp och en ökning skett i antal timmars öppethållande per vecka bland samtliga återförsäljare. Avregleringen har bidragit till stora variationer i Priser och öppettider bland olika återförsäljare. Det finns ett mycket svagt positivt samband mellan Pris på OTC-läkemedel och öppettider. Starkast är sambandet för Bensinstationer och Kiosker och närbutiker där undersökningen visar på både ett högt Pris och flexibelt öppethållande..

"Gudrun": en studie i stormfällningen och dess inverkan på
skogsråvarans pris

En svår storm inträffade i Syd- och Västsverige den 8-9 januari år 2005. Flera samhällsfunktioner drabbades av störningar. Skogsbruket drabbades mycket hårt, då ungefär en årsavverkning föll för stormvindarna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Priset på skogsråvara påverkas på sikt av denna plötsliga utbudshöjning. För att svara på syftet har skogsråvarumarknaden studerats och sedan har de faktorer som påverkar Pris och kvantitet identifierats med hjälp av neoklassisk mikroteori.

Resor och miljö : En resvane-undersökning om miljömedvetenhet

Denna undersökning ska se om faktorerna klimat, image, Pris och transporter påverkar populationens miljömedvetenhet vid resa.

Accepterat pris : Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Begreppet lockPriser har på senare tid fått utstå hård kritik i media. På grund av detta har många fastighetsmäklare i Stockholms innerstad sedan augusti 2011, gemensamt gått över till Prismodellen accepterat Pris. Accepterat Pris ska ge en indikation av vilket Pris säljaren är beredd att sälja till, det angivna Priset är dock ej bindande. Detta är en rapport som är gjord för att jämföra hur mycket skillnaden mellan utgångsPris och slutPris har varit före och efter införandet av accepterat Pris. Vi har valt att geografiskt avgränsa oss endast till Stockholms innerstad där vi även har jämfört de olika delmarknaderna Kungsholmen, Södermalm, Vasastan och Östermalm med varandra. Rapporten omfattas dels av en empirisk analys av utgångsPriser och slutPriser i Stockholms innerstad, dels av intervjuer genomförda med berörda mäklare i områdena. Med hjälp av den inhämtade Prisstatistiken kan vi konstatera att införandet av accepterat Pris har gjort att skillnaderna mellan utgångsPris och slutPris minskat från 25,6 procent till 2,4 procent. En liten ökning mellan utgångsPris och slutPris kan ses de senaste två månaderna, vilket beror på att utgångsPriserna inte följt med Prisutvecklingen. Precis som en tidigare studie visat, är skillnaden betydligt mindre på Östermalm än i övriga Stockholms innerstad.

Vertikala samarbeten, begränsningar och prisstyrning

I denna uppsats behandlas hur vertikala samarbeten och begränsningar är reglerade i svensk och europeisk rätt och hur synen på vertikala begränsningar har förändrats. Uppsatsen försöker även att måla upp en gräns mellan tillåten och otillåten vertikal Prisstyrning. Metoden är baserad på en rättsdogmatisk metod. Svensk konkurrensrätt är harmoniserad med EG- rätten. Konkurrensbegränsande samarbeten är förbjudna enligt artikel 81 EG- fördraget/6§ konkurrenslagen.

Offentlig Upphandling ? Hur priset påverkar

Då den svenska offentliga sektorn handlar kontorsmaterial, idrottsarenor, tjänster eller andra former av inköp hamnar detta under benämningen offentlig upphandling. Den totala summan av offentlig upphandling i Sverige uppskattas överstiga 500 miljarder svenska kronor årligen. När en offentlig upphandling skall genomföras skapas ett förfrågningsmaterial från upphandlaren genom vilket leverantörer får lämna anbud om att kunna slutföra det kontrakt som erbjuds. När anbuden kommer in är det upphandlarens uppgifter att avgöra vilket anbud som är det mest fördelaktiga, detta genom att väga olika faktorer emot varandra. Denna studie undersöker ifall faktorn Pris prioriteras i denna beslutsfattande situation från upphandlaren.

Accepterat pris: -En studie om bakgrundentill införandet och om syftet uppnåtts ochhålls än idag?

Våren 2011 var det stora debattämnet i media, bland konsumenter och hos fastighetsmäklarelockPriser. Med lockPris avses att en bostad annonseras till ett väsentligt lägre Pris än detbedömda marknadsvärdet på bostaden. Motivet var att locka till sig fler spekulanter till eneventuell budgivning. Innebörden avväsentligt är inte helt fastställt i lagen, vilket görbegreppet svårtolkat. I och med attutgångsPriserna var satta så lågt jämfört med vadslutPrisetblev så fick fastighetsmäklarna utstå mycket kritik.

Pris, varumärke och produktbetygs påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet : Ett experiment för att undersöka till vilken grad pris, varumärke och produktbetyg påverkar hur konsumenter upplever kvaliteten av en produkt

Konsumenter vill gärna tro att de fattar rationella beslut utifrån en produkts faktiska egenskaper. Det har däremot visat sig att konsumenter inte alltid är helt rationella utan ofta influeras av en produkts yttre stimuli, som exempelvis Pris och varumärke. Vetskapen om hur yttre stimuli faktiskt påverkar konsumenters upplevda kvalitet beroende på produkt är ytterst vital och kan bistå marknadsförare med värdefull information i sitt dagliga arbete. Syftet med uppsatsen att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av Pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda kvalitet för en dagligvara respektive en sällanköpsvara. För att besvara syftet har fem hypoteser sammanställts utifrån vald teori.

Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris

Under de senaste 20 åren har Priset på skogsfastigheter ökat dramatiskt. Historiskt sett har Priset på skogsfastigheter haft en tydlig koppling till skogens avkastning, men detta samband tycks inte längre gälla. Utöver värdet av skogens ekonomiska avkastning, tillkommer idag värdet av ickemonetära resurser som tidigare hade en begränsad betydelse för fastigheternas Pris. Faktorer som bonitet och åldersfördelning påverkar en skogsfastighets avkastning. Men är det självklart att dessa faktorer även påverkar skogsfastigheters Pris? Om utvecklingen av fastighetsPriset medfört en försvagad koppling mellan avkastning och Pris, kan detta då förklaras av att tidigare Prispåverkande faktorer inte längre beaktas i fastighetsvärderingarna? Syftet med studien var med bakgrund av detta att undersöka hur ett antal faktorer påverkar fastigheters Pris; däribland åldersfördelningen och boniteten.

Kostar det så smakar det? : Ett experiment för att se om varumärkeskonsumenter upplever högre produktkvalitet vid ett högre pris.

Vi har sett trender i samhället som tyder på att vår konsumtion har flyttats mot mer immateriella produktegenskaper. Med en hög levnadsstandard konsumerar vi mycket och vi lägger mycket pengar på varumärken. Vi tittar på fenomenet Prispremium, att betala mycket för ett varumärke och hur Pris påverkar konsumenters upplevda produktkvalitet. Vi försöker besvara frågan om varumärkeskonsumenter, konsumenter som ofta betalar Prispremium, får ut ett mervärde i form av en högre upplevd kvalitet just på grund utav ett högt produktPris. Vi frågar oss samtidigt om varumärkeskonsumenter har ett högre acceptansPris för produkter i allmänhet då de betalar mer än bara för varans fysiska egenskaper.

E-handel vs Detaljhandel : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av mobiltelefon och böcker

E-handeln har haft en enorm tillväxt de senaste åren och börjar konkurrera ut detaljhandeln på marknaden. Internets utveckling har bidragit till att konsumenter idag kan handla enklare och billigare genom e-handel. Ett problem som företagen ständigt står inför är att identifiera vilka faktorer som tillfredställer konsumentens behov på bästa möjliga sätt.Syftet med denna uppsats är att undersöka hur faktorerna; avstånd, tid, Pris, bra service och information i relation till varandra påverkar konsumentens val mellan e-handel respektive detaljhandel vid köp av mobiltelefon och böcker. Dessutom avser vi att studera likheter och skillnader mellan män och kvinnor.Resultatet från denna undersökning bygger på en kvantitativ enkätundersökning utförd med hjälp av studenter i Ekonomikum vid Uppsala Universitet. Studenter anser att Pris och information är de viktigaste faktorerna vid köp av mobiltelefon, medan Pris och tid är mest viktiga vid köp av böcker.

Mobilapplikationsanvändning bland ungdomar i Karlstad : Pris före funktion?

I denna uppsats undersöks ungdomars användning av gratis mobilapplikationer. Uppsatsen lyfter fram faktorer som påverkar applikationsanvändningen och förklarar hur faktorerna i jämförelse med varandra påverkar användningen. Genom detta nyanseras även skillnader mellan användningen av gratis-applikationer och betal-applikationer.En kvalitativ studie gjordes i form av två fokusgrupper där den åtskiljande faktorn var förvärvsinkomst. Deltagarna fick i grupper diskutera olika teman, till exempel Pris, sociala påtryckningar och attityd kring användningen av mobilapplikationer. Resultatet av gruppintervjuerna tolkades och analyserades utifrån en tolkningsram baserad på företagsekonomiska teorier.

Villamarknaden - en studie av pris och omsättningsutvecklingen 1990-2002

Vi har i vår uppsats undersökt huruvida det finns korrelationssamband mellan makroekonomiskafaktorerna och Pris- och omsättningsutvecklingen för villor, för perioden 1990-2002. Faktorerna har i tidsserier analyserats med hjälp av multipel regressionsanalys.Resultaten av vår undersökning tyder på att förändringar av makroekonomiska faktorer leder till förändringar på villamarknaden. Resultaten är dock inte entydiga varför vi inte kan påvisa någon generellt gltig formel.

1 Nästa sida ->