Sök:

Sökresultat:

706 Uppsatser om Namn - Sida 1 av 48

  Förnamnstrender 2007 jämfört med 1998 : En personnamnsstudie

Denna uppsats handlar om vad som hänt i Namnskicket bland personNamnen mellan år 1998 och år 2007. Syftet är att se vad som har hänt, och varför, på nio år. De 100 vanligaste pojk- och flickNamnen 1998 och 2007 har undersökts och tendenser har framkommit. De korta Namnen, de Namn som tillhör de nordiska, de Namn som var populära kring år 1900 och de lite mer ovanliga Namnen har blivit mer populära 2007 jämfört med 1998. Namn med betydelse har blivit mer populära bland flickNamnen, medan bibliska Namn blivit mindre populära bland pojkNamnen.

Regionala antroponomastikon under runsvensk tid

I föreliggande arbete jämförs Nordupplands runsvenska antroponomastikon (personNamnsförråd) med Västergötlands med avseende på fördelningen av Namnbildningstyper, vilka Namn och Namnleder som är mest frekventa och andelen unika Namn. Det framkommer att Norduppland och Västergötland har i stort sett identisk fördelning av Namnbildningstyper och andel unika Namn men skiljer sig åt både gällande vilka Namn och förleder som är mest frekventa och hur stor andel de frekventa Namnen och förlederna utgör av respektive områdes totala material. Västergötland, vars frekventa Namn utgör en större andel, förefaller ha ett mer homogent och mindre originellt antroponomastikon än Uppland. Den större variationen i det uppländska materialet kan eventuellt förklaras med att de uppländska runstenarna rests av och till minne av en socialt mer differentierad grupp. Den västgötska enheten speglar att de västgötska stenarna hört till en smalare samhällsklass.

Angående processer som underligger stimulifamiljaritet i episodisk namnigenkänning

I föreliggande studie undersöktes episodisk igenkänning av Namn och dess relation till två olika former av pre-experimentell kunskap, Namnfrekvens och celebritet. Frekvens operationaliserades som antalet träffar i den nationella telefonkatalogen och celebritet som antalet träffar i massmediala webbsidor. Fyrtiosju studenter deltog i ett episodiskt igenkänningstest i en mixed modell design, där 192 Namn användes, vilka kombinerades till fyra olika grupper som variationer av de två faktorerna. Mellangruppsvariabeln var ökad uppmärksamhet för celebritet för den ena gruppen där fpp instruerades att bedöma Namn som celebra eller icke celebra, och ökad uppmärksamhet för frekvens för den andra där fpp instruerades att bedöma Namn som vanliga eller ovanliga. Celebritet var positivt och frekvens negativt associerat med korrekt igenkänning, och resultatet gav upphov till en generalisering av ordfrekvenseffektens förklaring till Namn, varpå en Namnfrekvenseffekt presenterades.

I allmänhetens intresse?

Frågeställning och syfte. Vår huvudsakliga frågeställning är; Hur ser journalisters etiska avväganden angående Namn och bildpublicering ut i Storbritannien och i Sverige? Vilka skillnader och likheter finns i journalisternas inställning till Namn och bild publicering, och varför ser sederna så annorlunda ut i respektive land?.

Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.

Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som skapades för denna studie. Till frågeformuläret hörde brevet från en tänkt arbetssökande. Det fanns fyra alternativa Namn: ett svenskt och ett utländskt mansNamn samt ett svenskt och ett utländskt kvinnoNamn. Innehållet i brevet var för övrigt identiskt.

Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.

Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som skapades för denna studie. Till frågeformuläret hörde brevet från en tänkt arbetssökande. Det fanns fyra alternativa Namn: ett svenskt och ett utländskt mansNamn samt ett svenskt och ett utländskt kvinnoNamn. Innehållet i brevet var för övrigt identiskt.

Anonymitet och YouTube : Konsekvenser för YouTube-användares kommentarer i och med minskad anonymitet

Denna studie undersöker hur minskad anonymitet kan förändra sättet människor skriver kommentarer på YouTube-videor. YouTube begärde nyligen att användarna skulle ange sina fullständiga Namn. Användare är ännu inte skyldiga att ändra sitt användarNamn, men om de inte gör det ombes de att svara på varför de väljer att ha kvar sitt alias. För att undersöka detta lät vi först användare svara på en enkät för att se vad de tycker om att vara anonym kontra att ge ut sitt riktiga Namn, och om att ge sitt riktiga Namn gör dem mer uppmärksamma kring deras sätt att kommentera på YouTube. Sedan, för att se vad som verkligen händer i kommentarsfälten, gick vi igenom ett antal kommentarer för att hitta mönster i hur ett alias kontra ett riktigt Namn relaterar till processen att skriva negativa kontra positiva kommentarer.

Namngivning och namntrender : en nulägesrapport

Denna uppsats består av en språksociologisk undersökning av Namngivning och Namntrender. Hur tänker vi när vi Namnger våra barn? Är det viktigt att låta Namn gå arv? Är det viktigt att vara originell? Hur mycket styr trender oss i våra Namnval? Detta är några av de frågor jag har undersökt..

Kevins konnotationer- skillnader i högstadielärares associationer till tio olika förnamn

Sammanfattning331 svenska högstadielärare bedömde i en enkät tio olika förNamnpå fiktiva elever inom fem dimensioner: framgångsrik, populärbland kamrater, social förmåga, maskulin/feminin ochsocioekonomisk status. Namnen valdes enligt följande: två vanligaNamn, två ovanliga, två Namn vanligast bland höginkomsttagare,två vanligast bland låginkomsttagare och två av icke-svensktursprung. Hypoteserna var att förNamnen skulle ha olikakonnotationer, att detta skulle visa sig inom samtliga femdimensioner samt att vanliga Namn och Namn typiska förhöginkomsttagare skulle få en mera positiv bedömning än övriga.Undersökningen gav stöd åt samtliga hypoteser.Effektmagnituderna var stora. Respondenternas kön, ålder ochyrkeserfarenhet påverkade vissa bedömningar signifikant meneffektmagnituderna var små. Resultaten indikerar attNamnkonnotationer är ett förekommande fenomen även i Sverige,åtminstone på högstadiet.Nyckelord.

Xtarzia, Zitronita, Tim och Tiiim! : En jämförelse mellan internetnamn och tillbytta förnamn

 SammandragFler och fler människor hamnar i en situation då de behöver skapa sig ett Namn på internet. Detta är ett relativt nytt fenomen och vid skapandet av dessa Namn väljer många männsikor att inte följa de Namntraditioner som länge har gällt för verkliga personNamn. Det finns dock människor som väljer att byta förNamn även i verkligheten. I den här uppsatsen undersöks vad som utmärker de Namn som människor använder sig av på internet, vad som utmärker tillbytta förNamn samt vad dessa Namngrupper har gemensamt och hur de skiljer sig åt. Materialet består främst av tillbytta förNamn och internetNamn insamlade från två olika communities; Lunarstorm och Bilddagboken.

Särskiljningsförmåga hos geografiska namn : En varumärkesrättslig studie

Enligt grundregeln i 1:5 2 st. 1 p. varumärkeslagen (2010:1877) (VML) är varukännetecken som endast består av tecken eller benämningar som visar en varas eller tjänsts geografiska ursprung inte särskiljande och uppfyller därmed inte kraven för att kunna varumärkesregistreras. Ett varumärke får heller inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens geografiska ursprung, 2:7 1 st. VML.

Det skrivna ordet : Att arbeta med det skrivna ordet i förskolan

 I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att tyda det skrivna ordet.Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna Namn. Det är något som alla barn på förskolan får bekanta sig med.

Bemöts pojkar och flickor olika i förskolan? : en studie som syftar till att undersöka om det är någon skillnad i pedagogernas bemötande av flickor och pojkar på en förskola

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det är någon skillnad i förskolepedagogens bemötande av flickor och pojkar och i så fall på vilket sätt.Metod: Under denna studie så har jag använt mig av en kvantitativ undersökningsmetod, då jag har gjort observationer på en förskola.Resultat: Studiens resultat visar att pedagogens bemötande av barnet till största del består av negativ uppmärksamhet. Pojkarna fick mer negativ uppmärksamhet riktad mot sig än vad flickorna fick. Ser vi på flickornas resultat så visar det att de inte fick lika mycket negativ uppmärksamhet riktad mot sig som pojkarna, men de fick ändå mer negativ uppmärksamhet än positiv. Förskolepedagogerna använde till stor del barnets Namn vid tillsägningar och beröm. Pojkarna fick oftare än flickorna höra sitt Namn nämnas i negativ bemärkelse..

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutprocessen kring ett namnbyte

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa upplevelser av etnisk diskriminering bland andra generationens invandrare med akademisk bakgrund, vilka genom Namnbyte från ett utländskt till ett mer svenskliknande Namn, tror sig öka sina möjligheter på arbetsmarkna-den. Frågorna jag har valt för att uppnå syftet är: Hur har den tankeprocess kring etnisk dis-kriminering på arbetsmarknaden sett ut som föranlett ett Namnbyte från ett utländskt till ett mer svenskliknande? Vilka föreställningar om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden har de som bytt Namn? Har Namnbytet från ett utländskt till ett mer svenskliknande Namn infriat individens förväntningar på arbetsmarknaden? Metoden jag använder för att illustrera syftet är av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet består av fyra intervjuer med andra gene-rationens invandrare med akademisk bakgrund. I studiens teoretiska del har jag vetenskaplig litteratur som grund för att vidare kunna i resultatanalysen diskutera de olika faktorer som be-lyser problemställningen. Min slutsats av denna studie är att föreställningar om den andra gruppen, har hämmat, både den större gruppen och den lilla individen.

Det beroendeframkallande klicket : Engagerande och emotionella icke-spel

En ny spelgenre har ökat i popularitet de senaste fem åren. En spelgenre som faller utanför den klassiska definitionen av spel. En spelgenre vid Namn ?Idle Games?. Föreliggande studie handlar om vilka element i dessa spel som får spelaren att fortsätta spela och hur elementen kan analyseras med hjälp av MDA och AARRR ramverken.

1 Nästa sida ->