Sök:

Sökresultat:

2617 Uppsatser om Matematik - Sida 1 av 175

Kreativ matematik

Forskning har visat att elevers intresse för Matematik avtar ju äldre de blir. En av orsakerna till detta kan vara den traditionella Matematiken som till stor del består av symboler och tekniker för att hitta rätt svar. För att få engagerade elever som intresserar sig för Matematik måste undervisningen förändras. I min uppsats vill jag därför lyfta fram författare och lärare som intresserar sig för den matematiska utvecklingen..

Vilken betydelse har fortbildning i matematik för förskolepedagoger?

En undersökning om hur en fortbildning på 5 poäng i Matematik har påverkat förskolepedagoger. Resultatet av undersökningen visar att fortbildningen har påverkat deras attityder till Matematik i positiv riktning och att de arbetar mer medvetet och vid fler tillfällen med Matematik efter kursen..

Att tala matematik

Syftet med vår rapport var att kartlägga om det talas Matematik under Matematiklektionerna samt att få en bild av vad lärarna anser att tala Matematik är. Undersökningen genomfördes på en skola i Haparanda hösten 2005 med elever från år 6-9 samt deras lärare i ämnet Matematik. Vi har använt oss av enkätundersökningar och observationer för att få en helhetsbild av läget. Resultatet av vår undersökning visar på att lärarna anser att det är viktigt att tala Matematik men att undervisningens uppläggning saknar naturliga och viktiga inslag i att tala Matematik. Vi har även kunnat konstatera att Matematikboken styr undervisningen i allt för hög grad.

Förskollärares inställning till matematik kopplat till undervisning i förskoleklass

Arbetet handlar om vad förskollärare i förskoleklass har för syn på ämnet Matematik och hur de arbetar med Matematik. Vi undersökte om det finns andra faktorer som kan vara av betydelse när det gäller förskollärarnas sätt att arbeta med Matematik. Faktorer som vi tror kan ha en viss påverkan är eget intresse för ämnet, arbetskolleger som man kan utbytta tankar med och fortbildning..

Laborativ matematik: en studie i hur inslag av laborativ
matematik i undervisningen påverkar gymnasieelevers intresse
för matematik

Vi har under våra praktikperioder i gymnasieskolan uppmärksammat att intresset för Matematik i många fall är lågt hos eleverna. Att Matematikintresset bör ökas visar också den senaste granskningen som gjorts av Skolverket under 2001 och 2002. Med stöd av detta utförde vi ett utvecklingsarbete med syfte att undersöka hur inslag av laborativ Matematik i undervisningen påverkar gymnasieelevers intresse för Matematik. Undersökningen genomfördes under fyra veckor på Livsmedelsprogrammet vid en gymnasieskola i Luleå Kommun. De mätinstrument vi använt oss av är skriftliga enkäter samt observationer.

Matematik : som eleven ser det Elevers uppfattningar om matematik och matematikundervisning

Studiens syftar till att undersöka elevers uppfattningar om Matematik och Matematikundervisning. Arbetet består av en litteraturgenomgång och en empirisk del där intervjuer med åtta elever ingår.Både den teoretiskaoch den empiriska delen behandlar tre områden. Dessa områden är: - Varför har vi Matematik i skolan? - Vad är Matematik?- Hur bedrivs Matematikundervisning? Den teoretiska studien beskriver frågeställningarna utifrån hur forskare, författare och lärare ser på det. Inom denna del inryms även en beskrivning om hur undervisning skulle kunna se ut i praktiken.

Rolig matematik- varierad undervisning i år4-6

Hur man kan arbeta med Matematik i grundskolan, år 4-6, på ett varierande och verklighetsnära sätt. En studie av litteratur om detta och lektionsförslag utifrån litteraturstudien samt Internet och grundidéer från praktiktid..

Pedagogers arbete med matematik : En studie om hur matematik synliggörs i förskola och förskoleklass

Syftet med undersökningen var att synliggöra och få kunskaper om några pedagogers arbete med Matematik i förskola och förskoleklass.Vi valde att använda oss av observationer och semistrukturerade intervjuer. I vår under­sökning har sammanlagt sex pedagoger deltagit, fyra av dem arbetar i förskolan och två i förskoleklass.Resultatet visade att pedagogers arbete med Matematik är betydelsefullt i förskolan och förskole­klass då barnen förbereds inför skolan. I undersökningen framkom det att ped­a­­­­­­goger arbetar med Matematik både planerat och spontant i vardagen. Under­sökningen visade att samtliga pedagoger arbetar praktiskt med Matematik med teoriska anknytningar. Mate­­matiskt material har visat sig vara av betydelse i pedagogers arbete med Matematik..

När använder barn matematik

Enligt våra styrdokument ska elever ha baskunskap i Matematik för att hantera situationer i närmiljön, förstå grundläggande matematiska begrepp och kunna använda logiska resonemang.Syftet med uppsatsen är att undersöka elevers uppfattning om när, hur och varför de använder Matematik. Observationer och halvstrukturerade intervjuer med elever i år 2 undersöker vad Matematik är för elever, om elever vet varför man ska lära sig Matematik och slutligen när använder elever Matematik? Intervjuer med pedagoger undersöker om det finns något samband mellan undervisning och arbetssätt och elevernas förhållningssätt till Matematik.Resultat visar att, förutom på lektionerna så använder eleverna Matematik som ett redskap för att få svar på sina frågor. Ibland använder de Matematik genom sina jämförelser och iakttagelser utan att vara medvetna om det. Läraren kan hjälpa elever att överbrygga skolans formella Matematik med sina informella kunskaper som har sin grund i egna upplevelser och erfarenheter.

Självförtroende i matematik

Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att göra en litteraturstudie kombinerat med våra egna tankar och idéer om självförtroende i Matematik. Vi har i sammanställningen av forskningen i huvudsak koncentrerat oss på svensk forskning.Det har visat sig att svagt självförtroende i Matematik påverkar resultaten i Matematik negativt. Faktorer som upprepade misslyckanden, ogynnsam undervisning och föräldrar med negativ inställning till Matematik har visat sig ha en negativ påverkan på självförtroendet i Matematik. Elever som kommer från hem med arbetare och småföretagare har visat sig ha sämre självförtroende i Matematik än elever som kommer från hem med högre tjänstemän och storföretagare. Det har även visat sig att flickor har sämre självförtroende i Matematik än pojkar.

Sambandet mellan lärares undervisning och elevers resultat i matematik : Påverkas elevers resultat i matematik om de ?pratar matte? på lektionerna?

Denna studie är en C-uppsats inom lärarutbildningen på Stockholms universitet. Undersökningen baserar sig på elevers resultat på muntliga delen, och hela nationella provet våren 2010, lärarintervjuer och observationer av lektioner. Studien undersöker hurvida elever som får tillfälle att arbeta med Matematik muntligt på lektionerna blir bättre på Matematik än de elever som inte ?pratar? lika mycket Matematik.Eleverna som ?pratar? mycket Matematik på lektionerna får ett bättre resultat på den muntliga delen av nationella provet, men inte nödvändigtvis på Matematik som helhet. De elever som övar sin muntliga såväl som sin skriftliga förmåga i Matematik är de som lyckas bäst..

Variation i undervisning av matematik

Syftet med följande arbete är att undersöka om varierad undervisning i Matematik kan underlätta elevernas inlärning. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom varierad undervisning i Matematik. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer ville jag undersöka om varierad undervisning i Matematik ökar elevens intresse och motivation, ökar det elevens matematiska självförtroende, påverkar det positivt elevens inställning för Matematik. Resultaten pekar på att varierad undervisningen i Matematik kan underlätta elevernas inlärning i Matematik..

Matematik i förskolan : En studie av pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen i förskolan

Syftet med studien är att belysa pedagogers syn på Matematik för de yngsta barnen i förskolan. Studien inriktar sig på vad Matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger innebär samt vilka möjligheter och hinder pedagoger ser med Matematik för de yngsta barnen. Undersökningen är kvalitativ och metoden är semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket utgår från Dewey och Vygotskij och ligger till grund för analys och diskussion.Resultatet i studien visar på att pedagoger ser Matematik som något mer än räkning. Barn behöver möta Matematik i sin vardag för att de ska ta till sig kunskapen på ett meningsfullt sätt och Matematik för de yngsta barnen innebär först och främst vardagsrelaterade begrepp.

Matematik i förskolan : en intervjustudie om pedagogers uppfattning om matematik som innehåll i förskolans verksamhet

Denna studie behandlade Matematik i förskolans verksamhet. Syftet med undersökningen varatt se hur förskollärare själva menar att de arbetar med Matematik som innehåll iverksamheten. Studien omfattade hur förskollärare använde Matematik under olika aktiviteterför att fånga upp och upptäckte barnens intresse. På detta sätt fick barnen möjlighet till attvidareutveckla sitt matematiska lärande. Den teoretiska utgångspunkten är sociokulturelltperspektiv.

Matematik i ett ämnesintegrerat arbetssätt

Det här arbetet syftar till att försöka ge en bild av lärarens syn på ämnesintegrering mellan ämnena träslöjd och Matematik. Min vision är att slöjdämnet ska kunna integreras mer bland andra skolämnen än det görs i dag..

1 Nästa sida ->