Sök:

Sökresultat:

769 Uppsatser om Innovation - Sida 1 av 52

Idélab en innovativ organisation?

I och med den ökade globaliseringen, ställs det dagligen nya krav och förväntningar på organisationer att möta de fluktuerande behov som omvärlden ställer på dem. Användningen och spridningen av begreppet Innovation har aldrig varit så stort eller starkt som idag och det sträcker sig alltifrån regeringspropositioner, forskning, varumärken och konsumentartiklar. Alla vill ta del av det nya ?inne ordet - Innovation? men vad är egentligen Innovation och vad innebär det för en organisation att vara innovativa? Vi har valt att försöka samla dessa begrepp för att åstadkomma en förståelse för vad Innovation egentligen är och hur en organisation kan dra nytta av det..

The Innovation Value Chain -How Firms can Generate Innovation

Teorigenomgång som mynnar ut i tolv parametrar som karaktäriserar en innovativ organisation, samt en teoretisk modell, Innovation Value Chain (IVC) som beskriver den innovativa processen. Åtta fallstudier utav tillverkande svenska företag analyseras med hjälp av IVC modellen..

Innovation på Itkonsultföretag. En fallstudie på EVRY

Companies today are exposed to a turbulent market with fierce competition and the ability toinnovate itself becomes increasingly important. But what Innovation is and how it is managed is farfrom obvious. In this case study at EVRY the research questions are: ?What is Innovation in ITconsultant companies?? and ?how can Innovation be managed in IT consultant companies?? ITconsultancy is a complex type of business and their focus is often to innovate the customers businessrather than their own. The study is based on a literature review, field studies, unstructuredinterviews and an interpretive analysis.

Organisationsfaktorerna arbetskrav och arbetskontroll i relation till ett gruppklimat som främjar innovation

I en allt mer föränderlig omgivning utgör Innovation ett nödvändigt redskap. Syftet med denna studie är att undersöka om arbetskrav och arbetskontroll samt interaktionen dem emellan har en betydelse för ettgruppklimat som främjar Innovation. Arbetskrav och arbetskontroll definieras i denna studie utifrån Karaseks teori om krav- och kontrollmodellen. Innovation definieras utifrån Wests teori om de fyra gruppklimatfaktorerna som främjar Innovation. Resultatet baseras på en enkätundersökning med 83 respondenter fördelade på 20 arbetsgrupper inom den privata sektorn.

Meningsförändrande innovationer inom industrirobotbranschen : En explorativ fallstudie

In this thesis the subject Innovation and the change of meaning is in focus. The purpose of the study is to present a new dimension of Innovation as a change of meaning together with the cases we?ve studied. It is discussed throughout the article if theories of perception and association can affect the organization and its ability to create meaning-changing Innovations. The industrial robotics is a market in need of, perhaps, if not other markets but of finding new ground that results in the change of meaning.

Inomorganisatorisk kreativitet och innovation

This essay discusses organizational culture and focus on corporate creativity and Innovation. The aim is to see which organizational factors that foster creativity and Innovation in organizations. The essay will provide answer on how organizational culture can encourage creativity and Innovation and how organizations can promote the rise of a creative work environment. The research design of this essay is a qualitative case study with interviews at Gotland Energi AB (GEAB). The interviews provided insight in factors that can foster creativity and Innovation in organizations.

Innovation på arbetsplatsen : Kontorschefers innovationshantering

Due to the globalization and constant changes in society, competition has become a big factor in profit-driven companies and organizations. Innovation has become an effective way for the companies to increase their competitiveness. By adapting to the constant changes in society e.g. the technological advances, companies can retain their competitiveness on the market.The purposeof this study is to exemplify and describe how a profit-driven company managesInnovationbyinterviewing four office managers in different work units in the same company.The resultsshows, among other things,that interactive learning can bean initiation to Innovation processes and that the participating company in this study workshard to promote Innovation in work units..

Mätning och utvärdering av innovation : "What gets measured gets done"

This Master of Science Thesis was a complement project to the PIEp study MENTOL, carried out at a Swedish midsize medical device company.. PIEp nationally works for a long-term increase of the Innovation capability of people and organizations. The purpose of this study was to find measuring parameters of Innovation that fit medium-sized technological companies and organizations, Another purpose was to evaluate an Innovation investment at the company, consisting of external consultant?s education of key personnel in Innovation, and a two day Innovation seminar with all personnel at the company participating. The methods used during this Master of Science Thesis were: feasibility and literature studies about Innovation and Innovation measurements, quantitative and qualitative interviews, surveys and workshops.For an accurate measure of Innovation it is crucial to a have full understanding of what Innovation is, and clarity of the purpose of the measurement itself.

Innovera eller stagnera! : Öppen innovation inom tillverkande små och medelstora företag i Småland

Titel: Innovate or Stagnate! ? Open Innovation in manufacturing small and medium-sized businesses in Småland.The purpose of the study is that, from a leadership perspective (Innovationmanagement), create a better understanding of open Innovation in manufacturing small and medium-sized enterprises. The study therefore intends to contribute to the understanding of how open Innovation processes leads to greater Innovation in manufacturing small and medium sized businesses.We have used a qualitative research method and adopted an abductiveapproach. We made interpretations and created meaning based on our research results.Our theoretical framework is based primarily on Chesbroughs (2003) research on open Innovation. Based on this model, we have selected a number of other theories, which we perceived as prerequisites for small andmedium sized companies in open Innovation processes.

Hotell i förändring  : Om vikten av att ständigt arbeta innovativt

This paper examines how themed hotel companies work with Innovation and Innovation processes to meet the demands of todays market.. To get a deeper understanding the paper is focused on three separate hotel companies in Sweden. The paper is based on a qualitative method. The paper starts with a methodology chapter, followed by an explanation for a number of concepts that are central in the paper. Here, the reader will also read about the concept of Innovation, and Innovation processes. This is followed by a number of Innovation processes in tourism.

Inrutad Innovation.

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design22,5 hp, 2014.

En studie om kunskapso?verfo?ring vid o?ppen innovation genom crowdsourcing

Organizations that want to maintain a good Innovation capability can seek knowledge both within and outside its boundaries. Opening up Innovation processes, through so-called open Innovation, allows organizations to combine internal and external knowledge sources in order to include previously excluded perspectives to the Innovation process. This study examines how knowledge is created and transferred when conducting open Innovation through crowdsourcing. It is done based on Nonaka?s (1991; 1994) theory of how knowledge is created through conversion processes, where implicit knowledge can be converted into explicit knowledge and vice versa.

Innovation genom motiverade team

Motivation främjar Innovation, men Innovationsprocesser måste samtidigt ta hänsyn till organisationens förutsättningar. Det krävs en jämvikt mellan flexibilitet och struktur i organisationen där team är ett optimalt sätt att skapa en sådan balans. Resultatet presenteras även i analysverktyget ITM med praktiska tillämpningsområden..

Innovation genom Improvisation : Improvisation som ett verktyg för att skapa en organisationskultur som främjar innovation.

För att en organisation ska kunna överleva i en tid som präglas av förändring och hård konkurrens, krävs en organisationskultur som främjar Innovation. Många av de komponenter som litteratur inom Innovationsområdet beskrivs som essentiella för just en sådan här kultur, återfinns också i improvisationsteater. Den här studien binder samman dessa två områden, både ur ett teoretiskt perspektiv och genom en praktisk, undersökande studie. Studiens hypotes var: ?Improvisationsteaterworkshops kan, av ett arbetslag, upplevas som ett fungerande verktyg till att på längre sikt kunna skapa en organisationskultur som främjar Innovation.? För att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen, genomfördes tre improvisationsteaterworkshops på ett företag där åtta deltagare på ett lekfullt och prestigelöst sätt fick ta del av hur improvisationsteater kan relateras till arbetslivet på olika sätt.

Sverige år 2020 - en ouppnåelig innovationsdröm? : En upplevelsebaserad provokation mot den svenska innovationsstragegin N2012.27

En Innovation handlar i grund och botten om en förståelse och inkorporation av den komplexa kreativiteten i en Innovationsprocess. I denna studie har sex centrala kärnvärden kring den upplevda kreativiteten tagits fram med hjälp av semistrukturerade intervjuer från tio respondenter. Utifrån en fenomenologisk ansats har dessa kärnvärden utvecklats från begreppen kreativitet och Innovation. Inom kreativitet var ? relatera, förändra och kommunicera ? centrala begrepp för respondenterna.

1 Nästa sida ->