Sök:

Sökresultat:

300 Uppsatser om Fysik - Sida 1 av 20

Begreppskoherens i mekanik och attityd till fysik

I detta arbete undersöktes och jämfördes begreppskoherens och attityd till Fysik bland elever på Fysik- respektive naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Polhemskolan i Lund. Begreppskoherensen undersöktes med Force Concept Inventory som är ett omdiskuterat flervalstest från USA som ska mäta studenters begreppskoherens för kraftbegreppet inom den klassiska mekaniken. Eftersom många undersökningar visar att intresset för Fysik minskar undersöktes också elevernas attityd till Fysik med ett svenskt test av Likertmodell. Undersökningarna gjordes på elever som precis börjat åk 1 och på äldre elever som läst kursen Fysik A inom båda programmen. Resultatet av undersökningarna är att eleverna på Fysikprogrammet har större begreppskoherens för kraftbegreppet än eleverna på naturvetenskapsprogrammet och att begreppskoherensen höjs efter Fysik A. Attityden till Fysik är dessutom mer positiv på Fysikprogrammet men eleverna på naturvetenskapsprogrammet har större spridning i attityd.

Våga arbeta med fysik och kemi i förskolan : - Ett handledarhäfte med enkla experiment

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att skapa ett lättillgängligt material i Fysik och kemi, och därigenom få fler pedagoger att arbeta med dessa ämnen i förskolan. Ett handledarhäfte med enkla experiment skapades och utvärderades på två förskolor. Pedagogerna arbetade med detta häfte i två veckor, för att sedan utvärdera det via en enkät. Resultatet visade sig positivt, de tyckte att det varit roligt att arbeta med Fysik och kemi med barnen. Häftet var lättförståligt och man använde sig av material som normalt finns på en förskola.

Laborativt arbete: ett försök att påverka flickors och
pojkars inställning till fysik

Utvecklingsarbetet undersöker vad elever har för inställning till Fysik och om det är någon skillnad på pojkars och flickors inställning till ämnet samt om inställningen påverkas av ett laborativt arbetssätt. Elever i årskurs åtta arbetade laborativt i ämnet Fysik. Genom enkätsvar i början och slutet av arbetsområdet dokumenterade vi elevernas inställning. Resultatet visar att eleverna har en dålig inställning till Fysik och att flickornas inställning är sämre än pojkarnas. Inställningen har inte i någon större grad påverkats av utvecklingsarbetet..

Motiv för fysik?: en studie av gymnasieelevers motivation
för studier i fysik

Vi har undersökt hur gymnasieelever ser på Fysikämnet. Syftet med undersökningen var att ur ett elevperspektiv, beskriva gymnasieelevers studiemotivation för Fysik. Vi använde oss av en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter där respondenterna var andra- och tredjeårs gymnasieelever på ett NV-program. Eftersom motivation är ett mångtydigt begrepp, har vi utformat enkätfrågorna så att dessa anknyter till begreppet motivation utifrån den tidigare forskning vi undersökt. I resultatet ser vi att eleverna anser att det finns ett syfte med att Fysik finns som ett ämne på gymnasiet, och utifrån vårt resultat och tidigare forskning, har vi dragit slutsatsen att det finns möjlighet att elevernas motivation kan höjas med hjälp av till exempel ökat elevinflytande och varierande undervisningsformer..

Fysik i förskolan - finns det?

Examensarbetet behandlar förskollärarnas inställning och uppfattning om Fysik i förskolan. Undersökningen hjälper mig och andra intresserade att få en uppfattning om förskollärarnas inställning till Fysik. Det är gjord i fyra förskolor i två olika kommuner. Enkäten besvarades av 22 förskollärare. Förskollärarna ägnar sig medvetet åt de pedagogiska frågorna: vad, varför och hur? Undersökningen granskade förskollärarnas eget minne av Fysik i sina skolår.

Hur arbetar man i förskolan med fysik med de minsta? : En intervjustudie med förskollärare och förskolechefer.

Syftet med undersökningen är att se på Fysik med de minsta barnen på förskolan, hur det uppfattas och hur det arbetas med. Har man bra material för att arbeta med Fysik och känner man att man kan det? Metoden som används i undersökningen är intervjuer av det kvalitativa slaget. Fyra förskollärare och två förskolechefer intervjuades utifrån 2 frågescheman som skiljde sig lite åt ifall man var förskollärare eller förskolechef.  Resultatet visade att förskollärarna ansåg att de inte hade så jättemycket kunskap inom Fysikområdet och att det kan vara lite knepigt att arbeta med. Att se vilket material som passar att använda i en Fysiksituation sågs inte som superlätt av två stycken medans två ansåg att det mesta gick att använda..

Är det omöjligt att uppnå målen i fysik? : - Eller går det med rätt förutsättningar.

Syftet med detta examensarbete är att studera hur Fysikundervisningen ser ut i de tidigare åldrarna (årskurs 1-5). Vilka förutsättningar som finns för att undervisa i Fysik och vilken betydelse dessa har för att eleverna ska uppnå målen i kursplanen i Fysik. Vi har använt oss av både kvalitativ (intervju av verksamma lärare) och kvantitativ (enkät med de intervjuade lärarnas klasser) metod, med betoning på den kvalitativa metoden. På så vis fick vi ett bredare underlag att dra slutsatser av.Resultaten av vår studie visar att samarbetet mellan lärarna, som undervisar i Fysik under de olika årskurserna, inte fungerar som det borde och därför är det omöjligt att säga om eleverna får tillräckligt med Fysikundervisning för att nå samtliga mål i slutet av årskurs 5. Vi kom också fram till vad lärarna önskar att de skulle vilja förändra för att de ska kunna utveckla Fysikundervisningen i rätt riktning.

Gymnasieelevers koncept om krafter och rörelse : ett försök till förståelse om elevers tankar och föreställningar

Syftet var att undersöka hur elever tänker och beskriver Fysikaliska fenomen som kan beskrivas med hjälp av Newtons lagar. En frågeenkät med flervals svarsalternativ användes som undersökningsmetod. Urvalsgruppen bestod av 60 elever på gymnasiet, 38 Fysik A-elever och 22 Fysik B-elever. Analysen har gjorts ur ett heuristiskt perspektiv. Resultatet visar på tendenser att elever beskriver krafter och rörelser med egenskapade modeller som till viss del har kopplingar med Newtons lagar.

Elevers svårigheter med ekvationer och formler i kemi och fysik

I detta examensarbete har nio gymnasieelever undersökts i årskurs tre på Teknik (TE) och Naturvetenskapliga (NV) programmet för att se om de i samband med studier i Fysik och kemi har svårigheter med ekvationer och formler. Under våra praktikperioder har vi uppmärksammat att många elever som läser Fysik och kemi har problem med att göra om formler som används inom detta område. Syftet är att se om det finns svårigheter att göra om formler i Fysik och kemi och i så fall om det beror det på dåliga algebraiska kunskaper. Ett test genomfördes och därefter intervjuades eleverna om deras uppfattningar om ekvationer, formler och variabler. Resultatet av vår studie visar att endast 2 av 9 elever klarade att lösa ut en variabel från en av formlerna i testet.

Fokus på fysik: elevers inställning och användandet i vardagen

Studiens syfte var att undersöka om elever kan använda Fysikkunskaper i vardagliga situationer och vilken inställning de har till Fysikämnet i skolan. Vi har också tittat på om inställningen till Fysik varierar mellan elever i år 9, elever vid gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program och elever vid gymnasieskolans naturvetenskapliga program. För att se om eleverna kunde använda Fysik i samtal om vardagliga situationer visade vi bilder för eleverna med för oss vardagligt förekommande Fysik, och genomförde intervjuer med samma elever för att få en bild av deras inställning till ämnet. En majoritet av eleverna på det naturvetenskapliga programmet visade sig ha en positiv inställning till naturvetenskap och Fysik. Majoriteten av eleverna i år 9 och på det samhällsvetenskapliga programmet hade däremot en negativ inställning.

Att arbeta kinestetiskt med kemi och fysik i grundskolan : Rörelseaktivitetens betydelse för elevers inlärning

Genom detta arbete har vi utvecklat ett metodhäfte med en tillhörande lärarhandledning. Häftet består av sång- och rörelseövningar som tränar begrepp inom kemi och Fysik, eftersom vi har märkt att ämnena kemi och Fysik kan upplevas som svåra och därför behöver göras mer lustfyllda och lättillgängliga. Arbetet grundar sig på den kinestetiska inlärningsstilen och intelligensen. Meningen är att övningarna ska tillgodogöra den kinestetiska inlärningsstilen men även tilltala elever med andra inlärningsstilar. Genom anpassning kan våra övningar användas i alla årskurser.

Fysikläromedel : En undersökning av fysikläromedel för grundskolans senare år

Jag har fått den uppfattningen att läromedel används ofta. För att använda detta medel på ett bra sätt, borde de därför vara välgjorda utifrån många faktorer. Jag vill se hur innehållet i de läromedel som idag används på skolor runt omkring motsvarar de mål som kursplanen för Fysik i grundskolan har. Frågeställningarna är följande:- På vilket sätt behandlar läromedlen i Fysik mål som finns i kursplanen för Fysik i grundskolan?- Hur uppfattar Fysiklärare de läromedel de använder sig av?- Hur använder Fysiklärare läromedlen i sin undervisning?Genom en textanalys har jag jämfört läromedlens innehåll med de mål som finns i grundskolans kursplan för Fysik under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, beträffande natur och människa.

Kemi och fysik i förskolan - att uppleva med alla sinnen

Syftet med detta examensarbete har varit att framställa ett material bestående av handledningar för att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena kemi och Fysik i förskolan. Denna handledning har skapats gemensamt med min studiekamrat och har utgångspunkt i de 7 sinnena. Handledningen, som vi valt att kalla Upptäck kemi och Fysik genom de 7 sinnena ? en handledning för förskolan, består av enkla övningar och experiment och är tänkt att fungera som ett komplement till det naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Materialet har delats ut till två förskolor där pedagogerna fått studera handledningen för att sedan genom intervjuer besvara frågor kring dess användningsområde.

En studie av IT-baserad lärmiljö: hur elevernas lärande
påverkas i matematik och fysik

Studiens syfte var att undersöka hur IT-baserad lärmiljö påverkar elevers lärande i matematik och Fysik. Kvantitativa undersökningsmetoder i form av enkäter och observationer användes för att besvara syftet utifrån vår, för denna rapport, uppställda definition av lärande. Respondenter var gymnasieelever i årskurs 1-3 på ett naturvetenskapligt program och deras matematik- och Fysiklärare. Resultatet visade att eleverna i stor utsträckning tyckte att lärandet var oförändrat. Av de elever som inte tyckte oförändrat ansåg nästan samtliga att påverkan var positiv.

Föräldrars attityd till fysik på förskolan : Vad anser föräldrar är viktigt för deras barn att känna till i ämnet fysik på förskolan?

SammanfattningSyftet med studien är att undersöka föräldrars attityd till Fysik i förskolan.I min empiriska undersökning framkom det sammanfattningsvis att föräldrarna i enkätsvaren menar att barnens spontana, nyfikna frågor har stor betydelse för lusten och glädjen till att lära. Föräldrarna anser att det är viktigt med lyhörda pedagoger som grundar med lek- och lustfyllda upplevelser inom ämnet Fysik, för att nå målen i år 5.Fysik förklarar många fenomen såsom ljud, ljus, energi, magnetism etc. Enligt förskolans läroplan skall barn utmanas i sitt naturvetenskapliga tänkande och lärande utifrån det som är relevant för förskolebarn.Det naturvetenskapliga ämnet Fysik finns på förskolan men benämns inte som Fysik. Som medupptäckare på förskolan utvecklar förskolepedagoger barnens nyfikenhet och uppmuntrar dem till att söka svar kring frågor på vardagsnära Fysikaliska begrepp och fenomen.Resultatdelen visar att föräldrar anser att barnen bör få utveckla det som de själva tycker är roligt inom Fysikämnet.Nyckelord: Fysikaliska fenomen, föräldrars attityd, medupptäckare, nyfikenhet.

1 Nästa sida ->