Sök:

Sökresultat:

29 Uppsatser om Ester Ljungberg - Sida 2 av 2

Ett kandidatexamensarbete inom lättviktskonstruktioner .

Due to recent legal enactments regarding carbon dioxide emissions, the car industry is facing higher demands. An effective way of reducing these emissions is to minimize the weight of the vehicle. This thesis constitutes a feasibility study on whether or not it is applicable for the car industry to utilize an inner floor structure comprising composite materials. The principal was the projectSåNätt, in which the main participant was Volvo Cars Corp. In consultation with a reference group, consisting of delegates from the industry and KTH, a specification of requirements was produced.

Kartläggning av energiförluster : gällande klimatskal och ventilation för Stora Enso Timbers Pelletsfabrik i Grums

Due to recent legal enactments regarding carbon dioxide emissions, the car industry is facing higher demands. An effective way of reducing these emissions is to minimize the weight of the vehicle. This thesis constitutes a feasibility study on whether or not it is applicable for the car industry to utilize an inner floor structure comprising composite materials. The principal was the projectSåNätt, in which the main participant was Volvo Cars Corp. In consultation with a reference group, consisting of delegates from the industry and KTH, a specification of requirements was produced.

Färgkomponenter som avgår vid bandlackering

På SSAB i Borlänge har man upptäckt att avgaser från färgen förorenar ugnarna vid härdning. Avgaserna består av lösningsmedel och andra flyktiga föreningar som sedan förkolnas och faller ner på lackerade plåtband. För att komma runt det här problemet har SSAB tillsammans med Akzo Nobel Industrial Finishes AB, i Gamleby, tillverkat en färg som inte ska ge ifrån sig något lösningsmedel och på så sätt minska bildandet av föroreningar i ugnarna. Färgen heter NOVA GreenCoat och innehåller rapsmetylester, RME, som är ett reaktivt lösningsmedel och ska binda till bindemedlet i färgen och på så sätt hindras från att avgå vid härdning.Syftet har varit att undersöka om en viss metod fungerar bra för att samla upp avgaser vid härdning. Avgaserna analyserades med GC-MS och härdningen studerades med FTIR.

Rotningsstimulerande effekt och kemisk analys av vattenbaserad extraktion av vedartade och örtartade skott av Salix smithiana Willd. :

Cuttings of Lonicera xylosteum L. were treated with willow extract to study the response in rooting capacity. The extracts were prepared by mixing chopped pieces of Salix x smithiana Willd. with water in a warring blender. The investigation comprised 2 types of salix extracts based on differences and dynamics between twigs in winter dormancy and twigs with new shoots. To explore the rooting response, three tests were made.

Den mediala garderobsrensningen : en studie om framställningen av homosexuella hatbrottsoffer och sexualitetens betydelse

Denna uppsats behandlar homosexuella hatbrottsoffer och hur homosexualitet formuleras i artiklar i två av Sveriges största tidningar med dagsutgivning: Aftonbladet och Dagens Nyheter. De analyserade artiklarna är hämtade från 1 januari 2003 fram till 1 maj 2010 då analysen påbörjades. Anledningen till att urvalet hämtades från 1 januari 2003 är att hatbrottslagen från och med då även gällde brott mot personer på grund av sexuell läggning. Uppsatsen sökte svar på hur viktigt sexualiteten är för hatbrottsoffren och hur hatbrottsoffrens presenteras i artiklar om hatbrott från ovan nämnda tidningar.Uppsatsen utgår från vad som gör det perfekta mediala offret och vilka kriterier ett offer och ett brott bör uppfylla för att vara idealt för rapportering. Yvonne Jewkes (2004) och Ester Pollack (2000) har båda tittat på vad som är det perfekta brottet för att rapportera om det.

Manliga män och Fredrik Ljungberg : - En studie om manliga handelsanställdas syn på   maskulinitet och manlighet kopplat till estetisk kompetens

Denna studie syftar till att undersöka manliga handelsanställdas uppfattning om klädsel och utseende i förhållande till maskulinitet. För att uppnå vårt syfte har vi valt att undersöka vilka yttre faktorer som påverkar mäns syn på utseende och klädsel i arbetet och privat. Vi har även undersökt på vilket sätt manliga handelsanställdas syn på manlighet är relaterat till deras synsätt på utseende och klädsel. Forskningen kring klädsel och utseende är omfattande, men den forskningen behandlar ämnet främst ur ett kvinnligt perspektiv, däri ligger en av bakgrundsfaktorerna till att vi fann detta ämne intressant att studera.Arbetet vilar på teorier kring maskulinitet, ideal, stereotyper samt estetisk kompetens. Genom att genomföra intervjuer med manliga handelsanställda kom vi fram till att klädseln och utseendet inom arbetet, men även privat är av stor betydelse för synen på maskulinitet och manlighet.

Att utforma den perfekta skandalen : En studie av hur Expressen rapporterade  om SD-skandalen i november 2012

Title: How to Construct the Perfect Scandal ? a study of the news reported by Expressen concerning the SD-scandalAuthor: Linnea IvarssonThis C-paper presents the incident concerning the political party Sverigedemokraterna in Expressen in November 2012. The newspaper was the main source of the news reporting with the mobile phone camera film from the occurance and led the way of the news reporting in Sweden about three party members.The paper investigates how the story telling of the so called SD-scandal was constructed, using Critical Discourse Analysis as the analysis method combined with selected parts from the analysis method of critical linguistics. The theories that have been used to establish the results of the analysis are Critical Discourse as a theory based on Norman Fairclough and Teun A. van Dijks theoretical keystones combined with Sigurd Allerns and Ester Pollacks theories and schematic point of view on the constructions of political scandals in media.With the theories and analysis methods above mentioned the results turned out to confirm the theory about how political scandals in media are constructed and designed with certain strategies and agenda.

Kvinnligt ledarskap i byggbranschen : Kvinnliga ledares egenskaper

Kvinnliga chefer sitter i en minoritetsställning eftersom det fortfarande är mest män som är chefer (Bohlin, 2006). Könsfördelningen i byggbranschen är 4 % för kvinnor och 96 % för män (SCB, 2010). Det finns starka skäl att tro att kvinnor inte har en plats i byggbranschen eftersom kvinnorna är ett andrahandsval. När det är högkonjunktur och brist på arbetskraft rekryteras kvinnor men annars anses byggyrkena för tunga, trots att fysisk styrka inte krävs inom vissa befattningar. Dessutom finns en manlig jargong som hindrar kvinnorna att komma in i branschen (Olofsson, 2000).

Den pålitliga myndigheten : En studie om Försvarsmaktens externa kommunikation och arbete kring att erhålla förtroende

Titel: "Fighting Freakin? Voldemort" ? En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgruppFörfattare: Louise Åslund och Magdalena Nyberg Kurs, termin och år: Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT13Handledare: Elisabet Ljungberg Antal ord: 18 188 Problemformulering och syfte: Den här studien behandlar temat fanaktivism ur ett organisationsperspektiv och undersöker hur The Harry Potter Alliance (HPA) genom att anspela på gemensamma intressen väcker ett samhällspolitiskt intresse och engagemang hos sina anhängare. I och med detta berör uppsatsen ämnen som kan komma att ha betydelse för hur framtidens kommunikatörer skapar och bevarar trovärdiga och starka relationer med sina målgrupper i ett globaliserat, digitalt och nöjesorienterat samhälle. Studiens syfte är att undersöka hur HPA arbetar med relationsskapande och mobiliserande kommunikation i sina kanaler på Youtube och Facebook. Metod och material: Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa textanalyser av HPA:s Facebookinlägg och Youtubevideor från åren 2010 och 2013.

"Fighting Freakin' Voldemort" : En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp

Titel: "Fighting Freakin? Voldemort" ? En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgruppFörfattare: Louise Åslund och Magdalena Nyberg Kurs, termin och år: Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT13Handledare: Elisabet Ljungberg Antal ord: 18 188 Problemformulering och syfte: Den här studien behandlar temat fanaktivism ur ett organisationsperspektiv och undersöker hur The Harry Potter Alliance (HPA) genom att anspela på gemensamma intressen väcker ett samhällspolitiskt intresse och engagemang hos sina anhängare. I och med detta berör uppsatsen ämnen som kan komma att ha betydelse för hur framtidens kommunikatörer skapar och bevarar trovärdiga och starka relationer med sina målgrupper i ett globaliserat, digitalt och nöjesorienterat samhälle. Studiens syfte är att undersöka hur HPA arbetar med relationsskapande och mobiliserande kommunikation i sina kanaler på Youtube och Facebook. Metod och material: Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa textanalyser av HPA:s Facebookinlägg och Youtubevideor från åren 2010 och 2013.

Hantering av utjämningsbuffert

Detta projekt gick ut på studera huruvida Outokumpu, Degerfors, kunde använda sig av modeller som representerar strategier från Lean production med tillhörande flödesverktyg och hur dessa kunde appliceras i företaget. Outokumpu, Degerfors, är specialister inom rostfritt stål och levererar produkter till slutanvändare världen över. Uppgiftens utgångspunkt är att försöka få en bättre och smidigare hantering av materialet och samtidigt sänka kostnaderna för produkter i arbete. Modellen som användes kallas ?lära sig att se? och baseras på att kartlägga flöden inom produktionen. Syftet med detta var dels att skapa sig en bild av ett nuvarande produktionsflöde men också fastställa eventuella slöserier i värdekedjan.

Processledning: en behovsanalys och jämförelse med best
practice

Världen är i ständig förändring, ny teknik utvecklas, industrin globaliseras, konkurrensen ökar och kunder ställer nya och allt högre krav. Enligt Charles Darwin beror en arts överlevnad på förmågan att förändras. Att på ett effektivt sätt hantera förändringar är av avgörande betydelse för organisationers fortsatta existens. Ett sätt att hantera förändringar är genom att fokusera på processer (Ljungberg och Larsson, 2001). Saab Linköping (affärsenheterna Saab Aerosystems [T], Saab Aerostructures [D] samt Saab Support [S]) arbetar i processer.

Förbereda för förändring - Utvärdering av en modell för framtagning av ett processbaserat mätsystem

Problem: Dagens företag är beroende av att kunna vara snabba på att förändras och utvecklas. För att kunna utvecklas kontrollerat krävs det kunskap om var man börjar, vart man ska och hur man ska ta sig dit. Den här uppsatsen fokuserar på frågan om var man börjar. Som förberedelse för förändringen bör företaget kartlägga sin aktuella position. De behöver ett mätsystem.

Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier - med välbefinnandet i fokus

Titel: Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier - med välbefinnandet i fokusFörfattare: Ester FardellKurs: Masteruppsats inom medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2013Handledare: Annika BergströmAntal ord: 19 897ABSTRACTDenna studie undersöker vad unga kvinnor har för uppfattningar om identitetsskapande i sociala medier och om de anser att det påverkar deras psykiskavälbefinnande. Forskningsfrågorna avser att etablera hur unga kvinnor generellt ser på användningen av sociala medier, följt av vad de har för uppfattningar kring hur unga kvinnor skapar sig identitet(er) via sociala medier. Slutligen undersöker studien om deanser att identitetsskapande genom sociala medier har någon koppling till deras välbefinnande. Studien behandlar olika infallsvinklar där påverkansfaktorer isamhället, generella teorier kring socialt umgänge utanför och i sociala medier och hur det är att vara ung kvinna idag från ett feministiskt perspektiv i samband med kärnbegreppen för studien: Sociala medier, identitetsskapande och välbefinnande.Sociala medier klassas i denna uppsats utefter Nordicoms definition där sociala nätverk, communities, chattgrupper/diskussionsforum och bloggar ingår. En av de grundläggande teorier som har använts som utgångspunkt för identitetsbegreppet är Eriksons teori om identitet som en process där både tillhörighet och differentiering till andra människor är viktigt.

<- Föregående sida