Sök:

Sökresultat:

4651 Uppsatser om Datorisering - effekter pŚ yrkeslivet - Sida 1 av 311


Personalens attityder till datorisering av administrativa rutiner inom äldreomsorgen

Arbetet bygger på att de informationssystem som används idag men som blir allt äldre och därigenom inte klarar de krav som ställs på dem. Detta medför att informationssystemen måste migreras till modernare plattformar, då företagen dels inte klarar sig utan dess nuvarande funktionalitet och dels måste vidareutveckla systemen.Detta arbete tar upp olika sätt som detta kan genomföras på och vilka problem som kan komma att uppstå när detta sker. För att kunna undersöka detta så genomfördes ett antal migrationer. Språken som migrationen kommer att ske mellan är Visual Basic 6 och Visual Basic .net. Migrationerna kommer att ske med hjälp av ett migrationsverktyg, samt ett ramverk som i arbetet skräddarsys för just arbetets typ av migrationer.Det arbetet kommer fram till är att det sker problem vid användande av ett verktyg och även att det inte ger tillräckligt med respons på vad som gått snett under migrationerna..

Sångmetodikens relation till yrkeslivet som sångpedagog

Studiens övergripande syfte är att undersöka en sångpedagogs sångundervisning samt att belysa musikhögskolans sångmetodikundervisning i relation till yrkeslivet. Jag har utifrån det utformat tre frågeställningar: 1. Hur kan yrkeslivet se ut för en sångpedagog på gymnasiets estetiska program? 2. I vilken utsträckning har sångmetodikundervisningen i utbildningen haft relevans för sångpedagogen och vilka visioner har min informant från KMH när det gäller sångmetodikundervisningen? 3.

Datorisering i en offentlig verksamhet : Förstudie av införande av datoriserat system i Norrköpings Kommun

Norrköpings kommun har en viktig roll i samhället, mot medborgare och företagare. Det betyder att kommunens e-förvaltning har stor betydelse för den framtida utvecklingen. Medborgarnas krav på service och e-tjänster har ökat markant, därför har allt fler offentliga verksamheter intresserat sig för en konkurrenskraftig e-förvaltning. De befintliga e-tjänster och de elektroniska ärendehanteringssystemen inom Norrköpings kommun är varierande och saknar anslutning till varandra. Med en ökad medvetenhet och en vilja att förändras finns det bra förutsättningar för en samverkan mellan dessa IT-system.

Från manuell till datoriserad informationsbehandling: en aktionsstudie

Denna uppsats avser en förändringsanalys. Tillsammans med ett mindre företag har vi undersökt vad konsekvenserna, av ett införande av datoriserad informationsbehandling, skulle bli. Förändringsanalysen avser: ? Från manuell till datoriserad lagerhantering ? Dokumenthantering med XML ? Elektroniska affärer B2C med XML ? Elektroniska affärer B2B med XML Slutsatsen är att en datorisering skulle förenkla företagets lagerhantering. I företagets fall skulle en datorisering kunna leda till effektivare informationsbehandling.

Inspelning för reflektion

Studiens övergripande syfte är att undersöka en sångpedagogs sångundervisning samt att belysa musikhögskolans sångmetodikundervisning i relation till yrkeslivet. Jag har utifrån det utformat tre frågeställningar: 1. Hur kan yrkeslivet se ut för en sångpedagog på gymnasiets estetiska program? 2. I vilken utsträckning har sångmetodikundervisningen i utbildningen haft relevans för sångpedagogen och vilka visioner har min informant från KMH när det gäller sångmetodikundervisningen? 3.

IT i bilen : En fallstudie av ubikvitär datorisering

This paper aims to study the possibilities and challenges the car industry has to face with applying information technology in cars. The goal is to describe and analyse all the existing technology in the cars out on the market today as well as future possible technologies in cars. By interviewing people who has been working or are working with information technology in cars, we aim to clarify the obstacles and opportunities in the process of implementing informatics in cars. With this knowledge we want to learn more about Ubiquitous computing and how humans interact with Ubiquitous computers today and will be interacting in the future. Technology has a rapid development pace and we find it interesting to examine how the car industry can keep up with the rapid development pace of technology. .

Informationshantering i den papperslösa vården

Det senaste inom informationshantering i vården är att, med hjälp av datajournaler, göra all information om patientens hälsotillstånd och sjukdomshistoria lättåtkomlig för berörd personal och på så sätt öka patientsäkerheten och effektiviteten i personalens arbete. Rapporten syftar till att undersöka om datorisering av informationshanteringen inom vården innebär att patientinformationen blir mer tillgänglig och otvetydig och därmed ökar patientsäkerheten och ökar effektiviteten i arbetet för personalen. Resultatet har erhållits genom att jämföra en avdelning som gått över till datoriserad informationshantering om de inneliggande patienterna och en avdelning som fortfarande arbetar med pappersblanketter. Vår undersökning visar att, då systemet är nytt för personalen så upplever de viss osäkerhet om var de skall föra in resultat och man saknar också en del översikter som man fick med hjälp av pappersblanketterna. Detta gör att tveksamheter om vilket läkemedel som skall ges, dosering av läkemedel och avsaknad av information m.m.

Datorisering av arbetsuppgifter : att understödja det viktiga eller det oviktiga?

I den här rapporten presenterar vi vår argumentation angående datoriseringen av två arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det ?oviktiga?, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning. Det finns en ambivalens med datoriseringen av dessa arbetsuppgifter som vi beskriver i vår uppsats. Å ena sidan stödjer datoriseringen dokumenteringen och det administrativa arbetet, det oviktiga, medan å andra sidan användningen av dataprogrammen har en stor potential i att indirekt understödja huvudarbetet, det direkta arbetet med patienter, vilket är det viktiga.

Datorisering av släktforskarens källor : vad släktforskarföreningar gör och hur de ser på fenomenet

The purpose of this MA thesis is to examine the computerisation of sources that are of interest to genealogists. The primary focus of the thesis is an empirical study, by using a questionnaire addressed to 118 genealogical societies in Sweden, in order to find out what kind of computerisation is being performed by these genealogical societies and what their opinion is of the computerisation of sources of interest to genealogists. The result of this questionnaire has shown, together with printed and electronic material, that there is a good deal of interest from genealogical societies in the computerisation of sources. About half of the genealogical societies who answered the questionnaire are computerising sources themselves and the societies have a positive view in general of the computerisation that is being done and of the increased usage of modern information technology in genealogy. There are on the other hand certain issues that are being discussed such as the important question of the quality of the computerised material.

Datorisering av arbetsuppgifter: att understödja det viktiga eller det oviktiga?

I den här rapporten presenterar vi vår argumentation angående datoriseringen av två arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det ?oviktiga?, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning. Det finns en ambivalens med datoriseringen av dessa arbetsuppgifter som vi beskriver i vår uppsats. Å ena sidan stödjer datoriseringen dokumenteringen och det administrativa arbetet, det oviktiga, medan å andra sidan användningen av dataprogrammen har en stor potential i att indirekt understödja huvudarbetet, det direkta arbetet med patienter, vilket är det viktiga. För att belysa de här aspekterna skildrar vi i vilket syfte de anställda använder dataprogrammen, på vilket sätt de använder datorn och dataprogram, och de olika problemen som har uppstått sedan datorn har införts. Vi föreslår ett antal förslag/förbättringar som kan leda till effektivisering av huvudarbetet (arbetet med patienter) och kollateralt av arbetssättet..

Vem styr mitt arbete? Förändrade arbetsuppgifter vid datorisering av körschema

Abstract This report is our bachelor thesis. Our work has taken place at a galvanising company in Sölvesborg. The company faced major changes, of which one was a computerisation process. The new system could involve changes in work practice and in specific tasks, affecting the workers. If the coming system was to support work, from the production personnel?s perspective, we felt a legitimate participation in the development and design of the future work practice, was a requirement that was not met.

Det lilla biblioteket : en attitydundersökning om skolbiblioteket på Blåmåla komvux, ur olika aktörers synpunkt.

Undersökningen visar de attityder olika aktörer, på och kring komvux i Blåmåla, harangående sitt skolbibliotek. De tillfrågade har fått ge sina åsikter i fråga om skolbiblioteketsegentliga funktion, personalen, lokal och bestånd, datorisering, användning, samarbetemed andra kommunala enheter och spekulera i andra aktörers tankegångar ombiblioteksverksamheten.Syftet är att visa på problematiken kring biblioteket i vuxenutbildningen, samt ge vissaförslag och idéer angående utveckling av verksamheten. En kvalitativ metod har använts,i avsikit att klargöra hur aktörerna, på just denna komvuxenhet, tänker. De intervjuade ärbl a rektor, studierektor, bibliotekarier och elever.Resultaten tyder på att man anser funktionen som referensbibliotek vara den viktigaste.Att ha en yrkesutbildad bibliotekarie, ses dock inte som en nödvändighet, aven om manefterlyser någon som kan visa fram de möjligheter skolbiblioteket har att ge. Samtliga äröverens om att lokalen är för liten och att litteraturbeståndet borde vara betydligt större.Datorisering är erforderligt för verksamheten.

Vem styr mitt arbete? Förändrade arbetsuppgifter vid datorisering av körschema

Abstract This report is our bachelor thesis. Our work has taken place at a galvanising company in Sölvesborg. The company faced major changes, of which one was a computerisation process. The new system could involve changes in work practice and in specific tasks, affecting the workers. If the coming system was to support work, from the production personnel?s perspective, we felt a legitimate participation in the development and design of the future work practice, was a requirement that was not met. During our ethnographical studies we noted that conflicts arose between production and administrative -personnel.

Datorisering av patientjournaler : En kvalitativ studie

En undersökning har gjorts för att ta reda på vad användarna tyckte om den utbildning de fick i det system som införts på deras arbetsplats, men även vad de tycker om systemet i sig.Undersökningen har varit en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer. Intervjuer har gjorts med en projektledare, en person ur utbildningsgruppen och fyra användare på Lasarettet i Motala. Det har även gjorts en observation av användarna vid ett utbildningstillfälle.Det huvudsakliga resultatet som framkom var att användarna är väldigt nöjda med hur systemet är tänkt att fungera, det ger både ökad patientsäkerhet men det gör även många arbetsuppgifter enklare och smidigare. Det framkom dock att användarna har en del negativa synpunkter på utbildningen och hur den har varit upplagd. Utbildningen var konstruerad så att flera olika yrkesgrupper fick gå samtidigt, vilket användarna såg som ett problem.

1 Nästa sida ->