Sök:

Sökresultat:

3189 Uppsatser om Aktivitet - Sida 1 av 213

Fysisk aktivitet i förskolan : En studie av några pedagogers arbete med fysisk aktivitet i förskolan

Studiens övergripande syfte är att skapa fördjupad förståelse kring betydelsen av fysisk Aktivitet i förskolan. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken betydelse pedagoger tilldelar fysisk Aktivitet i den pedagogiska verksamheten. Vår avsikt är också att ta reda på hur pedagogerna uppfattar sambandet mellan fysisk Aktivitet och lek. De frågeställningar denna studie tar upp är: Hur ser pedagoger på betydelsen av fysisk Aktivitet i förskolan? Hur planerar och genomför pedagoger arbetet med fysisk Aktivitet i förskolan? Hur ser pedagoger på sambandet mellan fysisk Aktivitet och lek?Detta är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med sex verksamma förskollärare.

Whiplashskadade personers erfarenheter av bostadsanpassningens betydelse för aktivitet

Syftet med denna studie var att beskriva whiplashskadade personers erfarenhet av bostadsanpassningens betydelse för Aktivitet. Intervjuer gjordes med sex personer med whiplashskada, och som fått sin bostad anpassad. I denna kvalitativa studie användes innehållsanalys som metod för analys av intervjutexterna. Resultatet av studien visar att bostadsanpassningen haft betydelse för Aktivitet. Anpassningen har möjliggjort och underlättat för den whiplashskadade i praktiskt utförande av Aktivitet.

Undersökning av fyra skolors dagliga fysiska aktivitet

Uppsatsens syfte är en undersökning av fyra skolors intentioner och arbete i skolår 0-3 med daglig fysisk Aktivitet. Undersökningen består av åtta intervjuer med fyra rektorer och fyra lärare. Intervjufrågorna bygger på att få en insikt om rektorer och lärares inställning till fysisk Aktivitet. Uppsatsen tar upp viktiga fysiska och psykiska effekter av fysisk Aktivitet. Teorier om idrott och hälsa styrker behovet av rörelse.

Upplevelse av fysisk aktivitet hos personer med typ-1 diabetes

Introduktion/bakgrund: Cirka 50 000 människor i Sverige har typ-1 diabetes. Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom där insulinproduktionen i kroppen upphör med tiden. Det finns en del teorier om varför vissa personer utvecklar typ-1 diabetes, dock är det inte klarlagt varför vissa personer utvecklar sjukdomen. Personer med typ-1 diabetes måste tillföra insulin genom dagliga injektioner. Fysisk Aktivitet påverkar typ-1 diabetes genom att nsulinkänsligheten ökar.

Fritidspedagogers syn på och arbete med fysisk aktivitet

Uppsatsens syfte är att få en inblick över hur fritidspedagoger ser på och arbetar med fysisk Aktivitet. Undersökningen gjordes genom en webb enkät. 163 yrkesverksamma fritidspedagoger besvarade enkäten. I bakgrunden belyses fritidshemmets framväxt, fritidspedagogens yrkesroll samt hur den fysiska Aktiviteten påverkar barns hälsa och utveckling. Resultatet visade att majoriteten både anser att fysisk Aktivitet hör till fritidshemmens ansvarsområde och att det är en viktig del i deras verksamhet.

Äldres erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet utifrån ICF

Människan är byggd för fysisk Aktivitet. Regelbunden fysisk Aktivitet påverkar kroppen positivt. Muskelmassan minskar med åldern vilket medför minskad muskelstyrka. Detta leder ofta till att de vardagliga sysslorna blir mer ansträngande än tidigare. Studier har visat att den funktionella förmågan och livskvaliteten kan förbättras genom fysisk Aktivitet.

Universitetsstudenters uppfattningar av begreppet aktivitet

Aktivitet är ett unikt begrepp inom arbetsterapi och det är betydelsefullt för arbetsterapeuter att skapa en förståelse för vad Aktivitet innebär för individer, hade denna studie som syfte att beskriva hur begreppet Aktivitet uppfattades av universitetsstudenter från tre olika program. Deltagarna var 15 universitetsstudenter från ett universitet i norra Sverige, fem från vardera sjuksköterske-, lärar- respektive civilingenjörsprogrammet. Studien genomfördes med inspiration av fenomenografi som belyser kollektiva variationer i uppfattningar av ett fenomen. Författarna tillämpade en kvalitativ ostrukturerad intervju med en huvudfråga där universitetsstudenterna ombads berätta om sina uppfattningar av begreppet Aktivitet. Analysen av studien resulterade i två teman, som belyste likheter och skillnader i universitetsstudenternas uppfattningar.

Barn och ungdomars motivation till fysisk aktivitet

Fysisk Aktivitet är betydelsefullt, då det både har positiva psykiska och fysiska effekter på människan. De senaste åren har antalet aktiva unga minskat, denna trend behövs brytas. Det finns många olika faktorer som påverkar barn och ungdomar och deras motivation till fysisk Aktivitet. De mest återkommande faktorerna är dock att ha kul och känna sig kompetent..

Fysisk aktivitet som egenvård vid diabetes typ 2: en enkätstudie

Diabetes typ 2 är en snabbt ökande sjukdom som innebär personligt lidande och höga vårdkostnader. Fysisk Aktivitet har visat sig vara effektivt för att förbättra diabetikerns hälsa. Syftet med denna studie var att undersöka om personer med diabetes typ 2 har känndedom om att fysisk Aktivitet har en positiv effekt på deras hälsa och om de använder sig av fysisk Aktivitet som en del av sin egenvård. Enkätstudien genomfördes på 53 patienter vid sex vårdcentraler i Boden och Piteå. Inklusionskriterier: diabetes typ 2, ålder under 55 år.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) : En kvalitativ studie om patienters upplevelser 

Syftet med föreliggande studie är att analysera patienters upplevelser av fysisk Aktivitet på recept (FaR) och på vilket sätt dessa upplevelser påverkar deras syn på hälsa och fysisk Aktivitet.För att ta reda på syftet har en kvalitativ metod tillämpats. Sex stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts och respondenterna består av tre kvinnor och tre män i åldrarna 57 till 73 år, som alla har eller har haft FaR.Till grund för analysen av studiens empiri har fyra teorier valts ut. Dessa teorier är: Institutionaliseringens ursprung, tillit och ontologisk trygghet, social responsivitet samt språk och kunskap i vardagslivet.Resultatet visar att upplevelsen av fysisk Aktivitet (FaR) är positiv. Det visar även att denna upplevelse har påverkat synen på fysisk Aktivitet och hälsa på ett positivt sätt. Den förändrade synen innebär ett bredare tänk när det gäller fysisk Aktivitet och ökad insikt och medvetenhet när det gäller hälsa.

Föräldrars upplevelse av påverkan på barnens fysiska aktivitet utifrån deras egna erfarenheter av fysisk aktivitet: en kvalitativ studie

Fysisk Aktivitet var i det förhistoriska samhället en naturlig del av det dagliga livet och en nödvändighet för att överleva. I dagens samhälle gäller dock inte samma premisser. Uppväxtåren har en avgörande roll för barnets framtida hälsa. Vuxenvärlden spelar en stor roll vad gäller skapandet av gynnsamma förutsättningar för Aktivitet, alltså ge utrymme och skapa tillfällen för barn att vara aktiva. Genom denna studie vill vi se hur föräldrarna ser på barnens Aktivitetsnivå och om barn kan inspireras av föräldrarnas Aktivitetsnivå samt intresse och erfarenheter av fysisk Aktivitet.

Effekten av hästunderstödd aktivitet - affekt, stress och energinivå

Syftet med denna studie var att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka om enhästunderstödd Aktivitet med en ridterapeut kan påverka stress- och energinivå samtpositiv och negativ affekt hos individer. Studien belyser om en sådan Aktivitet kanfungera som copingstrategi och ge stressreduktion. En utgångspunkt var också att undersöka könskillnader beträffande stressreaktioner. I studien användes Stress- och energitest samt PANAS-test för pre- och post-mätningar. I studien ingick 69 respondenter, 42 kvinnor och 27 män.

Fysisk aktivitet och stress : En undersökning om samband mellan fysisk aktivitet och självrapporterad stress

Denna uppsats är en kvantitaiv undersökning om hur fysisk Aktivitet påverkar självrapporterad stress. Det har utgåtts från syftet att undersöka hur fysisk Aktivitet påverkar stress i människors vardag och beskriva om skillnader finns mellan två olika gym i olika städer. Undersökningen genomfördes som en tvärsnittsstudie på två gym, ett gym i Borås och ett gym i Mjölby. Föreliggande uppsats vände sig till gymbesökare, män och kvinnor, som var minst 15 år fyllda. För att få in svar som var av intresse användes enkäter med följebrev där respondenterna var helt anonyma.

Fysisk aktivitet i skolan, ur pedagogens synvinkel

Arbetet Fysisk Aktivitet i skolan ? Ur pedagogens synvinkel undersöker och redovisar pedagogers syn på den dagliga fysiska Aktiviteten i skolan. Hur pedagoger arbetar med daglig fysisk Aktivitet och hur de uppfattar effekterna av ett sådant arbete. Att inkludera fysisk Aktivitet under skoldagen är ett av skolans uppdrag, det uppdraget skall alla pedagoger som arbetar under Lpo 94 följa. Syftet är att undersöka huruvida pedagogens roll och arbetssätt påverkar skoldagen, samt vilka resurser och verktyg pedagogerna använder sig av.

Daglig fysisk aktivitet för elever ? en utmaning för alla lärare i grundskolan

I detta arbete tas det del av hur uppfattningen till daglig fysisk Aktivitet är bland lärarna ute på fältet. Syftet var att undersöka vad lärarna på stadier 7-9 har för inställning till fysisk Aktivitet, hur de använder sig av det i sin undervisning samt vad de gör för att påverka detta.Vi tar även allmänt upp betydelsen av fysisk Aktivitet och visar på vad fysisk inAktivitet kan leda till. Vad som framkommit under arbetets gång är att elevers fysiska Aktivitet har minskat. Skolan har därför en viktig roll då det gäller att aktivera barn och ungdomar. Undersökningen har genomförts på en högstadieskola, på en mindre ort i Skåne.

1 Nästa sida ->