Sök:

Sökresultat:

16 Uppsatser om Actio - Sida 1 av 2

Actios och pronuntatios betydelse för att skapa pistis : En studie av para- och extralingvistisk kommunikation kopplad till pistis-begreppet

Denna uppsats handlar om hur en talare skapar trovärdighet hos sin publik med hjälp av Actio och pronuntatio. Framställningen innehåller en analys av gestik, mimik och prosodi hos föredragshållaren och scenartisten Klas Hallberg. Därutöver ges en historisk tillbakablick om Actio och pronuntatio contra pistis, tillit och förtroende.Slutsatsen i arbetet är att icke-verbal kommunikation har stor betydelse för en talares trovärdighet. Genom kunskap och träning i Actio och pronuntatio går det att öka förmågan att övertyga med alla uttrycksmedel. Därtill maximeras den personliga utstrålningen..

Kommunikation bortom orden : En etnografisk studie om hur la?rares actio och ickeverbala kommunikation pa?verkar elevers motivation

Syftet med detta examensarbete a?r att fa? insikt i hur la?rarens ickeverbala kommunikation och Actio pa?verkar elevers motivation. Utifra?n en etnografisk arbetsmetod observerades en svenskla?rare pa? en gymnasieskola under fyra lektionstimmar fo?r att underso?ka hur la?raren kommunicerade med sina elever ickeverbalt. Parallellt med observationerna intervjuades ba?de la?raren och eleverna som deltog i underso?kningen.

Förhandlingsretorik : En uppsats om hur skickliga förhandlare övertygar motparten och vilka retoriska medel de använder

This essay is about exploring the rhetorical business negotiation process. The aim has been to find out how skilled salespeople stand out, and what rhetorical means they use to convince the other party. For this study, a qualitative research interview was applied and altogether five vendors in three different industries were interviewed. The fundamental theory of the essay is based on classical rhetoric. From that I have chosen the specific parts that I have found useful to discuss negotiation and sales processes.The results show that there is not a one single rhetorical approach that is essential to convince the other party.

Den ickeverbala kommunikationens betydelse för andraspråksinlärning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om lärares ickeverbala kommunikation är av betydelse vid andraspråksinlärning, eller med andra ord om lärares Actio bidrar till elevers andraspråksinlärning? Detta har gjorts genom att studera huruvida det är möjligt att observera någon skillnad mellan två elevgrupper vad gäller elevers gensvar (eller mer precist elevers delaktighet/passivitet, agerande/ickeagerande, uppmärksamhet/ouppmärksamhet, kommentarer och yttranden/tysthet) när en lärare aktivt och medvetet använder sig av Actio kontra medvetet utelämnar Actio. Det teoretiska ramverket utgår från Marie Gelangs definition av Actio och Actiokapital samt McGregor et als teori om att gestikulerad input underlättar konsolidering av språkkunskap och att språkkunskap därigenom blir mer robust. Genom observation har en kvalitativ jämförelse mellan två grupper genomförts, där en lärare medvetet använt sig av ickeverbal kommunikation, eller Actio, i en grupp, medan samme lärare inte använt sig av Actio i grupp två. Därutöver har lärarens egna Actio iakttagits samt att läraren har intervjuats.

Prins eller vanlig groda? : En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst

Studien Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins Danielstalekonst i kombination med analyser av narrativ i tal och talarens Actio (framförande). Syftetmed uppsatsen är att studera vad som kännetecknar Prins Daniels talekonst.Huvudfrågeställningen som besvaras är Vad kännetecknar Prins Daniels talekonst? Resultathar nåtts genom att analysera tre tal, i video och text-form.

Actio pro socio och bolagsstyrning

Denna uppsats behandlar minoritetsaktieägares möjligheter att rikta en skadeståndstalan mot styrelseledamot och verkställande direktör där bolaget är mottagare av en eventuell ersättning, s.k. Actio pro socio. En sådan talan kan även benämnas som internt skadeståndsanspråk, minoritetstalan eller derivativ talan. I uppsatsen utreds dessa interna skadeståndsanspråk som en del i att skapa större kunskap i bolagsstyrningsfrågorna och i synnerhet utreda detta rättsmedels möjligheter och begränsningar. I första delen av uppsatsen redogörs för styrelseledamot och VD:s plikter gentemot bolaget samt vilka skadeståndsrättsliga bedömningar som måste uppmärksammas i den aktiebolagsrättsliga kontexten.

Actio, pronuntiatio, starkt etos och pistis : en studie av Martin Luther King, John F Kennedy och Bill Clinton

How a speaker can use their posture, gesture, facial expression and voice to create a strong ethos, pistis and sense of trustworthiness is, in this paper, associated with charisma (the power of leadership or authority).Verbal and nonverbal expressions from three particular speeches by Martin Luther King, John F Kennedy and Bill Clinton have been analyzed in depth. The results show that patos as well as strong nonverbal expression are factors in inspiring devotion or creating enthusiasm. Personal magnetism and radiance is also found to develop through figures of speech and rhetorical devices, including metaphors. Results show that facial expressions, pitch and other prosodic information are not always consciously taken in. Nevertheless, it is questioned whether such information can affect the ethos and pistis developed.

Attitydproblem : Om attityduttryck och deras retoriska funktioner

This thesis explores how verbal and nonverbal signs communicate attitudes and the rhetorical functions of such attitudinal signs. Attitudes are regarded as rationalized evaluations of attitudinal objects, and through their manifestation in signs an attitudinal gestalt is communicated. This gestalt is regarded as the audiences perception of the rhetors attitude. It is shown that the attitudinal signs function as ethical, logical and pathetic proofs and that they can create identification between the audience and the rhetor. The signs can have effects on the audiences perception of the attitudinal objects, their perception of the rhetor and influence the social dynamic of the discourse.

?Eh, tack och förlåt? : en retorisk situations- och genreanalys av tacktalen under Grammisgalan 2015 med fokus på samband mellan verbalspråk och actio ur ett mottagarperspektiv

This essay examines the epideictic genre by using qualitative method to analyze acceptance speeches from the Swedish Grammy awards. These speeches and their speakers are often described as rhetorically mediocre and there seems to be a notion within the music community that an acceptance speech is personal and without deeper meaning. From a functionalistic perspective on genre, these speeches can be seen as working together with other genres that carry information about the winners. Why would skilled performers who know how to entertain an audience choose to repeat rhetorical mistakes? This essay uses different perspectives on rhetorical situation and genre as well as multimodal analysis of verbal- and nonverbal communication, to argue that these particular speeches in this particular situation come with their own set of expectations and values that the speakers have to acknowledge if they are to meet the epideictic purpose: To unite the audience around common values and create an enjoyable collective memory.

Med kroppen som verktyg : Hur ser lärarutbildare på kroppsspråket?

Att bedöma en person utifrån de signaler den skickar är ett instinktivt beteende. Denna studie har två olika delar. Den första är en observation av hur man kan uppfatta en lärares ickeverbala kommunikation med avseende på användandet av röst, mimik, gester och ögon. Dessa olika bitar brukar räknas som ?kroppsspråk?.

Retorisk undervisning : En studie om svensklärares förmåga att praktisera retoriska ämneskunskaper i klassrummet

Lärare i svenska har ett uppdrag att undervisa eleverna i retorik. Med detta uppdrag kommer dock inget om att läraren själv ska tillämpa disciplinen. Denna studie undersöker därför om lärarna tillämpar sina ämneskunskaper i retorik i sin undervisning. Undersökningen genomfördes genom fallstudier av tre lärares lektioner i svenska på gymnasiet. Lektionerna observerades utefter ett observationsschema som lyfter fram specifika delar av retoriken.

Expediternas actio : En studie om tio expediters kroppsspråk i två saluhallar i Stockholm

This study analyses the german writer and artist Unica Zürn´s novel, The Man of Jasmine,1970 (Jasminmannen). Zürn was mostly active in the surrealist avantgarde in Paris during the 1950ies - and 60ies. The male surrealist images of women was polarised in to the godlike, child and the erotic, convulsive object. The mythologizied woman was the muse of men´s creativity. But still there were many women artists who participated in the movement, so clearly there was something in surrealism that attracted women.

Den retoriska arbetsprocessen : I ett teoretiskt och i ett didaktiskt perspektiv

Kunskaper i retorik ses som en viktig resurs i dagens samhälle och i och med att de nya ämnesplanerna togs i bruk hösten 2011 fördes begreppet ?den retoriska arbetsprocessen? in i kurserna i svenska på gymnasiet. Eleverna ska numera kunna använda denna process som stöd vid skriftlig och muntlig framställning. Det är mot denna bakgrund som syftet med denna uppsats är att utreda vad som menas med ?den retoriska arbetsprocessen? och hur denna process utnyttjas i skolans undervisning.

Tankar om dialogens roll i undervisning

There is an ongoing discussion about the declining quality of the teaching in the swedish school. This essay is a contribution to that discussion. It suggests that a certain kind of dialogue is necessary for the quality of the teaching to recover, and thereby also the quality of the students? education.The author turns firstly to philosophers of dialogue and finds in their works views appropriate to use when facing the situation of the swedish school. With the ideas of Martin Buber the author redefines the students as creatures of relationships.

Attityders betydelser : Attityduttryck och deras retoriska effekter i en tv-debatt mellan Gudrun Schyman och Maria Arnholm

Attityders betydelser är en undersökning som syftar till att skapa en förståelse av hur attitydgestalter fungerar i en debattsituation genom att analysera hur ickeverbal retorik såsom kroppsspråk, blickar och gester samspelar med det som uttryckligen sägs. Forskningsobjektet utgjordes av en tv-debatt i SVT Agenda mellan Gudrun Schyman (Fi) och jämställdhetsminister Maria Arnholm (Fp) kring den såkallade ?lönefrågan?, om hur politikerna ska verka för att lönerna i Sverige ska bli mer jämställda mellan kvinnor och män.Analysen visade att Schyman uttrycker många starka negativa attityduttryck som skapar en konflikt i debattens diskursdynamik. Dessa attityduttryck i kombination med vad Schyman säger till Arnholm gör att de båda debattörernas ethos och maktpositioner förändras, där Schyman får ett övertag i debatten som hon kan utnyttja för att till slut vinna den.Frågor som kan vara intressanta för vidare forskning är om Schymans konfliktskapande attityduttryck kan generaliseras till andra retoriker och med vilket syfte det i så fall verkar ske. Sådan forskning skulle kunna nyansera den retorik som framförs i politiska debatter och indirekt bidra till att granska dessa ideologikritiskt..

1 Nästa sida ->