Sök:

Waste Management

Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen


Titel: Waste Management ? Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen. Bakgrund: I en bransch som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att se till att de produkter som kommer ut på marknaden också tas om hand på ett bra sätt i slutet av sitt funktionella liv. Hur ser återvinningsprocessen hos företagen ut idag och vad kan göras för att minska de växande problem som framkommer i samband med den ökade konsumtionen? Genom att granska fenomenet Waste Management avser uppsatsen angripa slöseri i logistikflödet och finna förbättringar av dagens återvinningsprocess av uttjänta hemelektronikprodukter. Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga återvinningsprocessen inom branschen för hemelektronik i syfte att identifiera potentiella förbättringsåtgärder med det samhällsekonomiska målet att uppnå ett större returflöde i logistiksystemet ur ett företagsperspektiv. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod som gjorts baserat på en flerfallsstudie. Primärdata har samlats in genom semi-strukturerade besöksintervjuer och asynkrona individuella intervjuer online utifrån ett bekvämlighetsurval. Studien intar ett positivistiskt synsätt och det vetenskapliga angreppssättet är abduktivt. Analysen utgörs enligt en mönsterjämförelse med avseende på produkttyper, kompensation och information till kund. Slutsats: Författarna kommer efter analys av funktionsflödesschema och mönsterjämförelse fram till ett antal punkter för förbättring vilka kan leda till ökad andel återvunna EOL-produkter. Dessa är; införande av ett fast returcenter, omhändertagande av ett större produktsortiment, föra statistik över returer, tydligare information till kund och kompensation för inlämnade produkter. Författarna kommer även fram till att det råder stora skillnader i hur man i dagsläget arbetar med Waste Management inom de olika företagen, där vissa företag är mer ambitiösa än andra. Företagen har mycket att lära av varandra och inom samtliga studerade företag finns något att förbättra.

Författare

David Engström Marcus Lundgren Tobias Nilsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..