Sök:

?Rätt avlopp på rätt plats?

? Livscykelanalys av tre enskildaavloppsanläggningar


?Rätt avlopp på rätt plats? ? Livscykelanalys av tre enskilda avloppsanläggningarProblemen med övergödning i Östersjön och i Sveriges insjöar är stort och enskildaavlopp pekas ut som en central aktör, framförallt beträffande fosforutsläppen. I Sverigefinns det ungefär en miljon enskilda avloppssystem och nästan hälften av dessa har enså pass bristande vattenrening att de inte uppfyller gällande lagstiftning. Utvecklingenav nya tekniker för rening av avloppsvatten har länge strävat efter att minska utsläppenav övergödande ämnen, detta ibland på bekostnad av andra utsläpp, så somväxthusgaser och försurande ämnen.Det här examensarbetet har därför med hjälp av metodik från livscykelanalys (LCA)utvärderat tre enskilda avloppssystem med tanke på deras utsläpp av växthusgaser,försurande gaser samt övergödande ämnen. Då misstanke också fanns att de lokalaplatsegenskaperna påverkar de enskilda avloppssystemens totala miljöpåverkan,utfördes även en intervjustudie med ett antal av landets kommuner. I intervjustudiengjordes ett försök att identifiera de platsegenskaper som påverkar valet ochutformningen av de enskilda avloppssystemen. De tre avloppssystemen som ingick istudien är markbädd samt kompaktfilter i kombination med antingen ett reaktivt filtermed Polonite®, eller i kombination med kemfällning.Resultatet av studien visade att markbädden hade lägst utsläpp av både växthusgaseroch försurande gaser, men högst utsläpp av övergödande ämnen. De tvåfosforreducerande systemen uppvisade betydlig bättre potential för att reduceraövergödande ämnen, men detta på bekostnad av större utsläpp av växthusgaser ochförsurande gaser, speciellt i fallet med det reaktiva filtersystemet. Lokalaplatsegenskaper, så som näringsretention, visade sig spela en central roll för deundersökta avloppssystemens totala miljöpåverkan. I områden med hög fosforretentionunder vattnets väg till havet skulle avloppssystem med höga utsläpp av fosfor (så somdet markbaserade systemet) kunna vara försvarbara. På de platser i landet därövergödningen är problematisk finns det dock motiv för att använda fosforreducerandesystem.

Författare

Helene Sörelius Kiessling

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..