Sök:

Sökresultat:

84 Uppsatser om Livscykelanalys - Sida 1 av 6

Livscykelanalys av avfallsförbränning och biogasproduktion

Livscykelanalys används som metod för att undersöka produkter eller tjänster från ?vaggan tillgraven?. Med hjälp av mjukvaruprogrammet SimaPro utförs en Livscykelanalys på förbränning av avfall med energiutvinning. Resultatet jämförs med en Livscykelanalys som utförs på biogasproduktion från matavfall, för att visa vilken av processerna som har mer positiv påverkan på miljön. Resultatet visar att förbränning av avfall bidrar till minskad miljöpåverkan med 63,9 kg CO2-ekvivalenter per ton avfall.

Miljövinster vid gasreglering under svetsning - Livscykelanalys av gasregulator, argon och koldioxid

Livscykelanalys av gasregulator och gaserna argon och koldioxid som används vid svetsning. Studien visar miljövinster vid svetsning vid användning av gasregulator..

Slitage i studentbostäder

Deta examensarbete undersöker slitaget i Växjöbostäders studentlägenheter genom att genomföra en enkätundersökning och att göra ekonomiska bedömningar av material för ytskikt.De ekonomiska bedömningarna görs med hjälp av Livscykelanalys (LCC) och de material som analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskiva.Examensarbetet undersöker också andra faktorer som kan påverka slitage. .

Förenklad livscykelanalys för ett järnvägsprojekt: en studie
av miljöpåverkan för Projekt E7511

Vid konstruktion av ny järnväg används mängder av resurser vilka bidrar till olika typer av miljöpåverkan exempelvis utsläpp av föroreningar till den omgivande miljön. Då miljötänkandet i samhället blivit allt större kan det vara intressant att studera energiåtgång samt motsvarande emissioner för ett järnvägsprojekt för att se var i processen förbättringar kan göras för att minska miljöpåverkan. En metod för att studera en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livstid är Livscykelanalys (LCA). Syftet med en Livscykelanalys är att ge en helhetsbild av samspelet mellan en aktivitet och dess omgivande miljö. Den ska även utgöra en grund för ökad förståelse för hur en mänsklig aktivitet påverkar miljön och se var förbättringsmöjligheter finns.

Livcykelanalys av golvvård : En jämförande studie av Twister?-metoden och golvvårdsmetoder med polish och vax

I dagens samhälle finns det en stor variation på golv och golvmaterial. Till dessa finns det en stor variation av de produkter och metoder som används för att hålla dessa golv funktionsdugliga. Samtliga golv och produkter ger upphov till miljöpåverkan av olika storlek och sort.Denna studie är skriven på uppdrag av avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Linköpings Universitet, som vill veta vilken miljöpåverkan Twister?-metoden har. Detta sker genom en Livscykelanalys.En Livscykelanalys ställer en produkt eller tjänst miljöpåverkan utifrån helhetsperspektiv innefattande materialframställning, tillverkning, användning och resthantering.

Livscykelanalys av en gängtapp - Underlag och verktyg för att inkludera livscykelperspektivet i utvecklingsarbetet vid Dormer Tools AB

The aim of my thesis was to do a Life Cycle Assessment (LCA) of an average thread tap that is manufactured by Dormer Tools AB, and to create a practical model that the company can use in order to study other thread taps from an environmental perspective.The method of LCA is used to investigate the environmental effects of a product during its life cycle. This is a gate-to-grave analysis with focus on steel and thread tap manufacturing, coating procedure, use, waste management and transports. Three common coating types were compared separately. Steel manufacturing answers for the highest energy and raw material consumption under the life cycle of the thread tap. Its emissions contribute to global warming, acidification and eutrophication above others.

Livscykelanalys av industriell avfallshantering: en studie vid Östrands Massafabrik

Rapporten redovisar resultatet från en studie av miljöbelastningen från industriell avfallshantering. Studien har genomförts vid SCA Graphic Sundsvall AB. Miljöbelastningen har studerats med hjälp av Livscykelanalysteknik och följer riktlinjerna i ISO 14040. Miljöpåverkansbedömningen har utförts med hjälp av ett PC-baserat program, EcoLab LCA Tool version 4.0.4b. Miljöpåverkan från fem processavfall som uppkommer vid Östrands Massafabrik har studeras.

Livscykelanalys: Förbränning av hushållsavfall kontra biogas : miljömässiga och ekonomiska perspektiv med utgångspunkt i Oskarshamns kommun

Är det möjligt att reducera utsläppen av växthusgaser och samtidigt nå en hållbar utveckling? Regionförbundet i Kalmar län antog utmaningen 2006 och är därmed en föregångsregion i arbetet med detta. Till år 2030 är målet att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region. Den största potentialen anses finnas inom nya alternativ till fordonsbränsle. Hushållens sopor innehåller organiskt matavfall som skulle kunna bli fordonsgas.

Biomalkonceptet : En livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanteras

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, företagsekonomi, EKL 361, VT 2007Författare: Maria Karlsson, Sofia Lanebäck och Fatima SalehHandledare: Helena Forslund och Leif EnarssonTitel: Biomal konceptet - En Livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanterasBakgrund: Det har länge varit ett problem att göra sig av med animaliska biprodukter och volymerna har även ökat sedan nytt EU-direktiv från 2005 förbjöd deponering av organiskt avfall. Biomal produceras genom att animaliska biprodukter krossas och mals ner till en köttmassa.En Livscykelanalys är en metod som belyser miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet genom att påvisa och kvantifiera användning av energi och material och miljöutsläpp.Syfte: Beskriva hur Biomalkonceptet ser ut idag genom att göra en LCA (Livscykelanalys).Metod: Vår uppsats är en fallstudie på Biomalkonceptet. Vi har en positivistisk grundinställning då vårt mål har varit att undersöka processerna på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi använder oss av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Våra primärdata fick vi genom intervjuer och observationer och våra sekundärdata fick vi genom litteraturstudier och material tillhandahållet från intervjuobjekten.Slutsatser: Biomals produktionsprocess är en sluten process som orsakar minst miljöbelastningar.

Livscykelanalys - en miljöorienterad rapport

Den textila industrin, en egen värld, är nu under rampljuset som en av de största miljöpåverkande industrierna. Precis som i fallet med många andra industrier så måste textilbranschen intensivt arbeta med att minska sin negativa påverkan på miljön. Slutmålet måste vara att helt balansera uttagen och insättningarna så att man skapar en bransch som blir klimat- och miljöneutral. I denna rapport har en Livscykelanalys gjorts på en underställströja från Helly Hansen tillverkad av 99 % polypropylene. Inom denna Livscykelanalys har vi noggrant studerat och undersökt fakta för att hitta de processer som har den största påverkan på miljön.

?Rätt avlopp på rätt plats? : ? Livscykelanalys av tre enskildaavloppsanläggningar

?Rätt avlopp på rätt plats? ? Livscykelanalys av tre enskilda avloppsanläggningarProblemen med övergödning i Östersjön och i Sveriges insjöar är stort och enskildaavlopp pekas ut som en central aktör, framförallt beträffande fosforutsläppen. I Sverigefinns det ungefär en miljon enskilda avloppssystem och nästan hälften av dessa har enså pass bristande vattenrening att de inte uppfyller gällande lagstiftning. Utvecklingenav nya tekniker för rening av avloppsvatten har länge strävat efter att minska utsläppenav övergödande ämnen, detta ibland på bekostnad av andra utsläpp, så somväxthusgaser och försurande ämnen.Det här examensarbetet har därför med hjälp av metodik från Livscykelanalys (LCA)utvärderat tre enskilda avloppssystem med tanke på deras utsläpp av växthusgaser,försurande gaser samt övergödande ämnen. Då misstanke också fanns att de lokalaplatsegenskaperna påverkar de enskilda avloppssystemens totala miljöpåverkan,utfördes även en intervjustudie med ett antal av landets kommuner.

Klimatpåverkan från produktion av krukväxter : livscykelanalys (LCA) av svenskproducerad julstjärna

Den pågående klimatförändringen är en stor fråga som diskuteras världen över. FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans tillförsel av växthusgaser till atmosfären bidragit till en ökad växthuseffekt och därmed en höjd temperatur på jorden. Målsättningen är att minska utsläppen och för att göra det måste man identifiera var de uppstår och i vilken omfattning. Genom att använda en metod kallad LCA (Livscykelanalys) kan man studera en produkt eller tjänst med avseende på de utsläpp av växthusgaser som den ger upphov till under sin livstid. På så sätt kan man bedöma hur stor inverkan produkten eller tjänsten har på klimatförändringen.

Den klimatsmarta grisen - visst finss den! : En LCA av gris och olika förändringar i produktionssystemet i syfte att minska klimatpåverkan.

Förståelse för hur vår mat påverkar klimatet blir allt mer viktigt. Grisproduktion har visat sig ha betydligt mindre klimatpåverkan än nötköttsproduktion dock har befintlig forskning visat att all köttproduktion relativt sett leder till stor miljöpåverkan. Att grisen står sig starkt i miljösynpunkt jämfört med nötkött ger inget skäl till att inte försöka göra grisen mer klimatsmart. Syftet med studien är att beräkna potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom olika produktionsförändringar. De produktionsförändringar som undersökts är; användning av förnyelsebar energi till stall(vindkraft), biogasproduktion av gödsel och användning av restprodukter som foder och då matavfall. Detta är en screening-Livscykelanalys där endast Global Warming Potential tas i hänsyn med ett 100 års perspektiv. Den funktionella enheten(FE) är 1 kg ben- och fettfritt griskött. Genom att använda förnyelsebar energi i form av vindkraftproducerad el till stall kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 3,3 %.

Min kropp ser ni, men i mitt huvud ser bara jag

I dagens samhälle finns det en stor variation på golv och golvmaterial. Till dessa finns det en stor variation av de produkter och metoder som används för att hålla dessa golv funktionsdugliga. Samtliga golv och produkter ger upphov till miljöpåverkan av olika storlek och sort.Denna studie är skriven på uppdrag av avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Linköpings Universitet, som vill veta vilken miljöpåverkan Twister?-metoden har. Detta sker genom en Livscykelanalys.En Livscykelanalys ställer en produkt eller tjänst miljöpåverkan utifrån helhetsperspektiv innefattande materialframställning, tillverkning, användning och resthantering.

Klimatpåverkan av svensk jordgubbsproduktion : livscykelanalys (LCA) av svenska jordgubbsodlingar

SAMMANFATTNINGMänniskans förbrukning av fossila bränslen har ökat drastiskt de två senaste seklerna. Detta har lett till en ökning av växthusgasutsläpp vilket i sin tur inneburit en höjning av jordens lufttemperatur, den så kallade växthuseffekten. Mellan 1970 och 2004 ökade de globalaväxthusgasutsläppen med cirka 70 %. (Naturvårdsverket 2008a). Ungefär 25 % av Sveriges klimatpåverkande utsläpp uppskattas komma ifrån matkedjan.

1 Nästa sida ->