Sök:

Sökresultat:

253 Uppsatser om Styrsystem - Sida 1 av 17

Byte av styrsystem för en CNC-svarv

Examensarbetet som beskrivs i denna rapport handlar om byte av Styrsystem i en CNC-svarv på företaget Precisionsdetaljer Mekatronik i Linköping. Ett Fanuc 5 Styrsystem har ersatts av ett modernare Fanuc 21i-Styrsystem. Rapporten beskriver det nya Styrsystemet och redovisar hur arbetet med att praktiskt byta system har gått till. Arbetet indelades i tre delar, informationssökning, praktiskt arbete och dokumentation. Informationssökningen behövdes både för hopkoppling av de olika delarna och för parameter- och ladderprogrammering.Övervakad strömförsörjningskrets till ett nytt personsäkert styrsystem.

En prototyp för strömmatningsövervakning till ett nytt Styrsystem har tagits fram för att öka personsäkerhetenhos systemet. Syftet med prototypen är att testa en övervakningsteknik för att om tekniken fungerar bra sedanbygga in denna teknik i kommande Styrsystemsprodukter. Tillvägagångssättet har varit att utifrån enkravanalys ta fram ett schema och utifrån det konstruera ett prototypkort för testning av kraven. Resultatetblev att prototypens teknik går att använda och ger ett personsäkrare Styrsystem..

Ekonomiska styrsystem och dess påverkan på stressorerna krav, kontroll och socialt stöd

Ekonomiska Styrsystem används för att kontrollera anställdas prestationer, men att utöva kontroll har dock visat sig öka risken för stress hos anställda. Arbetsrelaterad stress utgör problem för organisationer då det kan leda till ökade kostnader i form av ökad frånvaro och försämrade prestationer. För att förklara arbetsrelaterad stress har stressorerna krav, kontroll och socialt stöd fått störst genomslagskraft. Stressorer är faktorer i omgivningen som kan öka eller minska stressreaktioner hos individer. Syftet med studien är att förklara hur ekonomiska Styrsystem påverkar stressorer.

Raalie steering systems

Under ht08 och vt09 har vi gjort ett examensarbete där vi i gruppen utvecklat ett mekaniskt Styrsystem för sjukhussängar. Det nya Styrsystem ska underlätta det dagliga arbetet för personalen på sjukhusen, då det idag är svårt att kontrollera sängen när man är ensam och knuffar. Men med RaaLie fastmonterad på sängen kan man utföra arbetet själv, och det är mycket lättare att ta sig runt skarpa svängar och trånga passage..

Modularitet i artificiella neurala robotstyrsystem: : En jämförelse av beteendebaserade och självlärda system

Forskning angående Styrsystem inom evolutionär robotik fokuserar ofta på vad som går att uträtta med självlärda Styrsystem, men inte vad beteendebaserade Styrsystem klarar av. I detta projekt utförs systematiska tester för att jämföra beteendebaserade och självlärda Styrsystem inom evolutionär robotik. Benämningen beteendebaserade Styrsystem används för Styrsystem som består av flera underliggande moduler, där robotens övergrippande beteende är uppdelat i flera moduler och där respektive modul har ansvar för ett specifikt beteende eller funktion. Självlärt Styrsystem referar i detta sammanhang till Styrsystem som inte explicit består av moduler som har åstakommits eller bestämts i förväg.Från resultaten framgår det att både självlärda och beteendebaserade Styrsystem klarar av att lösa problemen de ställs inför. För beteendebaserade Styrsystem krävs dock större ansvar från experimentatorn, vars inflytande ökar på grund av att det är flera moduler som skall skapas och koordineras.

Kulturella faktorers påverkan på styrsystem - En studie av västerländska majoritetsägda dotterbolag i Kina

Studiens syfte är att analysera påverkan av kulturella aspekter på Styrsystem i majoritetsägda västerländska dotterbolag i Kina. Studiens syfte är även att belysa eventuella problem, samt föreslå eventuella lösningar. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med västerlänningar, anställda på västerländska majoritetsägda dotterbolag i Kina. Studien är baserad på teorier om Styrsystem som sedan kompletteras med andra teorier om ett antal kulturella faktorer som kan tänkas ha påverkan på Styrsystem. Detta utgör studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens analys.

Ekonomiska styrsystem och stress : En explorativ studie i hur budget, nyckeltal och incitamentsystem kan påverka stressorerna krav, kontroll och support

Denna explorativa studie beskriver hur ekonomiska Styrsystem kan påverka arbetsrelaterade stressdrivare, så kallade stressorer. Eftersom stress ger allvarliga konsekvenser för både anställda och organisationer är det viktigt att förstå vad som orsakar den. Styrsystems påverkan på stressorer är ett relativt outforskat område. Denna studie syftar till att beskriva hur ekonomiska Styrsystem kan påverka stressorer, vilket kommande forskning skulle kunna undersöka djupare. De Styrsystem som undersökts är budget, nyckeltal och incitamentsystem.

Styrsystem, Kunskap och Innovation. Vertikal elasticitet i ett kunskapsintensivt företag som Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Lund.

Det finns ingen entydig bild av hur man ska uppfatta innovation. Vi kan dock säga att det hänger intimt samman med kunskap. Ur denna synvinkel är det intressant att styra kunskaper så att de blir en resurs för företaget via knowledge management. Vårt syfte är att undersöka hur Styrsystem förhåller sig till kunskap och innovation i ett kunskapsintensivt företag genom att med kvalitativ metod studera hur medarbetare på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Lund upplever sin arbetssituation.Vi kommer till slutsatsen att Styrsystem påverkar kunskapsutveckling och innovation via vertikal elasticitet. Strukturella, sociala och kulturella dimensioner menar vi inte i sig ger en tillfredställande bild av de erfarenheter undersökningen gör..

Ventilationseffektivisering i skolbyggnader :

Studien går ut på att jämföra tre olika Styrsystem för ventilation, nämligen CAV (Constant Air Ventilation), VAV (Variabel Air Ventilation) och DCV (Demand Controlled Ventilation). Dessa Styrsystem ställs mot varandra i tre olika lokaltyper, med syfte att identifiera det mest energieffektiva Styrsystemet. Ett syftet med studien är också att upptäcka vid vilka flöden det lönar sig att arbeta med VAV- och DCV-Styrsystemen..

Interaktionsdesign för en domteaters portabla styrsystem : En designstudie i syfte att utveckla en prototyp av en applikation

En förutsättning för att kunna etablera god publikkontakt i en domteater är att personalen kan interagera med sin publik. För att det ska vara möjligt behöver de vara flexibla och rörliga medan de manövrerar domteaterns Styrsystem. Genom att skapa en applikation till en smarttelefon kan en förlängning av det stationära Styrsystemet och kontrollbåset skapas, vilket möjliggör en önskvärd flexibilitet. Designstudien som uppsatsen presenterar är utförd i syfte att undersöka de metoder som är lämpliga att använda i ett tidigt skede av en sådan systemutveckling. Metoder inom Human- Computer Interaction (HCI) och interaktionsdesign syftar bland annat till att utveckla interaktiva applikationer.

Utveckling av undervisningsmaterial kring fordonselektroniska styrsystem : för fordonselever

Denna rapport handlar om utveckling av ett undervisningsmaterial för elever på fordonsprogrammet inom området elektroniska Styrsystem. Rapporten beskriver processen från idé fram till färdigt undervisningsmaterial. Detta har tagits fram för att ge eleverna en bredare, mer generell kunskap inom detta ämnesområde än vad som är möjligt att få genom enbart teoretisk undervisning kring utvalda märkesspecifika system.  Undervisningsmaterialet bygger på teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar kring en mikrokontroller med tillhörande sensorer och aktuatorer. Genom att skapa korta styrprogram som hanterar dessa sensorer kan olika funktioner skapas med hjälp av mikrokontrollen. Detta gör att många av de delfunktioner som används inom fordonselektroniska Styrsystem kan simuleras..

Metodik för testning av styrsystem

I detta examensarbete har en generell metodik skapats för testning av Styrsystem för pumpar. Testmetodiken beskrivs med modeller som på ett strukturerat sätt går igenom testningens förberedelse och utförande. Metodiken tillämpas sedan genom en stegvis mall för hur testningen går till praktiskt.En metod för att optimera antalet tester presenteras. Denna metod minskar antalet tester genom att använda de mest prioriterade signalerna som skickas mellan Styrsystem och pump. Denna prioritering sker genom en viktning av hur viktig signalen är för systemet.

Rapportering av Styrsystem i Årsredivisningar

Föreliggande uppsats innehåller en undersökning av Styrsystemsrapportering i svenska börsbolags årsredovisningar.Undersökningen är främst inriktad på förekomst och omfattning av Styrsystemsrapportering. Tillika vad som rapporteras.För genomförandet av undersökningen har en metod, för undersökning av Styrsystemsrapportering i årsredovisningar, framarbetats och använts.Resultatet av undersökningen visar att förekomsten av styrsystesrapporteringen ökat avsevärt under 1990-talet. Men det är fortfarande en majoritet av de undersökta företagen som inte rapporterar alls om sina Styrsystem i årsredovisningen.Resultatet av undersökningen diskuteras utifrån ett intressent perspektiv.Resultatet förklaras främst ett ökat krav på framtidsinriktad information från årsredovisningarnas professionella användare..

1 Nästa sida ->