Sök:

Sökresultat:

143 Uppsatser om Ryska - Sida 1 av 10

Karlsson på taket. Svenska neologismer i rysk översättning

Neologismerna har i en del fall översatts genom översättningslån eller genom transposition, men framför allt har de förtydligats i de Ryska översättningarna. Ryska neologismer har i princip inte använts för att översätta de svenska orden. Syftet är att undersöka och jämföra hur neologismer översatts i två olika översättningar till Ryska av Astrid Lindgrens Lillebror och Karlsson på taket. Jag har bl a använt mig av Vinays och Darbelnets forskning kring olika översättningsmetoder. Jag har jämfört de svenska neologismerna med de Ryska ord som använts i översättningarna och analyserat de Ryska orden med hjälp av lexikon och ovan nämnda teorier..

- V tjom delo? - Delo v tom, tjto... : Om användandet av lexikala fraser och andra aspekter av översättning från svenska till ryska undersökta med ScriptLog

I denna uppsats studeras översättningen av 2x12 meningar från svenska till Ryska med hjälp av dataprogrammet ScriptLog. Översättningsuppgiften har genomförts av 5 ryskstudenter på universitetets A-nivå, 5 studenter på C-nivå samt av 2 personer med Ryska som modersmål..

Att översätta "översätta": om svenska infinitivfraser och deras ryska motsvarigheter

I uppsatsen undersöks hur svenska infinitiver översätts till Ryska. Som källa har använts utdrag ur några skönlitterära svenska texter och deras Ryska översättningar. Undersökningen är i huvudsak kvantitativ och hypotesen är att infinitiv förekommer oftare i svenska än i Ryska. Förutom de direkta översättningarna av svenska infinitiver udersöks även några fall där Ryska har infinitiv utan motsvarighet i svenska. Slutsatsen blir att hypotesen stämmer både för de direkta översättningarna och även när man jämför det totala antalet infinitiver i källspråks- och målspråkstexterna..

Den postmodernistiska estetikens utveckling i Ryssland

Undersökningens syfte är att analysera de viktigaste dragen i den postmodernistiska estetiken, baserat på en läsning av 3 Ryska författares verk, samt att klarlägga den Ryska postmodernismens särdrag i jämförelse med den västerländska och slutligen reflektera lite grann över postmodernismens framtid. Min hypotes är att den tidiga Ryska postmodernismen hade flera drag gemensamma med modernismen, medan den sena postmodernismen närmar sig realismen..

Veckodagseffekter på den ryska börsen RTS

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka omeffektiva marknadshypotesen håller på den Ryska RTSbörsen. Med andra ord vill vi utreda omveckodagseffekt kan observeras på den Ryskabörsmarknaden för att sedan kunna avgöra ommarknaden faktiskt är effektiv.Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter år2000 och 2005. Eftersom dessa effekter visar sig varaicke-bestående så drar vi slutsatsen att Ryska marknadeninte är ineffektiv, men effektiviteten kan inte hellerpåvisas pga. andra faktorer som kan påverkaeffektivitet..

Jämförelse av betygssystem, betyg och bedömning i den ryska och den svenska skolan

I min studie ville jag jämföra synen på bedömning och betygsättning, deras syfte och utformning i den svenska och i den Ryska skolan. Jag kom fram till att det finns stora skillnader i bedömningsarbetet mellan den svenska och den Ryska skolan och att båda skolsystemen genomgår i dag stora förändringar. Den svenska grund- och gymnasieskolan får nya styrdokument. Syftet med denna reform är att anpassa utbildningen till moderna samhälleliga krav och höja kunskapsnivån hos elever i alla årskurser. Det Ryska skolsystemet har genomgått stora förändringar under sista två decennierna och fortsätter att moderniseras.

Budu 4erez 5 : SMS på ryska

Denna uppsats presenterar olika språkliga företeelser som förekommer i SMS på Ryska och diskuterar tänkbara tolkningar och förklaringar.Bland annat presenteras exempel på olika metoder att komprimera språket, t.ex. utelämnade mellanslag, utelämnade skiljetecken, förkortningar av ord och satser. Vidare presenteras och kommenteras olika observerade metoder att transkribera Ryska till det latinska alfabetet.Därefter ges exempel på lekfullhet och formexperiment av olika slag. Hit hör bl.a. användning av s.k.

Kto-to, vyidya iz doma, popadet pod mashinu : om översättningen av gerundier i rysk skönlitteratur till svenska.

The purpose of this thesis is to examine how gerunds in Russian literature are translated into Swedish, and to discuss how this is described in different grammar publications and articles.Syftet med denna uppsats är att se hur Ryska gerundier översätts till svenska i skönlitteratur, och att diskutera hur detta beskrivs i olika grammatikor och artiklar..

Svenska företag i Ryssland : en studie av små-och medelstora företag

Den Ryska marknaden intresserar många svenska företag för att etableras och starta sin verksamhet där. Vad påverkar företagets utvecklingen och vilka etableringsprocesser som är viktiga för de svenska företag som jobbar på den Ryska marknaden. Genom att studera några svenska företag kommer författarna fram till några viktiga synpunkter som kan hjälpa att förstå hur den Ryska markanden ser ut från de svenska företag perspektiv..

Bilden av den ryska björnen

Det som vi ville testa var med andra ord: Har finlandisering en effekt på pressen?.

Hur ska utvecklingen i ryska väpnade styrkorna förstås?

Ryska förhållanden påkallar ett allt större intresse och frågor om Ryska förmågor samt intentioner har blivit mycket aktuella i samband med Ukrainakrisen våren 2014. Förståelse avseende utvecklingen av de Ryska väpnade styrkorna utgör en viktig pusselbit för att förstå Ryssland. Syftet med studien är att undersöka hur utvecklingen av de Ryska väpnade styrkorna kan förstås ur ett traditionellt respektive ett nytänkande ryskt militärteoretiskt perspektiv. Studien granskar utvecklingen under 2010-13 sett ur två teoribildningar, den traditionella teorin om djupoperationen och den nytänkande teorin om kontaktlös krigföring.Studien påvisar att teorin om djupoperationen till stor del kan förklara utvecklingen som skett under perioden och äger en relativt hög relevans som teori och förklaringsalternativ. Teorin om kontaktlös krigföring förklarar delvis utvecklingen i de Ryska väpnade styrkorna under 2010-13, främst avseende nya förmågor. Teorin om kontaktlös krigföring äger följaktligen viss relevans både som teori och som förklaringsalternativ.

Rysk organisationsstruktur: hur fungerar rysk
företagsverksamhet?

Rysslands ekonomi kännetecknas av tillväxt och svenska företags växande intresse. Förutsättningar för svenska företagsetableringar beskrivs som fördelaktiga och varumärket ?made in Sweden? som väletablerat och förknippat med hög kvalitet och säkerhet. Svenska företagsledare beskriver den Ryska marknaden som en potentiell framtidsmarknad med stora möjligheter, men förutsättningar för att effektivt leda och organisera Ryska företagsverksamheter som svårhanterliga. Svårigheter, relaterade till sättet att leda och organisera Ryska företagsverksamheter, blir därför en bidragande orsak till varför etableringsprocesser stannar upp och skjuts på framtiden.


Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå

Undersökningen syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan det svenska och det Ryska skolsystemet på grundskolenivå. För att uppnå detta syfte har jag bl.a. studerat de två skolsystemen och jämfört olika skoldokument i de båda länderna. Undersökningen har genomförts med hjälp av enkäter till elever i en skola i Sverige och en i Ryssland. Jag har bett de svenska och Ryska eleverna att fylla i enkäterna om skolsystemet. Mina frågeställningar i detta examensarbete lyder: tjänar barnet på att börja skolan tidigare än vid 7 års ålder? Hur ställer de sig till studier i främmande språk? Vilken inställning till skoluniform finns det bland såväl svenska som Ryska elever? Skulle eleverna kunna tänka sig att gå på en pojk- respektive flickskola? Resultat av undersökningen visar att det inte finns stora skillnader i vad de svenska och Ryska eleverna tycker om sina respektive skolsystem.

MAKTEN ÖVER MEDIA: En studie av yttrandefrihetens ställning inom rysk television

Uppsatsen behandlar hur den Ryska televisionen behandlas av den Ryska staten och vilken betydelse detta fått för yttrandefriheten i Ryssland. Uppsatsen fokuserar på tiden mellan president Putins första och andra presidentval (1999-2000). Den Ryska staten har under denna tid kritiserats från många håll då den statliga kontrollen över televisionen kraftigt ökat. Uppsatsen försöker reda ut hur detta ökade statliga inflytande påverkat mediaföretagen och hur detta i sin tur påverkat den nyhetsbevakning den Ryska allmänheten fått ta del av. Uppsatsen ger också en historisk beskrivning av hur televisionen förändrats från Sovjetunionens fall fram till idag.

1 Nästa sida ->