Sök:

Sökresultat:

1055 Uppsatser om Nationell adoption - Sida 1 av 71

Det växer ju inte i magen men det växer i hjärtat : En kvalitativ studie om adoptivföräldrars erfarenheter av adoption

To investigate adoptions are part of the social worker's duties. The aim of our study was to examine some adoptive parents, to internationally adopted children, experience of adopting, the time before the adoption, the adoption process, and the time after the adoption. The study is based on qualitative interviews with seven adoptive parents. Theoretical frameworks that have been used are a phenomenological perspective, the dramaturgical perspective of Goffman and the theory of rites of passage.The result of our study shows that the adoptive parents have tried ?everything? to be-come parents in a biological way before they came to the decision to adopt.

Omplacering av hundar : ras, kön, boende och orsak

Many dogs in Sweden are put up for adoption at the Swedish buy- and sales site?Blocket?. This because in Sweden, rescue shelters mostly takes in dogs that have been confiscated by the police. The aim of this study was to investigate what kind of dogs that are put up for adoption and why owners put their dog up for adoption and also compare the results with those from other countries. 800 dog advertisements from ?Blocket? were collected in the study between January 31st and April 10th 2012.

Adoption av en kommunikationslösning : En kvalitativ studie

The modern workplace is dependent on effective communication in order for the employees to be able to execute their tasks. Despite this over half of the new communications-solutions that are inserted to handle an organizations communication needs fail. Therefore this study focuses on the adoption of communication-solutions in the context of the modern workplace. This with the intent of identifying factors that are central to the individuals? adoption of new communication-solutions.

Nationell Kultur - en studie om generalisering av nationell kultur

Uppsatsen syfte är att utreda om man bör generalisera nationell kultur efter nationella gränser. Uppsatsens slutsats är att nationell kultur inte bör generaliseras, men att man kan använda nationell kultur som en referensram till att skapa förståelse för kulturellt relaterat beteende..

Adoption : En komparativrättslig studie om lagstiftning, myndigheternas arbete i adoptionsprocesser samt säkerställandet av barnets rättigheter i Sverige och Norge

This essay discusses in a comparative way the Swedish and Norwegian legal system, mainly laws that contain adoption regulations. It also compares the administrative work that the government in both countries practices in relation to the individual person. In this essay, focus lies on the legal rights of the child in the adoption process and how well the government and its service meet the requirements from abroad.This essay has shown that the government has many rules and regulations that regulate their work and that all the sub processes are designed to ensure the child?s best in the adoption in both Sweden and Norway. Despite some differences in the investigation process, the work is very much alike.

Internationell adoption: Hur konstrueras en diskurs?

I denna essä behandlas ämnet interNationell adoption. Jag gör en hermeneutisk och holistisk undersökning av det internationella adoptionsfenomenet genom att ställa en dominerande diskurs i relation till en motdiskurs. På grund av ämnets omfattning kommer jag att ha Sverige som utgångspunkt för diskussionen. Det land varifrån den internationella adoptionen sker är i denna undersökning Sri Lanka.Med frågeställningen "Hur konstrueras en diskurs?" undersöks de aspekter den internationella adoptionsverksamheten är sammansatt av.Jag vill påvisa den internationella adoptionsverksamhetens hegemoniska/diskursiva status och belysa den vetenskapliga och rationella praxis den är i besittning av.

"Det adopterade barnet" : Konstruktionen av adoptivbarn i barnlitteratur

With the increasing number of adoptees in Sweden, so has the amount of literature regarding different aspects of adoption. The aim of this study is to explore the construction of adoptees in children's literature. It takes on a social constructionism view, by regarding language as a narrative tool in which human beings construct versions of different phenomenon. By exploring the different discourses in the data within the context adoption, we can identify different versions of "the adopted child" and their needs as it is constructed in the literature. Also, by putting them in a bigger context, we are allowed to see the social structures and the discursive conditions that allow a certain child perspective of "the adopted child" to take place.

Maybe, eventually, I'll be allowed to be a parent to my own child

The purpose of this essay is to examine how same-sex couples experience the second-parent adoption process. To assist us, we have used our questions: how do the couples describe their experiences of the adoption process? Which are the couples? stories about the experience of contact with the involved professionals? What are the opportunities and barriers for same-sex couples to start a family? How do the couples describe their experience of reactions from the community and society, and how do they think the future will look like for same-sex couples? This study has been achieved through a qualitative approach. The empirical data is based on seven semi-structured interviews with same-sex couples or pair members that want to or have had a second-parent adoption. The theory we have used for analyzing the results is phenomenology with focus on queer theory, heteronormativity, and power.

Kanske, eventuellt, får jag vara förälder till mitt eget barn

The purpose of this essay is to examine how same-sex couples experience the second-parent adoption process. To assist us, we have used our questions: how do the couples describe their experiences of the adoption process? Which are the couples? stories about the experience of contact with the involved professionals? What are the opportunities and barriers for same-sex couples to start a family? How do the couples describe their experience of reactions from the community and society, and how do they think the future will look like for same-sex couples? This study has been achieved through a qualitative approach. The empirical data is based on seven semi-structured interviews with same-sex couples or pair members that want to or have had a second-parent adoption. The theory we have used for analyzing the results is phenomenology with focus on queer theory, heteronormativity, and power.

Adoption: professionellas och ideellt engagerades tankar kring samhällets beredskap för adoptivfamiljer

The Swedish legislation (Socialtjänstlagen, SoL 5 kap 1§ 6 st.) state that the social welfare committee is particularly responsible for those children whom are in need of support and help after an adoption or custody matter has been decided. "Adoption - but at what price?" SOU 2003:49 is a state report with the purpose to investigate different aspects around international adoptions, which brings up and discusses what supports there is for adoptive families in Sweden. With this background and a special attention towards adoptive children's health conditions when arriving to their new country we decided to study the subject adoption. By interviewing different professionals and volunteers that work with adoptive families in Sweden the aim with this study was to acknowledge how they look upon the support the Swedish community offers for adoptive parents and also how they consider the knowledge about adoption among those who in their line of work can meet adoptive children is.

Uppfattade drivkrafter och barriärer för adoption av EDI- fakturering: - en studie av små företag i transportbranschen

Företag letar hela tiden efter olika sätt att reducera pappersbaserade processer för att uppnå högre effektivitet och kostnadsbesparingar. EDI, Electronic Data Interchange, är ett sätt för företag att minska dessa processer. Det finns många studier som visar på fördelar med användandet av EDI, trots det visar statistik att små företag inte använder sig av detta i sina affärssystem. För att maximera fördelarna så gäller det att teknologin sprids till så många företag som möjligt. Större företag ligger före i implementeringen av denna teknologi däremot är användandet i små företag inte lika stor som man hade kunnat förvänta sig.

Att betala med din Smartphone : Den digitala plånboken

Den här uppsatsen handlar om vad som påverkar konsumenten till att vilja använda en digital plånbok. Den digitala plånboken är femte generationens betalningsmedel och har nu kommit för att digitalisera flera av de funktioner som den fysiska plånboken erbjuder. En transaktion med den digitala plånboken sker genom konsumentens Smartphone. Förutsatt att Smartphones blir mobila plånböcker kan det antas att konsumenterna skulle vänja sig vid tanken att lämna den fysiska plånboken hemma.Det har tidigare gjorts studier på adoption av mobiltelefoner och hur människor i allmänhet tar till sig vissa tjänster men den digitala plånboken är ett relativt nytt fenomen och därför handlar vår uppsats om adoption av den digitala plånboken som tjänst.De slutsatser vi kan dra av uppsatsen är att säkerhet, enkelhet och kompabilitet kring den digitala plånboken påverkar om konsumenten väljer att använda tjänsten. För att företagen som levererar digitala plånbokstjänster ska nå största nytta bör de även se säkerhet, enkelhet och kompabilitet som centrala delar vid presentation och lansering av tjänsten..

Medgivandeutredningar : En kvalitativ studie om handläggares riktlinjer vid bedömningar i medgivandeutredningar vid adoption.

The aim of the study was to gain a deeper understanding of the administrative officials work with assessments in home studies of adoption. To answer the purpose, we chose to focus on the guidelines for administrative official?s assessments in home studies of adoption and what assessment areas that is fundamental to the administrative official?s assessments. The study is structured on the basis of a qualitative approach where we have used semi-structured interviews. We interviewed seven administrative officials in the social services which conducted home studies of adoption.

Blivande adoptivföräldrars upplevelse av infertilitet och adoptionsprocessen

Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige idag och av kvinnor i barnafödande ålder är ca 1 av 10 drabbade. De flesta som lider av infertilitet använder sig av medicinsk hjälp som förstahandsmetod. Misslyckas man med den medicinska hjälpen går vissa par vidare med adoption direkt medan andra ser detta som en sista utväg. Adoptionsprocessen, som den oftast beskrivs i media, är en arbetsam process och upplevelsen av väntan är central. Tidigare forskning kring adoption fokuserar mest på adoptivbarns upplevelse.

Barnets bästa och lämpligt föräldraskap : En studie om hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt föräldraskap i medgivandeutredningar vid internationell adoption

The aim of this study was to describe how the best interest of the child can be constructed in investigations concerning permission for international adopt, where adequate parenthood is investigated. Qualitative research interviews were used as method. Seven investigators from six different sections of the city of Stockholm were interviewed. The information was analysed on the basis of a sociological approach to law and social constructionism.The result showed that adequate parenthood is a condition in the interest of the child. Adequate parenthood is specified as the parent?s qualities and possibility to care for an adopted child.

1 Nästa sida ->