Sök:

Sökresultat:

2831 Uppsatser om Kulturell pćverkan pć koncept - Sida 1 av 189

Kulturell pÄverkan pÄ koncept

Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss kÀnns inget lÀngre annorlunda. Genom att basera dem pÄ historiska samhÀllen och kulturer hoppas vi pÄ att bryta normen. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovÀrdiga folkslag som skiljer sig frÄn det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om konceptutveckling av en fiktiv vÀrld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras pÄ bÄde film och spel men Àven litteratur eller andra medietekniska omrÄden.

Kulturell pÄverkan pÄ koncept

Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss kÀnns inget lÀngre annorlunda. Genom att basera dem pÄ historiska samhÀllen och kulturer hoppas vi pÄ att bryta normen. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovÀrdiga folkslag som skiljer sig frÄn det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om konceptutveckling av en fiktiv vÀrld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras pÄ bÄde film och spel men Àven litteratur eller andra medietekniska omrÄden.

NÄgra gymnasielÀrares syn pÄ Kulturell mÄngfald ? en studie med ett intersektionellt perspektiv

Studiens syfte Àr att se hur gymnasielÀrare pÄ en skola i VÀstsverige ser pÄ kulturell mÄngfald och hur de arbetar med det. Vi försöker Àven klargöra för begreppet intersektionalitet och anvÀndningen av det synsÀttet. Undersökningen bygger pÄ en kvalitativ metod och insamlandet av material grundas pÄ en semistrukturerad intervjuguide. Sju gymnasielÀrare intervjuades med spridda Àmnesförankringar och verksamhets Är. Resultatet av hur lÀrarna tolkar kulturell mÄngfald mynnade ut i etnicitet eftersom skolan upplevs segregerad av informanterna.

Sjuksköterskors möte med personer med annan kulturell bakgrund Àn den egna : En litteraturstudie

Vi lever i ett mÄngkulturellt samhÀlle, och detta stÀller ökade krav pÄ sjuksköterskor nÀr de ska vÄrda patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Den hÀr studien syftade till att belysa nÄgra av de svÄrigheter sjuksköterskor kan uppleva i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Metoden som anvÀndes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Nio artiklar valdes ut, dÀr sjuksköterskor intervjuats om sina iakttagelser i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Resultatet visade att bristande kommunikation, kulturkrockar och brist pÄ kunskap hos sjuksköterskor var företeelser som kunde upplevas som svÄra i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna.

Graderad verkan med Stridsvagn 122

Denna undersökning pÄvisar möjligheten att gradera verkan med stridsvagn 122 vid en insats i Sveriges insatsomrÄde i Afghanistan. Hotbilden som rÄder gör att personalen mÄste ha ett gott skydd och möjlighet till verkan vilket stridsvagnen erbjuder. Tyngdpunkten i undersökningen ligger pÄ modern 120 mm ammunition dÀr Försvarsmaktens övningsammunition kan anvÀndas för att minska effekten i mÄlet och pÄ sÄ sÀtt gradera verkan. PÄ marknaden finns det ammunition som skulle komplettera redan befintlig ammunitionsportfölj framförallt pÄ korta avstÄnd och dÄ Àven med möjligheten att skjuta varningseld. SekundÀrbevÀpning (kulsprutor) pÄ vagnen kan Àven den anvÀndas för att gradera verkan.

korsbefruktning av nÀringsliv och kulturell mÄngfald - en differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen

Korsbefruktning av nÀringsliv och kulturell mÄngfald Àr en studie som syftar till att utreda en sÄdan korsbefruktnings potential som differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen. UtifrÄn denna ansats utreds frÄgan pÄ tre nivÄer bestÄende av företaget, samhÀllet och kunden. Studien av det valda problemomrÄdet har resulterat i att sex hypoteser genererats. Dessa indikerar, utifrÄn skilda aspekter, pÄ affÀrspotentialen som ligger i att korsbefrukta livsmedelsbranschen med hÀnsyn till en kulturell mÄngfald.

Marknadsföring i en mÄngkulturell vÀrld

Syftet med denna uppsats har varit att underso?ka hur den nationella kulturen pa?verkar marknadsfo?ringens utformning. Vi har anva?nt oss av tre kulturella dimensioner ? horisontell individualism, vertikal individualism samt vertikal kollektivism ? fo?r att se om det finns spa?r av de attribut som representerar de kulturella dimensionerna i marknadsfo?ringen. Underso?kningen har baserats pa? en inneha?llsanalys av bankers reklamfilmer, som ha?mtats fra?n ett land av respektive kulturell dimension.

Sjuksköterskors möte med personer med annan kulturell bakgrund Àn den egna - En litteraturstudie

Vi lever i ett mÄngkulturellt samhÀlle, och detta stÀller ökade krav pÄ sjuksköterskor nÀr de ska vÄrda patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Den hÀr studien syftade till att belysa nÄgra av de svÄrigheter sjuksköterskor kan uppleva i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Metoden som anvÀndes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Nio artiklar valdes ut, dÀr sjuksköterskor intervjuats om sina iakttagelser i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna. Resultatet visade att bristande kommunikation, kulturkrockar och brist pÄ kunskap hos sjuksköterskor var företeelser som kunde upplevas som svÄra i vÄrden av patienter med annan kulturell bakgrund Àn den egna.

Koncept för hÄllare till baklyktor

I denna rapport presenteras olika koncept pÄ hur utformningen av hÄllare till baklyktor kan se ut. Arbetet Àr ett samarbete mellan författaren och Specialkarosser AB.En mÀngd olika lösningar har utarbetats dÀr det till slut uppenbarats fyra olika koncept pÄ lösningar. Dessa olika lösningar har vÀgts mot varandra utifrÄn den metod som anvÀnts. Resultatet av dessa bedömningar blev ett koncept dÀr tanken bakom lösningen Àr att utforma en kapsel som efterliknar det formsprÄk som finns pÄ framlyktorna pÄ lastbilar, samt att den ska kunna kombineras med flera likadana kapslar för att fÄ fler lyktor..

korsbefruktning av nÀringsliv och kulturell mÄngfald - en differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen

Korsbefruktning av nÀringsliv och kulturell mÄngfald Àr en studie som syftar till att utreda en sÄdan korsbefruktnings potential som differentieringsstrategi inom livsmedelsbranschen. UtifrÄn denna ansats utreds frÄgan pÄ tre nivÄer bestÄende av företaget, samhÀllet och kunden. Studien av det valda problemomrÄdet har resulterat i att sex hypoteser genererats. Dessa indikerar, utifrÄn skilda aspekter, pÄ affÀrspotentialen som ligger i att korsbefrukta livsmedelsbranschen med hÀnsyn till en kulturell mÄngfald..

Telekrig i ett MOUT-koncept

Uppsatsen Àr skriven med utgÄngspunkt i att understödjande förbands bidrag i operationer i stadsmiljö sÀllan nÀmns i reglementen, samt att förstÄelse för hur telekrigsförband upptrÀder och deras unika förmÄgor Àr generellt sÀtt lÄg inom försvarsmakten. Mitt syfte Àr att tydligöra hur en telekrigsenhet med dess unika förmÄga kan bidra till lösande av uppgifter i en MOUT-operation. I min uppsats försöker jag med hjÀlp av ett teoretiskt synsÀtt svara pÄ vad en telekrigsenhet kan bidraga med i en operation av ett MOUT-koncept. För att besvara denna frÄga anvÀnder jag mig av en kvalitativ textanalys och intervjuer. Resultatet som framkommer Àr att en telekrigsenhet Àr en unik resurs som kan bidra med unika underrÀttelser och verkan, frÀmst kopplat till stegen förstÄ, fÄ bÀttre lÀgesuppfattning samt att kunna engagera motstÄndaren i en MOUT-operation..

En studie i nÄgra lÀrares kunskap och erfarenhet kring bemötande av kulturell mÄngfald.

SammanfattningSyftet med detta examensarbete Àr att undersöka hur förberedda lÀrare anser sig vara i att bemöta uppfattningar till kulturell mÄngfald. FrÄgestÀllningarna lyder: Vilken syn har nÄgra lÀrare pÄ kulturell mÄngfald och hur trygga anser de sig vara i bemötande av uppfattningar till kulturell mÄngfald? Och vilket pedagogiskt stöd erbjuder skolan lÀrarna för att kunna hantera uppfattningar till kulturell mÄngfald?Undersökningen bestÄr av tio kvalitativa intervjuer med samhÀlls-, geografi-, historie- och religionslÀrare, samt tvÄ rektorer. Resultaten visar att lÀrare har behov av verktyg och metoder för att kunna hantera uppfattningar till kulturell mÄngfald. Studien visar att de tvÄ skolorna arbetar olika inom mÄngfalds- och vÀrdegrundsarbete.

Kulturell mÄngfald i förskola : Hur förskollÀrare anser sig behandla barns olika kulturer i en gemenskap som förskola

Syftet med studien Àr att ta reda pÄ hur en grupp förskollÀrare beskriver sitt arbete med fokus pÄ kulturell mÄngfald i förskolan. I studien undersöks dels hur förskollÀrarna förhÄller sig till begreppet kulturell mÄngfald i verksamheten med barnen, dels vad de lyfter fram som viktigt i kontakten med förÀldrarna sett ur detta perspektiv. Vidare studeras vad förskollÀrarna anser om den egna kompetensen betrÀffande kulturell mÄngfald i förskolan. Undersökningen baseras pÄ sju kvalitativa intervjuer. Förskolorna som ingick i studien bestod bÄde av homogena och av heterogena barngrupper utifrÄn den kulturella aspekten.Tydlighet i mötet bÄde med barnen och deras förÀldrar, samt öppenhet, nygikenhet och förmÄga att se till hela individen Àr enligt förskollÀrarna det essentiella i arbetet med kulturell mÄngfald.

MÄngfalden och den innovativa företagskulturen

Vi har funnit att mångfalden påverkar innovationen positivt, och den är en del av större koncept som vi kallar för den innovativa företagskulturen. För att företag ska lyckas med att vara innovativt måste ledningen implementera en innovativ företagskultur. Den innovativa företagskulturen har stor påverkan på innovationen och vi har funnit att i Sony-Ericssons fall består den av mångfald, rekrytering, lärandet, belönings och incitamentsystemet, nätverket och den coachande ledarstilen..

IdrottslÀrarnas bemötande av elever med olika kulturell bakgrund i en skola för alla

Denna uppsats belyser ur ett lÀrarperspektiv hur idrottslÀrare bemöter elever med olika kulturell bakgrund. Syftet med arbetet var att fÄ en uppfattning om elever, med hÀnsyn till om de har svensk kulturbakgrund respektive annan kulturell bakgrund Àn svensk, blir bemötta olika av idrottslÀrare pÄ idrottslektionerna i en skola för alla. Undersökningen grundar sig pÄ 12 observerade idrottslektioner och fem kvalitativa intervjuer med sex idrottslÀrare, varav tvÄ med svensk kulturell bakgrund och fyra med annan kulturbakgrund Àn svensk. I litteraturen stÄr det att det idag stÀlls andra krav pÄ skolan Àn tidigare dÄ inflyttningen av mÀnniskor med olika kulturell bakgrund ökar och att samtliga som arbetar inom skolans vÀrld mÄste sÀtta sig in i vad en kulturell mÄngfald innebÀr. Detta medför att det blir en utmaning för personalen eftersom de ska skapa förutsÀttningar för alla elever att fÄ en bra och kunskapsfylld skolgÄng i en skola för alla.

1 NĂ€sta sida ->