Sök:

Sökresultat:

140 Uppsatser om Youtube - Sida 1 av 10

Narrativitet på YouTube : Blir YouTube-klipp mer omtyckta om de är narrativa?

AbstractNarrative has a big impact on movies, tv-shows, books and art. But does narrative always matter? This paper is about narratives and its importance on the webpage called Youtube. Thru our research we wanted to find an answer to the question: if narrative storytelling is a part of making a video on Youtube successful. We used ten videos from Youtube that was popular in June 2011.

YouTube vid musiklyssning : En förändring av YouTube för användare som nyttjar tjänsten till uppspelning av musik

Det är väldigt populärt att spela upp musik på Youtube. För flitigamusikanvändare finns en tydlig nackdel vid musikanvändning på Youtube, eftersom tjänsten ursprungligen är skapad för enbart hantering av videoklipp. I denna uppsats har det undersökts hur Youtube kan förbättras för användaresom nyttjar tjänsten till uppspelning av musik. Studien grundas på litteraturstudier och en förundersökning gjord på 34 personer, där 97 % använder Youtube till musiklyssning. Genom att tillämpa metoder somanvänts för studien har det blivit möjligt att ta reda på vad som värdesätts vid organisering och uppspelning av musik.

Interaktivitet på YouTube : En kvalitativ användarstudie av interaktivitetens roll på YouTube

This essay is an investigation of the level- and importance of interactivity on Youtube for the active user. Youtube is a great example of a user-friendly Internet environment which enables the users to take part in a virtual community where they can create the content and, with the various functions the site has to offer, interact with each other. With Uses and Gratifications as a tool for this research we look at the motivations and needs of the user and how they come into play on the most popular video distribution site in the world today. Qualitative interviews on Swedish respondents give us insight in how the Youtube-users with their own words perceive this relatively new highly interactive era. We focus on a narrow group of the most popular age-group of Youtube-users to go deeper - not to expand.

"Ni måste se det här klippet" : En studie av gymnasieungdomars Youtube-vanor

The purpose of this study is to show and explain how and why Swedish young people use Youtube.We conducted a written survey, asking approximately 120 students between the ages 16 and 18. The survey was carried out in the classrooms in order to receive answers from as many students as possible. We then interviewed six of them to gain further knowledge of why they use Youtube the way they do.The survey showed that Youtube is used by all of the students and very frequently by most of them. Comedy and music videos are by far the most popular genres that are viewed. In most cases watching video clips on Youtube is a social activity, often combined with both talking about clips and sending and receiving video links to and from friends.

Klippmakarna på YouTube : En uppsats om författarskap i nyare media

En uppsats som reder ut vad en författare är och vilken roll denne intar i ett nytt medium som Youtube. Genom att undersöka forskning om författarens roll i äldre media och analyser av tre olika författarroller på Youtube utreder den här uppsatsen hur rollen ser ut i ett nyare media. Här analyseras en tydligt enskild uppladdare på Youtube, klipp skapade och uppladdade av ett produktionsbolag och ett fenomen där olika uppladdare använder samma ursprungsmaterial för att skapa nya kreationer.Både litteratur och filmforskningen har överlag fokuserat på den enskilda författarrollen men den här uppsatsen påvisar dock att kollektivt författarskap blir tydligare i ett medium som Youtube..

YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

Titel: Youtube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. Nyckelord: Youtube, Internetmarknadsföring, Diffusion of innovation, Word of Mouth, Buzz marketing Syfte: Syftet med examensarbetet är att se vilka förutsättningar det finns för att Youtube ska bli företagens framtidamarknadsföringskanal. Metod: En blandning av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod har använts.

Att sprida upphovsrättsligt skyddat material på YouTube : Om användarnas motivation att ladda upp upphovsrättsskyddat material

Ett av de mest populära community:n på internet och en av världens mest populärastewebbplats i dag är videotjänsten Youtube. Strömmande tjänster blir alltmer efterfrågade i taktmed att tekniken utvecklas och bandbreddens prestationsförmåga inte längre är en begränsning.Inte minst har strömmande tjänster, i synnerhet Youtube, blivit populärt på grund av desskopierade innehåll av användare, i motsats till det egenskapade. Många av de uppladdadevideoklippen är upphovsrättsskyddade och just sådana videoklipp har visat sig tendera att varasärskilt efterfrågade bland användarna.I den här uppsatsen tittar jag på användarnas beteenden på Youtube i form av en observationnär de laddar upp upphovsrättsskyddat material. Jag undersöker hur användare ställer sig tillupphovsrätten och de regler som råder på Youtube genom en enkätundersökning. Slutligenintervjuar jag två advokater specialiserade inom området för att ta del av deras professionellasynsätt.

?Ja, antagligen sökte jag på FtM? : Om unga transpersoners användning av videodagböcker och digitalaberättelser på Youtube

AbstractJag har genomfört en kvalitativ studie med etnografiskt inspirerade metodverktyg. Arbetet undersöker, utifrån intervjuer, hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala berättelser på Youtube. Genom videodelningssajten skapas möjligheter till sökande och delande av information, identifikation, och en plats för berättelser som annars inte ges plats. Undersökningen fokuserar på hur de som tittar använder sig av videoklippen på olika sätt; som ett informationsverktyg, som en del i ett självstärkande arbete, och i det egna identitetsarbetet. Med hjälp av etnografiskt inspirerad metod så undersöks och analyseras den betydelse informanterna ger sitt tittande.

Anonymitet och YouTube : Konsekvenser för YouTube-användares kommentarer i och med minskad anonymitet

Denna studie undersöker hur minskad anonymitet kan förändra sättet människor skriver kommentarer på Youtube-videor. Youtube begärde nyligen att användarna skulle ange sina fullständiga namn. Användare är ännu inte skyldiga att ändra sitt användarnamn, men om de inte gör det ombes de att svara på varför de väljer att ha kvar sitt alias. För att undersöka detta lät vi först användare svara på en enkät för att se vad de tycker om att vara anonym kontra att ge ut sitt riktiga namn, och om att ge sitt riktiga namn gör dem mer uppmärksamma kring deras sätt att kommentera på Youtube. Sedan, för att se vad som verkligen händer i kommentarsfälten, gick vi igenom ett antal kommentarer för att hitta mönster i hur ett alias kontra ett riktigt namn relaterar till processen att skriva negativa kontra positiva kommentarer.

Viral Marketing : en analys av dold marknadsföring på YouTube

Vi vill uppmärksamma en ny sorts marknadsföring som blivit möjlig tack vare Youtube och Internet. På Youtube har företagen en ny arena att marknadsföra sig på och vissa företag använder sig av Youtube för att lansera dolda marknadsföringskampanjer. De flesta videor på Youtube är hemmagjorda av ungdomar, filmade med handkamera eller mobilkamera och estetiken anpassas efter det amatörmässiga. Genom att efterlikna dessa videor försöker företagen dölja sitt verkliga syfte, vilket är att marknadsföra en produkt. Eftersom marknadsföring på Youtube är ett nytt fenomen tycker vi att det är viktigt att belysa detta så att Internetanvändare blir mer uppmärksamma på hur Youtube kan användas.

Öppet eller dolt? : En studie om viral marknadsföring på Youtube

AbstractPurposeThe purpose of this thesis is to examine the Swedish students? habits regarding videos on Youtube and create an understanding towards what makes them viral. The purpose is also to state how companies should make use of visble and hidden viral marketing to get their message out to the customers.MethodThe thesis uses both a qualitative and a quantitative method. At first there was a qualitative focus group with 6 Swedish students. The focus group generated valuable information which later was used to create surveys.

Värdet för företag i YouTube annonsers fem första sekunder

Youtube är en videodelande kanal med över en miljard unika besökare. Genom Youtube kan företag nå ut till en stor del av befolkningen då företagen kan marknadsföra sig genom annonser som visas innan en vald video startar. För användaren finns möjligheten att välja bort 75 % av alla annonser efter fem sekunder och direkt komma vidare till den valda videon.Syftet med denna studie var att undersöka om det existerar ett värde för företag i de första fem sekunder som en annons visas på Youtube, innan möjligheten att hoppa över annonsen uppkommer. För att undersöka detta genomfördes först en förstudie på 20 studenter på Luleå tekniska universitet för att ta reda på om majoriteten väljer att hoppa över annonser på Youtube när möjligheten ges. Detta då syftet med studien inte är relevant om en för liten andel väljer att hoppa över Youtube annonser efter fem sekunder.

YouTube som plattform för elevernas HIV/AIDS-kampanj

I en sjundeklass utfördes ett projekt som gick ut på att utföra en HIV/AIDS-kampanj där eleverna skulle delta genom produktionen av kortfilmer som sedan skulle läggas ut på den nätverksbaserade mötesplatsen, på Youtube. Det centrala syftet var att på prov använda Internet och film som hjälpmedel i undervisningen och samtidigt att nå fram med information gällande ämnet. Jag ville granska bland annat vilken ny kunskap samt vilka nya tankar och funderingar eleverna kan få kring HIV/AIDS-ämne genom detta projekt och som metod använde jag bland annat en kort nätverkbaserad enkät. Eleverna tyckte att projektet var underhållande och svarade att man lär sig på ett bättre och roligare sätt när man arbetar med datorn. Även om projektet var kort kan man summera att genom sitt aktiva deltagande i projektet väcktes det hos eleverna känslor och funderingar och de fick en hel del ny kunskap om HIV/AIDS-ämnet..

En studie av Karlstads universitets studenters användning av video-centric webbplatser

Undersökningens avsikt är att granska video-centric webbplatsers användning bland Karlstads universitets studenter, varför och hur studenter använder webbplatserna. Undersökningen är baserad på Uses and Gratifications modellen..

Youtube-avtalet : Hur det nya avtalet påverkar de svenska majorbolagens konkurrensfördelar och maktposition

Purpose The purpose of this study is to explain what possibilities the new license between Youtube and Stim can have for Swedish artists and what impact this may have for the Swedish major record labels? competitive advantage. Based on this, the aim is also to describe how artists' position of power against major record labels may change due to the license.Method The essay is based on an inductive approach. The authors have used a qualitative research method to gain a deeper understanding of the phenomenon investigated. Primary sources have been collected using a variety of interviews from different parts of the Swedish music industry.Conclusion The Swedish major labels still hold a strong position today both when it comes to power balance and attractiveness.

1 Nästa sida ->